REKLAMA

SATIS GROUP SA: Rejestracja przez Sąd rejestrowy zmiany Statutu Emitenta w zakresie kapitału docelowego

2020-11-13 17:56
publikacja
2020-11-13 17:56
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
29.09.2020_Statut_Spolki_Satis_Group_SPOLKA_AKCYJNA.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 34 / 2020
Data sporządzenia: 2020-11-13
Skrócona nazwa emitenta
SATIS GROUP SA
Temat
Rejestracja przez Sąd rejestrowy zmiany Statutu Emitenta w zakresie kapitału docelowego
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki pod firmą Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent", „Spółka”), niniejszym informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął informację o rejestracji przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, na mocy postanowienia z dnia 5 listopada 2020 r., zmiany Statutu Emitenta („Statut”), dokonanej uchwałą nr 5 i 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 września 2020 roku.
Zmiana Statutu Emitenta polegała na dodaniu po § 4 Statutu § 4a Statutu o następującym brzmieniu:

㤠4a
1. Kapitał zakładowy Spółki może zostać podwyższony również w granicach kapitału docelowego.
2. Do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego upoważniony jest Zarząd Spółki, po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej Spółki, przez okres 3 (trzech) lat od dnia rejestracji w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu Spółki dokonanej uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki podjętą w dniu 29 września 2020 roku. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego może zostać udzielone na kolejne okresy, nie dłuższe jednak niż 3 (trzy) lata. Udzielenie upoważnienia wymaga zmiany Statutu Spółki.
3. Zarząd Spółki jest upoważniony do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego łącznie nie więcej niż o 872.646 (osiemset siedemdziesiąt dwa tysiące sześćset czterdzieści sześć) złotych.
4. W ramach podwyższania kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, o którym mowa w ust. 2 i 3 powyżej Zarząd Spółki:
a) może dokonać jednego lub kilku kolejnych podwyższeń,
b) może wydać akcje w zamian za wkłady pieniężne,
c) nie może dokonać podwyższenia ze środków własnych Spółki,
d) nie może wydawać akcji uprzywilejowanych lub przyznawać indywidualnie oznaczonemu akcjonariuszowi osobistych uprawnień, o których mowa w art. 354 KSH.
5. Za zgodą Rady Nadzorczej Spółki, Zarząd Spółki może pozbawić akcjonariuszy w całości lub w części prawa poboru w stosunku do akcji Spółki emitowanych przez Zarząd Spółki na podstawie upoważnienia udzielonego w ustępach 2 - 3 powyżej.
6. Zarząd Spółki, za zgodą Rady Nadzorczej Spółki, decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w szczególności Zarząd jest umocowany do:
a) ustalenia ceny emisyjnej akcji, przy czym nie będzie ona niższa od średniej ceny rynkowej w rozumieniu art. 79 ust. 1 pkt. 1 lit. a) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z okresu 6 (sześciu) miesięcy poprzedzających podjęcie przez Zarząd uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego w ramach upoważnienia określonego w niniejszym paragrafie,
b) określenia wielkości emisji,
c) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji,
d) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie emisji akcji w drodze subskrypcji prywatnej, otwartej lub zamkniętej, przeprowadzenia oferty publicznej, a także ubiegania się o wprowadzenie akcji do zorganizowanego systemu obrotu lub do obrotu na rynku regulowanym, zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.
7. Uchwała Zarządu Spółki o podwyższeniu kapitału zakładowego wymaga formy aktu notarialnego. Uchwała Zarządu podjęta w granicach statutowego upoważnienia zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia Spółki o podwyższeniu kapitału zakładowego.”

Tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający ww. zmianę stanowi załącznik do niniejszego raportu.
Załączniki
Plik Opis
29.09.2020_Statut Spółki Satis Group SPÓŁKA AKCYJNA.pdf29.09.2020_Statut Spółki Satis Group SPÓŁKA AKCYJNA.pdf Tekst jednolity Statutu Spółki

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-11-13 Andrzej Wrona Prezes Zarządu Andrzej Wrona
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy

Otwórz konto w promocjach: 300 zł premii za otwarcie i polecenie konta

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki