REKLAMA

SIMPLE: wyniki finansowe

2021-09-30 19:04
publikacja
2021-09-30 19:04
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
SSF_Grupa_Q2_2021_v.3.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_z_dzialalnosci_GK_Simple_za_I_polrocze_2021.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Simple_GK_raport_z_przegladu_2021.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Simple_SA_raport_z_przegladu_2021.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2021 półrocze /2020 półrocze / 2021 półrocze /2020
I. Przychody netto ze sprzedaży 23 118 20 506 5 084 4 617
II. Zysk z działalności operacyjnej -2 794 1 892 -614 426
III. Zysk za okres sprawozdawczy brutto -2 982 1 751 -656 394
IV. Zysk za okres sprawozdawczy netto -3 161 1 775 -695 400
V. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 2 466 6 765 542 1 523
VI. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -2 979 -1 369 -655 -308
VII. Środki pieniężne netto z działalności finansowej 981 -1 820 216 -410
VIII. Środki pieniężne na koniec okresu 3 948 5 155 868 1 161
IX. Aktywa trwałe 22 594 21 053 4 998 4 562
X. Aktywa obrotowe 20 461 27 301 4 526 5 916
XI. Kapitał własny 18 484 21 645 4 089 4 690
XII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 24 571 26 709 5 435 5 788
XIII. Liczba akcji (sztuk) 4 812 160 4 812 160 4 812 160 4 812 160
XIV. Zysk na jedna akcję zwykłą (w zł/EUR) -0,66 0,37 -0,15 0,08
XV. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (w zł/EUR) -0,66 0,37 -0,15 0,08


Pozycje dotyczące aktywów i pasywów na koniec okresu sprawozdawczego i
analogicznego w okresie poprzednim przeliczono w EURO wg średniego kursu
ogłoszonego przez NBP obowiązującego na 30.06.2021 r. wynoszącego 4,5208
zł/EURO oraz dla danych porównawczych na 31.12.2020 r. wynoszącego
4,6148 zł/EURPoszczególne pozycje dotyczące sprawozdania z
całkowitych dochodów oraz przepływów pieniężnych przeliczono według
kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłaszanych
przez NBP obowiązujących na ostatni dzień kalendarzowy poszczególnych
miesięcy, który wynosił odpowiednio 4,5472 zł/EURO w okresie od
01.01.2021 r. do 30.06.2021 r. oraz 4,4413 zł/EURO w okresie od
01.01.2020 r. do 30.06.2020 r.


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
SSF Grupa Q2 2021 v.3.pdfSSF Grupa Q2 2021 v.3.pdf Śródroczne sprawozdanie finansowe GK Simple za I półrocze 2021 roku
Sprawozdanie z działalności GK Simple za I półrocze 2021.pdfSprawozdanie z działalności GK Simple za I półrocze 2021.pdf Sprawozdanie z działalności GK Simple w I półroczu 2021 roku
Simple GK raport z przeglądu 2021.pdfSimple GK raport z przeglądu 2021.pdf Raport z przegldu GK Simple
Simple SA raport z przeglądu 2021.pdfSimple SA raport z przeglądu 2021.pdf Raport z przeglądu Simple S.A.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-09-30 Rafał Wnorowski Prezes Zarządu
2021-09-30 Daniel Fryga Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
0 zł za prowadzenie konta! Otwórz PKO Konto za Zero >>

0 zł za prowadzenie konta! Otwórz PKO Konto za Zero >>

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki