REKLAMA

SFINKS POLSKA S.A.: wyniki finansowe

2020-06-30 22:29
publikacja
2020-06-30 22:29
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
Wybrane_dane_SSF_GK_Sfinks_Polska_2019.12.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
List_Prezesa_Zarzadu_Sfinks_Polska_SA_do_akcjonariuszy.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
SSF_2019.12_GK_Sfinks_Polska.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialal.Gr.Kap.Sfinks_Polska_i_Sfinks_Polska_SA_za_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_Zarzadu_Sfinks_Polska_S.A__spr._fin_JSF_i_SSF.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Ocena__Rady_Nadzorczej__spr.fin_JSF_SSF.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Informacja_Zarzadu_Sfinks_Polska_SA_prawie_wyboru_firmy_audytorskiej.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_RN_Sfinks_Polska_SA_pow_skl_funkcj_Komitetu_Audytu.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Grupa_Kapitalowa_Sfinks_Polska_Sprawozdanie_z_badania_2019-sig-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2019 2018 2019 2018
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 170 357 181 611 39 601 42 563
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (5 153) 1 273 (1 198) 298
III. Zysk (strata) brutto (20 649) (4 662) (4 800) (1 093)
IV. Zysk (strata) netto (18 000) (4 682) (4 184) (1 097)
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 46 204 20 094 10 741 4 709
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (4 717) (7 311) (1 097) (1 713)
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (45 768) (11 560) (10 639) (2 709)
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem (4 281) 1 223 (995) 287
IX. Zysk na jedną akcję (w zł/EUR) (0,58) (0,15) (0,13) (0,04)
X. Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) (0,58) (0,15) (0,13) (0,04)
XI. Aktywa razem 273 056 142 188 64 120 33 067
XII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 287 689 140 013 67 556 32 561
XIII. Zobowiązania długoterminowe 147 232 33 691 34 574 7 835
XIV. Zobowiązania krótkoterminowe 140 457 106 322 32 983 24 726
XV. Kapitał własny (14 633) 2 175 (3 436) 506
XVI. Kapitał podstawowy 32 199 31 099 7 561 7 232
XVII. Liczba akcji (w szt.) 32 199 512 31 099 512 32 199 512 31 099 512
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (0,45) 0,07 (0,11) 0,02
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (0,45) 0,07 (0,11) 0,02
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0 0 0 0


Informacja dotycząca
średnich zastosowanych kursów wymiany złotego w okresie objętym
sprawozdaniem finansowym i porównywalnych danych finansowych w stosunku
do Euro ustalanych przez NBP


a) przychody netto ze
sprzedaży produktów, towarów i materiałów, zysk z działalności
operacyjnej, zysk brutto i zysk netto oraz przepływy pieniężne netto z
działalności operacyjnej, inwestycyjnej, finansowej i przepływy netto za
okres sprawozdawczy, obliczono przyjmując średni kurs EURO według kursu
stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów NBP na ostatni dzień
poszczególnych miesięcy okresu sprawozdawczego, tj: 4,3018 PLN.


b) przychody netto ze
sprzedaży produktów, towarów i materiałów, zysk z działalności
operacyjnej, zysk brutto i zysk netto oraz przepływy pieniężne netto z
działalności operacyjnej, inwestycyjnej, finansowej i przepływy netto za
okres porównawczy, obliczono przyjmując średni kurs EURO według kursu
stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów NBP na ostatni dzień
poszczególnych miesięcy okresu porównawczego, tj: 4,2669 PLN. c)
aktywa razem, zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, zobowiązania
długoterminowe, zobowiązania krótkoterminowe, kapitał własny oraz
kapitał zakładowy na 31.12.2019 roku obliczono przyjmując średni kurs
EURO na dzień 31.12.2019 roku, tj.: 4,2585 PLN.

d)
aktywa razem, zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, zobowiązania
długoterminowe, zobowiązania krótkoterminowe, kapitał własny oraz kapitał
zakładowy na 31.12.2018 roku obliczono przyjmując średni kurs EURO na
dzień 31.12.2018 roku, tj.: 4,300 PLN

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Wybrane_dane_SSF_GK_Sfinks_Polska_2019.12.pdfWybrane_dane_SSF_GK_Sfinks_Polska_2019.12.pdf
List Prezesa Zarządu Sfinks Polska SA do akcjonariuszy.pdfList Prezesa Zarządu Sfinks Polska SA do akcjonariuszy.pdf
SSF_2019.12_GK_Sfinks_Polska.pdfSSF_2019.12_GK_Sfinks_Polska.pdf
Sprawozdanie Zarządu z działal.Gr.Kap.Sfinks Polska i Sfinks Polska SA za 2019.pdfSprawozdanie Zarządu z działal.Gr.Kap.Sfinks Polska i Sfinks Polska SA za 2019.pdf
Oświadczenie Zarządu Sfinks Polska S.A_ spr. fin_JSF i SSF.pdfOświadczenie Zarządu Sfinks Polska S.A_ spr. fin_JSF i SSF.pdf
Ocena Rady Nadzorczej _spr.fin_JSF_SSF.pdfOcena Rady Nadzorczej _spr.fin_JSF_SSF.pdf
Informacja Zarządu Sfinks Polska SA prawie wyboru firmy audytorskiej.pdfInformacja Zarządu Sfinks Polska SA prawie wyboru firmy audytorskiej.pdf
Oświadczenie RN Sfinks Polska SA_pow skł funkcj Komitetu Audytu.pdfOświadczenie RN Sfinks Polska SA_pow skł funkcj Komitetu Audytu.pdf
Grupa Kapitalowa Sfinks Polska_Sprawozdanie z badania 2019-sig-sig.pdfGrupa Kapitalowa Sfinks Polska_Sprawozdanie z badania 2019-sig-sig.pdf

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-06-30 SYLWESTER CACEK PREZES ZARZĄDU
2020-06-30 DOROTA CACEK WICEPREZES ZARZĄDU


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-06-30 ZBIGNIEW MACHAŁOWSKI GŁÓWNY KSIĘGOWY
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz konto dla firm i zyskaj do 1200 zł premii!

Otwórz konto dla firm i zyskaj do 1200 zł premii!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki