SELENA FM S.A.: wyniki finansowe

2019-05-30 00:02
publikacja
2019-05-30 00:02
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Raport_kwartalny_1Q2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31
Wybrane dane finansowe dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego
I. Przychody netto ze sprzedaży 271 084 248 185 63 075 59 397
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 10 176 739 2 368 177
III. Zysk (strata) brutto 9 098 -3 647 2 117 -873
IV. Zysk (strata) netto 6 089 -4 177 1 417 -1 000
V. Zysk (strata) netto przypadający udziałom kontrolującym 6 057 -4 153 1 409 -994
VI. Całkowite dochody 6 923 -3 919 1 611 -938
VII. Całkowite dochody przypadające akcjonariuszom jednostki dominującej 6 868 -3 903 1 598 -934
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 12 125 -15 358 2 821 -3 676
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -4 031 -6 109 -938 -1 462
X. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -6 516 24 087 -1 516 5 765
XI. Liczba akcji 22 834 000 22 834 000 22 834 000 22 834 000
XII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/szt. / euro/szt.) 0,27 -0,18 0,06 -0,04
31 marca 2019 31 grudnia 2018 31 marca 2019 31 grudnia 2018
XIII. Suma aktywów 855 585 795 239 198 913 184 939
XIV. Zobowiązania długoterminowe 148 842 132 677 34 604 30 855
XV. Zobowiązania krótkoterminowe 273 917 236 659 63 682 55 037
XVI. Kapitał własny 432 826 425 903 100 627 99 047
XVII. Kapitał podstawowy 1 142 1 142 266 266
Wybrane dane finansowe dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego
XVIII. Przychody netto ze sprzedaży 117 028 104 397 27 230 24 985
XIX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 9 790 -4 727 2 278 -1 131
XX. Zysk (strata) brutto 7 770 -4 919 1 808 -1 177
XXI. Zysk (strata) netto 7 184 -3 954 1 672 -946
XXII. Całkowite dochody 7 184 -3 954 1 672 -946
XXIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 8 802 -29 178 2 048 -6 983
XXIV. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 4 496 -5 416 1 046 -1 296
XXV. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -9 647 28 088 -2 245 6 722
XXVI. Liczba akcji 22 834 000 22 834 000 22 834 000 22 834 000
XXVII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/szt. / eur/szt.) 0,31 -0,17 0,07 -0,04
31 marca 2019 31 grudnia 2018 31 marca 2019 31 grudnia 2018
XXVIII. Suma aktywów 514 718 491 565 119 666 114 317
XXIX. Zobowiązania 200 695 184 727 46 659 42 960
XXX. Kapitał własny 314 023 306 838 73 007 71 358
XXXI. Kapitał podstawowy 1 142 1 142 266 266


Wybrane dane finansowe ze skróconego
skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 1 kwartał 2019 r. pochodzą:-
z rachunku zysków i strat, sprawozdania z całkowitych dochodów oraz
rachunku przepływów pieniężnych za okres I - III 2019 oraz I - III 2018-
ze sprawozdania z sytuacji finansowej wg stanu na 31.03.2019 oraz na
31.12.2018Przeliczenie przedstawionych pozycji na EUR zostało
dokonane wg następujących zasad:- pozycje I - X oraz XVIII
- XXV przeliczone zostały wg kursów EUR/PLN: 4,2978 (za okres I - III
2019) i 4,1784 (za okres I - III 2018)- pozycje XIII - XVII oraz
XXVIII - XXXI przeliczone zostały wg kursów EUR/PLN: 4,3013 (kurs na
dzień 31.03.2019) i 4,3000 (kurs na dzień 31.12.2018)


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Raport kwartalny 1Q2019.pdfRaport kwartalny 1Q2019.pdf Skonsolidowany rozszerzony raport kwartalny GK Selena FM za I kw. 2019

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-05-30 Elżbieta Korczyńska Członek Zarządu
2019-05-30 Andrzej Lipowicz Prokurent
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki