TEN SQUARE GAMES S.A.: wyniki finansowe

2019-05-22 00:02
publikacja
2019-05-22 00:02
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
TSG_raport_1Q19.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31
DANE DOTYCZĄCE SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
I. Przychody netto 45 304 14 400 10 551 3 446
II. Koszt wytworzenia sprzedanych usług 1 919 1 641 447 393
III. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 12 296 6 265 2 864 1 499
IV. Zysk (strata) brutto 12 674 6 229 2 952 1 491
V. Zysk (strata) netto 10 356 4 999 2 412 1 196
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 12 005 3 500 2 796 838
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -1 002 -353 -233 -85
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 0 0 0 0
IX. Liczba akcji (w szt) 7 225 000 7 275 000 7 225 000 7 275 000
X. Średniważona liczba akcji (w szt) 7 254 213 7 275 000 7 254 213 7 275 000
XI. Zysk (strata) na jedną akcję (PLN/EUR) 1,43 0,33 0,69 0,16
dane na dzień 31.03.2019 oraz 31.12.2018
XII. Aktywa trwałe 3 733 868 2 701 628
XIII. Aktywa obrotowe 70 399 16 367 51 766 12 039
XIV. Kapitał własny 52 538 12 215 42 084 9 787
XV. Zobowiązania długoterminowe 500 116 359 84
XVI. Zobowiązania krótkoterminowe 21 093 4 904 12 024 2 796
DANE DOTYCZĄCE JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
XVII. Przychody netto 44 872 13 947 10 450 3 338
XVIII. Koszt wytworzenia sprzedanych usług 1 913 1 429 445 342
XIX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 12 030 6 130 2 802 1 467
XX. Zysk (strata) brutto 12 530 6 050 2 918 1 448
XXI. Zysk (strata) netto 10 247 4 882 2 386 1 168
XXII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 10 784 3 013 2 512 721
XXIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -1 002 -296 -233 -71
XXIV. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 0 0 0 0
XXV. Liczba akcji (w szt) 7 225 000 7 275 000 7 225 000 7 275 000
XXVI. Średniważona liczba akcji (w szt) 7 254 213 7 275 000 7 254 213 7 275 000
XXVII. Zysk (strata) na jedną akcję (PLN/EUR) 1,41 0,33 0,67 0,16
dane na dzień 31.03.2019 oraz 31.12.2018
XXVIII. Aktywa trwałe 3 738 2 706 869 629
XXIX. Aktywa obrotowe 69 517 51 020 16 162 11 865
XXX. Kapitał własny 51 696 41 351 12 019 9 616
XXXI. Zobowiązania długoterminowe 512 371 119 86
XXXII. Zobowiązania krótkoterminowe 21 049 12 005 4 894 2 792
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
TSG raport 1Q19.pdfTSG raport 1Q19.pdf raport 1Q19

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-05-22 Maciej Popowicz Prezes Zarządu
2019-05-22 Arkadiusz Pernal Wiceprezes Zarządu
2019-05-22 Magdalena Jurewicz Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki