ŚNIEZKA: wyniki finansowe

2019-09-20 07:06
publikacja
2019-09-20 07:06
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
FFiL_Sniezka_SzD_I_polrocze2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
FFiL_Sniezka_Spr.finans_I_polrocze2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Grupa_Spr.finans_I_polrocze2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Raport_z_przegladu_SF_Sniezka_SA_I_polrocze_2019_SN.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Raport_z_przegladu_SSF_Grupy_Kapitalowej_Sniezka_I_polrocze_2019_GK_.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2019 półrocze /2018 półrocze / 2019 półrocze /2018
Wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej (niebadane)
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 329 480 300 287 76 838 70 831
II. Zysk z działalności operacyjnej 42 874 47 207 9 999 11 135
III. Zysk brutto 42 730 46 288 9 965 10 918
IV. Zysk netto 34 407 37 737 8 024 8 901
V. - Zysk netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego 33 512 36 736 7 815 8 665
VI. - Zysk netto przypadający na udziały niekontrolujące 895 1 001 209 236
VII. Całkowity dochód za okres 35 798 42 681 8 348 10 067
VIII. - Całkowity dochód za okres przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego 34 389 41 070 8 020 9 687
IX. - Całkowity dochód za okres przypadający na udziały niekontrolujące 1 409 1 611 329 380
X. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 7 612 8 437 1 775 1 990
XI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (116 212) (37 330) (27 102) (8 805)
XII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 117 284 12 036 27 352 2 839
XIII. Przepływy pieniężne netto, razem 8 684 (16 857) 2 025 (3 976)
XIV. Aktywa, razem 674 166 479 170 158 553 109 861
XV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 412 625 233 974 97 043 53 644
XVI. Zobowiązania długoterminowe 149 051 3 343 35 054 766
XVII. Zobowiązania krótkoterminowe 263 574 230 631 61 988 52 878
XVIII. Kapitał własny 261 541 245 196 61 510 56 217
XIX. - Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 240 568 237 593 56 578 54 474
XX. - Kapitały przypadające udziałom niesprawującym kontroli 20 973 7 603 4 933 1 743
XXI. Kapitał zakładowy 12 618 12 618 2 968 2 893
XXII. Liczba akcji / średnioważona liczba akcji (w szt.) 12 617 778 12 617 778 12 617 778 12 617 778
XXIII. Zysk na jedną akcję zwykłą (w PLN / EUR) 2,73 2,99 0,64 0,71
XXIV. - Zysk na jedną akcję zwykłą przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego 2,66 2,91 0,62 0,69
XXV. Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą (w PLN / EUR) 2,73 2,99 0,64 0,71
XXVI. - Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego 2,66 2,91 0,62 0,69
XXVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN / EUR) 20,73 19,43 4,87 4,46
XXVIII. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN / EUR) 20,73 19,43 4,87 4,46
XXIX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję przypadająca akcjonariuszom podmiotu dominującego (w PLN / EUR) 2,60 2,20 0,61 0,50
Wybrane dane finansowe FFiL Śnieżka SA (niebadane)
XXX. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 274 881 267 242 64 104 63 037
XXXI. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 28 293 32 671 6 598 7 706
XXXII. Zysk (strata) brutto 38 777 52 718 9 043 12 435
XXXIII. Zysk (strata) netto 32 300 45 546 7 533 10 743
XXXIV. Całkowity dochód za dany okres 31 975 47 082 7 457 11 106
XXXV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (6 791) (2 710) (1 584) (639)
XXXVI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (110 500) (18 830) (25 769) (4 442)
XXXVII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 124 408 2 889 29 013 681
XXXVIII. Przepływy pieniężne netto, razem 7 117 (18 651) 1 660 (4 399)
XXXIX. Aktywa razem 584 657 446 655 137 502 102 406
XL. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 409 579 285 994 96 326 65 571
XLI. Zobowiązania długoterminowe 185 475 66 217 43 621 15 182
XLII. Zobowiązania krótkoterminowe 224 104 219 777 52 706 50 389
XLIII. Kapitał własny 175 078 160 661 41 175 36 835
XLIV. Kapitał zakładowy 12 618 12 618 2 968 2 893
XLV. Liczba akcji (w szt.) 12 617 778 12 617 778 12 617 778 12 617 778
XLVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 2,56 3,61 0,60 0,85
XLVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 2,56 3,61 0,60 0,85
XLVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 13,88 12,73 3,26 2,92
XLIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 13,88 12,73 3,26 2,92
L. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) 2,60 2,20 0,61 0,50
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
FFiL_Sniezka_SzD_I_polrocze2019.pdfFFiL_Sniezka_SzD_I_polrocze2019.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Śnieżka i FFiL Śnieżka SA za I półrocze 2019 wraz z oświadczeniem Zarządu
FFiL_Sniezka_Spr.finans_I_polrocze2019.pdfFFiL_Sniezka_Spr.finans_I_polrocze2019.pdf Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka SA , śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2019 roku
Grupa_Spr.finans_I_polrocze2019.pdfGrupa_Spr.finans_I_polrocze2019.pdf Grupa Kapitałowa Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka SA, śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2019 roku
Raport z przegladu SF Sniezka SA_I polrocze 2019 SN.pdfRaport z przegladu SF Sniezka SA_I polrocze 2019 SN.pdf Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2019 do 30 czerwca 2019
Raport z przegladu SSF Grupy Kapitalowej Sniezka_I polrocze 2019 GK_.pdfRaport z przegladu SSF Grupy Kapitalowej Sniezka_I polrocze 2019 GK_.pdf Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2019 do 30 czerwca 2019

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-09-19 Joanna Wróbel-Lipa Wiceprezes Zarządu
2019-09-19 Witold Waśko Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 200 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 200 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki