REKLAMA
Weekend z Bankier.pl

SKYLINE INVESTMENT S.A.: wyniki finansowe

2021-04-27 14:56
publikacja
2021-04-27 14:56
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
SF_Skonsolidowane_ROCZNE_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
SZ_skonsolidowane_SI_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Skyline_Investment_GK_-_sprawozdanie_z_badania_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
List_Prezesa.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenia_Zarzad_2020_GK.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenia_Rada_Nadzorcza_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2020 2019 2020 2019
I. Przychody ze sprzedaży 78 5 131 17 1 193
II. Koszt własny sprzedaży 0 - 4 383 0 -1 019
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 78 749 17 174
IV. Zysk (strata) ze sprzedaży -1 617 -2 178 -350 -506
V. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 6 935 -2 687 1 503 -625
VI. Zysk (strata) przed opodatkowaniem (brutto) 3 170 -4 837 687 -1 124
VII. Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 2 571 -3 820 557 -888
VIII. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 9 607 495 2 082 115
IX. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej -7 025 94 -1 522 22
X. Przepływy środków pienięznych z działalności finansowej -3 015 -599 -653 -139
XI. Suma bilansowa 86 785 84 353 18 806 19 808
XII. Aktywa trwałe 55 829 49 098 12 098 11 529
XIII. Aktywa obrotowe 30 955 35 255 6 708 8 278
XIV. Kapitał własny 47 671 47 584 10 330 11 174
XV. Kapitał podstawowy 23 321 23 321 5 054 5 476
XVI. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 47 673 47 357 10 330 11 121
XVII. Udziały niesprawujące kontroli -2 227 0 53
XVIII. Zobowiązania i rezerwy długoterminowe 9 797 8 885 2 123 2 086
XIX. Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe 29 316 27 884 6 353 6 548
XX. Liczba akcji na dzień bilansowy 23 321 000 23 321 000 23 321 000 23 321 000
XXI. Wartośc księgowa na jedną akcję 2,04 2,03 0,44 0,48
XXII. Rozwodniona liczba akcji na dzień bilansowy 23 321 000 23 321 000 23 321 000 23 321 000
XXIII. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję 2,04 2,03 0,44 0,48
XXIV. Średnia ważona liczba akcji w okresie 23 321 000 23 321 000 23 321 000 23 321 000
XXV. Zysk (strata) za okres na jedną akcję zwykłą 0,11 -0,16 0,02 -0,04
XXVI. Rozwodniona, średnia liczba akcji w okresie 23 321 000 23 321 000 23 321 000 23 321 000
XXVII. Rozwodniony zysk (strata) za okres na jedną akcję 0,11 -0,16 0,02 -0,04
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
SF Skonsolidowane ROCZNE 2020.pdfSF Skonsolidowane ROCZNE 2020.pdf Roczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitalowej Skyline Investment S.A.
SZ skonsolidowane SI 2020.pdfSZ skonsolidowane SI 2020.pdf Roczne Sprawozdanie Zarządu z dzialalności Grupy Kapitałowej Skyline Investment S.A.
Skyline Investment GK - sprawozdanie z badania 2020.pdfSkyline Investment GK - sprawozdanie z badania 2020.pdf Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania
List Prezesa.pdfList Prezesa.pdf List Prezesa Zarządu Skyline Investment S.A.
Oswiadczenia Zarzad 2020 GK.pdfOswiadczenia Zarzad 2020 GK.pdf Oświadczenia Zarządu Skyline Investment S.A.
Oswiadczenia Rada Nadzorcza 2020.pdfOswiadczenia Rada Nadzorcza 2020.pdf Oświadczenia Rady Nadzorczej Skyline Investment S.A.

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-27 Jerzy Rey Prezes Zarządu Jerzy Rey
2021-04-27 Zbigniew Fornal Wiceprezes Zarządu Zbigniew Fornal
2021-04-27 Leszek Szwedo Wiceprezes Zarządu Leszek Szwedo


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-27 Marzena Bodarska Główna Księgowa Marzena Bodarska
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zyskaj aż 360 zł premii z kontem Millennium 360°

Zyskaj aż 360 zł premii z kontem Millennium 360°

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki