REKLAMA
PIT 2023

STALPRODUKT: wyniki finansowe

2023-11-15 17:06
publikacja
2023-11-15 17:06
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
QSR_3_2023.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 3 610 184 4 498 266 788 715 959 528
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 138 229 462 796 30 199 98 719
III. Zysk (strata) brutto 152 892 453 293 33 402 96 692
IV. Zysk (strata) netto w tym: 95 860 350 972 20 942 74 866
- zysk (strata) przypadający na właścicieli jednostki dominującej 97 159 354 615 21 226 75 643
- zysk (strata) przypadający na udziały niekontrolujące -1 299 -3 643 -284 -777
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 532 890 190 285 116 420 40 590
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -86 358 -15 593 -18 867 -3 326
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -107 048 -142 764 -23 387 -30 453
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 339 484 31 928 74 166 6 811
IX. Aktywa razem 5 062 619 5 181 355 1 092 117 1 104 790
X. Zobowiązania długoterminowe 408 231 480 718 88 064 102 500
XI. Zobowiązania krótkoterminowe 800 824 864 345 172 755 184 299
XII. Kapitał własny w tym: 3 853 564 3 836 292 831 298 817 990
- przypisany akcjonariuszom jednostki dominujacej 3 742 982 3 722 684 807 443 793 766
- przypisany udziałowcom mniejszościowym 110 582 113 608 23 855 24 224
XIII. Kapitał zakładowy 10 799 11 161 2 330 2 380
XIV. Liczba akcji 5 399 598 5 580 267 5 399 598 5 580 267
XV. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 17,75 62,90 3,88 13,47
XVI. Średnioważona liczba akcji 5 399 598 5 524 271 5 399 598 5 524 271
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 17,75 62,90 3,88 13,47
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 713,68 687,47 153,96 146,59
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 713,68 694,44 153,96 148,07
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) 15,00 12,00 3,28 2,56


1. Porównywalne dane finansowe (pkt. IX-XIV i XVI, XVIII, XIX)
zaprezentowano zgodnie z wymogami MSSF wg stanu na dzień 31.12.2022 r.
Pozostałe dane porównywalne prezentowane są za okres 01.01.2022 r. do
30.09.2022 r.2. Do przeliczenia waluty w PLN na walutę w EUR
posłużono się kursami EUR wg następujących zasad:-
pozycje aktywów i pasywów sprawozdania z sytuacji finansowej przeliczono
na EUR wg średniego kursu ogłoszonego przez NBP na dzień 30.09.2023 r. i
wynoszącego 4,6356 zł oraz 4,6899 zł na dzień 31.12.2022 r.-
pozycje sprawozdania z zysków lub strat oraz sprawozdania z przepływów
pieniężnych przeliczono na EUR wg kursu stanowiącego średnią
arytmetyczną średnich kursów EUR ogłoszonych przez NBP w ostatnim dniu
każdego miesiąca objętego raportem i wynoszącego 4,5773 zł dla 3
kwartałów 2023 roku oraz 4,6880 zł dla 3 kwartałów 2022 roku.3.
Do wyliczenia zysku na jedną akcję zwykłą przyjęto 5 399 598 akcji.4.
W pozycji XX zaprezentowano wysokość wypłaconej przez Emitenta dywidendy
na 1 akcję w roku 2023 i 2022.


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
QSR_3 2023.pdfQSR_3 2023.pdf Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za III kwartał 2023 roku

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-11-15 Piotr Janeczek Prezes Zarządu - Dyrektor Generalny .
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Wypróbuj Pracuj.pl za 1zł! Zatrudniaj szybko i skutecznie!

Wypróbuj Pracuj.pl za 1zł! Zatrudniaj szybko i skutecznie!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki