17,5000 zł
-1,69% -0,3000 zł
SECO/WARWICK SA (SWG)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Srodroczne_skonsolidowane_sprawozdanie_finansowe_1H2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_Grupy_1H2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenia_Zarzadu_Grupy_SECOWARWICK_S.A._H1_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Grupa_Kapitalowa_SECOWARWICK-_Wybrane_dane_finansowe_1_polrocze_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
19_HY_SWSA_Review_Report_PAS_consolidated.T.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
19_HY_SWSA_Review_Report_PAS_standalone.T.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2019 półrocze /2018 półrocze / 2019 półrocze /2018
Wybrane skonsolidowane dane finansowe
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 231 385 268 019 53 961 63 220
II. Koszt własny sprzedaży -177 373 -211 699 -41 365 -49 935
III. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 10 705 14 966 2 497 3 530
IV. Zysk (strata) brutto 9 243 13 259 2 156 3 128
V. Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 7 402 10 255 1 726 2 419
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -265 -14 628 -62 -3 450
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -4 435 -10 794 -1 034 -2 546
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -16 611 3 314 -3 874 782
IX. Aktywa razem 448 390 473 441 105 454 110 103
X. Zobowiązania razem 268 936 299 125 63 249 69 564
XI. W tym zobowiązania krótkoterminowe 229 244 261 586 53 914 60 834
XII. Kapitał własny 179 454 174 317 42 205 40 539
XIII. Kapitał podstawowy 3 616 3 616 850 841
Wybrane jednostkowe dane finansowe
XIV. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 130 965 141 031 30 542 33 266
XV. Koszt własny sprzedaży -104 009 -110 818 -24 256 -26 140
XVI. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 8 685 14 184 2 026 3 346
XVII. Zysk (strata) brutto 7 778 11 834 1 814 2 791
XVIII. Zysk (strata) netto 6 253 9 186 1 458 2 167
XIX. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 5 593 -1 873 1 304 -442
XX. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -5 445 -9 453 -1 270 -2 230
XXI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -19 332 -3 718 -4 508 -877
XXII. Aktywa razem 356 686 372 426 83 887 86 611
XXIII. Zobowiązania razem 170 620 190 324 40 127 44 261
XXIV. W tym zobowiązania krótkoterminowe 141 896 163 086 33 372 37 927
XXV. Kapitał własny 186 067 182 103 43 760 42 350
XXVI. Kapitał podstawowy 3 616 3 616 850 841
<html>
<head>

</head>
<body>
<p>
<font color="rgb(0, 0, 0)" face="Verdana, Tahoma" size="12px"><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">Poszczególne
pozycje śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania z</span><br align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255)"><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">sytuacji
finansowej przeliczono według kursów ogłoszonych przez Narodowy</span><br align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255)"><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">Bank
Polski dla EUR obowiązujących na ostatni dzień okresu 30.06.2019</span><br align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255)"><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">EUR=4,2520;
31.12.2018 EUR=4,3000. Poszczególne pozycje śródrocznego</span><br align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255)"><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">sprawozdania
z całkowitych dochodów oraz przepływów pieniężnych przeliczono według
kursów </span><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">stanowiących
średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez </span><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">Narodowy
Bank Polski dla EUR obowiązujących na ostatni dzień każdego</span><br align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255)"><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">miesiąca
w danym okresie sprawozdawczym I półrocze 2019 EUR=4,2880; I</span><br align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255)"><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">półrocze
2018 EUR=4,2395. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego</span><br align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255)"><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">sprawozdania
z sytuacji finansowej oraz jednostkowego sprawozdania z</span><br align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255)"><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">sytuacji
finansowej prezentowane są na koniec bieżącego i na koniec</span><br align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255)"><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">poprzedniego
roku obrotowego.</span></font><font face="Times New Roman"> </font>
</p>
</body>
</html>
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
<html>
<head>

</head>
<body>
</body>
</html>
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Srodroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe_1H2019.pdfSrodroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe_1H2019.pdf Sródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe
Sprawozdanie Zarzadu z dzialalnosci Grupy_1H2019.pdfSprawozdanie Zarzadu z dzialalnosci Grupy_1H2019.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy
Oświadczenia Zarządu Grupy SECOWARWICK S.A. H1 2019.pdfOświadczenia Zarządu Grupy SECOWARWICK S.A. H1 2019.pdf Oświadczenia Zarządu Grupy
Grupa Kapitałowa SECOWARWICK- Wybrane dane finansowe 1 półrocze 2019.pdfGrupa Kapitałowa SECOWARWICK- Wybrane dane finansowe 1 półrocze 2019.pdf Wybrane dane finansowe 1 półrocze 2019
19 HY SWSA Review Report PAS consolidated.T.pdf19 HY SWSA Review Report PAS consolidated.T.pdf Raport z przeglądu sprawozdania skonsolidowanego
19 HY SWSA Review Report PAS standalone.T.pdf19 HY SWSA Review Report PAS standalone.T.pdf Raport z przeglądu sprawozdania jednostkowego

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-09-11 Sławomir Woźniak Prezes Zarządu
2019-09-11 Jarosław Talerzak Wiceprezes Zarządu
2019-09-11 Bartosz Klinowski Członek Zarządu
2019-09-11 Earl Good Członek Zarządu
2019-09-11 Piotr Walasek Członek Zarządu
<HTML><BODY><font face='Times New Roman'><FONT face='Times New Roman'><P></P></FONT></font></BODY></HTML>
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne

Kalendarium

  • NWZA ws. upoważnienia zarządu do nabycia akcji własnych oraz utworzenia kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na realizację odkupu akcji własnych spółki.

Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.