REKLAMA

SERINUS ENERGY PLC.: Stan posiadania akcji w Spółce

2021-04-27 16:36
publikacja
2021-04-27 16:36
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 14 / 2021
Data sporządzenia: 2021-04-27
Skrócona nazwa emitenta
SERINUS ENERGY PLC.
Temat
Stan posiadania akcji w Spółce
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Kierownictwo Serinus Energy plc („Spółka”) informuje, że w dniu 23 kwietnia 2021 roku Spółka otrzymała od Kulczyk Investments S.A. datowane na 22 kwietnia 2021 roku zawiadomienie sporządzone na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych o następującej treści:


„Działając na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa”), Kulczyk Investments S.A. zawiadamia o zmianie dotychczas posiadanego bezpośrednio udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Serinus Energy plc („Spółka”).

W związku z zawarciem przez Kulczyk Investments S.A. w dniu 22 kwietnia 2021 roku w systemie obrotu serii transakcji sprzedaży wszystkich przysługujących Kulczyk Investments S.A. akcji Spółki, udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki przysługujący bezpośrednio Kulczyk Investments S.A. spadł poniżej 5% (słownie: pięciu procent) i wynosi obecnie 0% (słownie: zero procent).

Bezpośrednio przed zawarciem transakcji sprzedaży akcji, o których mowa powyżej, Kulczyk Investments S.A. posiadała bezpośrednio 79.984.765 (słownie: siedemdziesiąt dziewięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt cztery tysiące siedemset sześćdziesiąt pięć) akcji Spółki, stanowiących 7.01 % (słownie: siedem i jedna setna procent) kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 79,984,765 (słownie: siedemdziesięciu dziewięciu milionów dziewięciuset osiemdziesięciu czterech tysięcy siedemset sześćdziesięciu pięciu) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 7.01 % (słownie: siedem i jedna setna procent) ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

W wyniku transakcji sprzedaży akcji, o których mowa powyżej, Kulczyk Investments S.A. nie posiada obecnie (bezpośrednio ani pośrednio) żadnych akcji Spółki, ani żadnych praw głosu na walnym zgromadzeniu Spółki.

Zgodnie z art. 69 ust. 4 pkt 5 Ustawy Kulczyk Investments S.A. informuje, że nie istnieją jej podmioty zależne, które posiadałyby akcje Spółki.

Zgodnie z art. 69 ust. 4 pkt 6 Ustawy Kulczyk Investments S.A. informuje, że nie istnieją osoby trzecie, z którymi miałaby zawarte umowy, których przedmiotem byłoby przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu ze stanowiących jej własność akcji Spółki.

Zgodnie z art. 69 ust. 4 pkt 7 Ustawy Kulczyk Investments S.A. informuje, że liczba głosów, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 2 Ustawy, do których nabycia Kulczyk Investments S.A. jest (bezpośrednio lub pośrednio) uprawniona lub zobowiązana, jako posiadacz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1 Ustawy, oraz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne wynosi 0 (słownie: zero).

Zgodnie z art. 69 ust. 4 pkt 8 Ustawy Kulczyk Investments S.A. informuje, że przed zawarciem transakcji sprzedaży akcji, o których mowa powyżej Kulczyk Investments S.A. posiadała bezpośrednio 706.528 (słownie: siedemset sześć tysięcy pięćset dwadzieścia osiem) warrantów subskrypcyjnych, które mogą być wykonane do dnia 16 maja 2021 r. poprzez świadczenie pieniężne, przy czym każdy warrant uprawnia Kulczyk Investments S.A. do zakupu jednej akcji zwykłej po cenie wykonania wynoszącej 0,105 GBP za akcję. W razie ich wykonania Kulczyk Investments S.A. nabyłaby bezpośrednio 706.528 (słownie: siedemset sześć tysięcy pięćset dwadzieścia osiem) akcji uprawniających do wykonywania 706.528 (słownie: siedemset sześć tysięcy pięćset dwadzieścia osiem) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Powyższy stan rzeczy nie uległ zmianie w wyniku zawartych przez Kulczyk Investments S.A. transakcji sprzedaży akcji Spółki.”

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Current Report No.14/2021Date: 2021-04-27Issuer’s trading
name: SERINUS ENERGY plc


Title: Holding in the Company


Legal basis: Article 70(1) of the Act on Public Offering (…) -
acquisition or disposal of a significant block of shares


Content:The Management of Serinus Energy plc (the "Company")
informs that on April 23, 2021 the Company received from Kulczyk
Investments S.A. a notification dated April 22, 2021 prepared on the
basis of Art. 69 (1)(2) of the Act of 29 July 2005 on Public Offering,
the Conditions Governing the Introduction of Financial Instruments to
Organised Trading, and on Public Companies, reading as follows:


“As required under Art. 69(1)(2) of the act of 29 July 2005 on Public
Offering, the Conditions Governing the Introduction of Financial
Instruments to Organised Trading, and on Public Companies (consolidated
text Journal of Laws of 2018 No. 512) (the “Act”), Kulczyk Investments
S.A. hereby informs about change of its up-to-date direct share in the
total number of votes in Serinus Energy plc (the „Company”) shareholders
meeting.


In connection with a series of share sale transactions concluded by
Kulczyk Investments S.A. on the trading system on 22 April 2021 the
direct share of Kulczyk Investments S.A. in the total number of votes
decreased below 5% (in words: five percent) and now amounts to 0% (in
words: zero percent).


Immediately prior to the conclusion of the aforesaid transactions,
Kulczyk Investments S.A. directly held 79,984,765 (in words: seventy
nine million nine hundred eighty four thousand seven hundred sixty five)
shares in the Company, constituting 7.01% (in words: seven and one
hundredth percent) of the total number of votes on the Company’s
shareholders meeting authorising to exercise 79,984,765 (in words:
seventy nine million nine hundred eighty four thousand seven hundred
sixty five) votes on the Company’s shareholders meeting, constituting
7.01% (in words: seven and one hundredth percent) of the total number of
votes on the Company’s shareholders meeting.


As a result of the aforesaid sale transactions Kulczyk Investments S.A.
does not hold (directly or indirectly) shares in the Company or votes on
the Company’s shareholders meeting.


As required under Art. 69 (4)(5) of the Act, Kulczyk Investments S.A.
informs that no subsidiary of Kulczyk Investments S.A. holds shares in
the Company.


As required under Art. 69 (4)(6) of the Act, Kulczyk Investments S.A.
informs that no person with whom Kulczyk Investment S.A. has concluded
an agreement transferring the right to exercise the voting rightsexists.


As required under Art. 69 (4)(7) of the Act, Kulczyk Investments S.A.
informs that the number of votes calculated in line with Art. 69b (2) of
the Act, to the acquisition of which Kulczyk Investments S.A. would be
(directly or indirectly) entitled or obliged as a holder of financial
instruments referred to in Art. 69b (1)(2) of the Act, which are
executed solely by way of pecuniary settlement is 0 (in words: zero).


As required under Art. 69 (4)(8) of the Act, Kulczyk Investments S.A.
informs that prior to the conclusion of the aforesaid transactions,
Kulczyk Investments S.A. held directly 706,528 (in words: seven hundred
six thousand five hundred and twenty-eight) subscription warrants, which
may be exercised until 16 May 2021 by cash payment, with each warrant
authorizing Kulczyk Investments S.A. to purchase 1 (in words: one)
normal share for £ 0.105 per share. In the event of exercise of these
warrants, Kulczyk Investments S.A. would purchase directly 706,528 (in
words: seven hundred six thousand five hundred and twenty-eight) shares,
authorizing to exercise 706,528 (in words: seven hundred six thousand
five hundred and twenty-eight) votes on the Company’s shareholders
meeting. The above has not changed as a result of the transactions of
sale of the Company’s shares by Kulczyk Investments S.A.”


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-27 Jeffrey Auld Prezes i Dyrektor Generalny (CEO) Jeffrey Auld
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki