REKLAMA

SKYLINE INVESTMENT S.A.: wyniki finansowe

2022-05-24 17:06
publikacja
2022-05-24 17:06
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Sprawozdanie_finansowe_Grupy_Kapitalowej_Skyline_Investment_1Q22.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31
I. Przychody ze sprzedaży 26 124 6 27
II. Koszt własny sprzedaży 0 0 0 0
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 26 124 6 27
IV. Zysk (strata) ze sprzedaży -329 -288 -71 -63
V. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -332 498 -71 109
VI. Zysk (strata) przed opodatkowaniem (brutto) -373 441 -80 96
VII. Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej -388 453 -83 99
VIII. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 268 -17 052 58 -3 730
IX. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej 265 29 960 57 6 553
X. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -492 -9 851 -106 -2 155
XI. Suma bilansowa 58 135 62 795 12 495 13 474
XII. Aktywa trwałe 55 363 55 246 11 900 11 855
XIII. Aktywa obrotowe 2 772 7 549 596 1 620
XIV. Kapitał własny 50 971 53 292 10 956 11 435
XV. Kapitał podstawowy 23 321 23 321 5 013 5 004
XVI. Zobowiązania i rezerwy długoterminowe 5 947 5 687 1 278 1 220
XVII. Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe 1 217 3 817 262 819
XVIII. Liczba akcji na dzień bilansowy 23 321 000 23 321 000 23 321 000 23 321 000
XIX. Wartość księgowa na jedną akcję 2,19 2,28 0,47 0,49
XX. Rozwodniona liczba akcji na dzień bilansowy 23 321 000 23 321 000 23 321 000 23 321 000
XXI. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję 2,19 2,28 0,47 0,49
XXII. Średnia ważona liczba akcji w okresie 23 321 000 23 321 000 23 321 000 23 321 000
XXIII. Zysk (strata) za okres na jedną akcję zwykłą -0,02 0,02 -0,004 0,004
XXIV. Rozwodniona średnia liczba akcji w okresie 23 321 000 23 321 000 23 321 000 23 321 000
XXV. Rozwodniony zysk (strata) za okres na jedną akcję -0,02 0,02 -0,004 0,004
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Skyline Investment 1Q22.pdfSprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Skyline Investment 1Q22.pdf Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2022 roku

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-05-24 Jerzy Rey Prezes Zarządu Jerzy Rey
2022-05-24 Zbigniew Fornal Wiceprezes Zarządu Zbigniew Fornal
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Załóż konto osobiste – bez zbędnych opłat i zgarnij do 250 zł za jego założenie

Załóż konto osobiste – bez zbędnych opłat i zgarnij do 250 zł za jego założenie

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki