REKLAMA
WEBINAR

SANOK RC SA: wyniki finansowe

2022-11-15 07:11
publikacja
2022-11-15 07:11
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Sanok_RC_-_Raport_srodroczny_III_kw_2022.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30
WYBRANE DANE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SANOK RUBBER COMPANY S.A.
I. Przychody ze sprzedaży 1 038 417 883 845 221 504 193 890
II. Zysk operacyjny 43 054 49 197 9 184 10 792
III. Zysk przed opodatkowaniem 40 364 47 613 8 610 10 445
IV. Zysk netto udziałowców jednostki dominującej 42 381 36 450 9 040 7 996
V. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 50 609 55 579 10 795 12 192
VI. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej -58 368 8 738 -12 450 1 917
VII. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -13 449 -74 672 -2 869 -16 381
VIII. Zmiana stanu środków pieniężnych netto -21 205 -10 357 -4 523 -2 272
IX. Liczba akcji 26 881 922 26 881 922 26 881 922 26 881 922
X. Średnia ważona liczba akcji 26 881 922 26 881 922 26 881 922 26 881 922
XI. Średnia ważona rozwodniona liczba akcji 27 509 164 27 509 164 27 509 164 27 509 164
XII. Zysk na jedną akcję 1,58 1,36 0,34 0,30
XIII. Rozwodniony zysk na jedna akcję 1,54 1,33 0,33 0,29
XIV. Aktywa razem (stan na 30.09.2022 oraz 31.12.2021) 1 028 836 939 670 211 269 204 303
XV. Zobowiązania długoterminowe (stan na 30.09.2022 oraz 31.12.2021) 190 924 96 345 39 206 20 947
XVI. Zobowiązania krótkoterminowe (stan na 30.09.2022 oraz 31.12.2021) 303 760 341 298 62 376 74 205
XVII. Kapitał własny jednostki dominującej i udziały niekontrolujące (stan na 30.09.2022 oraz 31.12.2021) 534 152 502 027 109 687 109 151
XVIII. Kapitał akcyjny (stan na 30.09.2022 oraz 31.12.2021) 5 376 5 376 1 104 1 169
WYBRANE DANE FINANSOWE SANOK RC SA
XIX. Przychody ze sprzedaży 720 761 608 953 153 746 133 586
XX. Zysk operacyjny 44 860 54 685 9 569 11 996
XXI. Zysk przed opodatkowaniem 19 114 59 320 4 077 13 013
XXII. Zysk netto 22 245 48 730 4 745 10 690
XXIII. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 47 558 49 113 10 145 10 774
XXIV. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej -57 297 -10 258 -12 222 -2 250
XXV. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -9 084 -56 447 -1 938 -12 383
XXVI. Zmiana stanu środków pieniężnych netto -18 821 -17 594 -4 015 -3 860
XXVII. Liczba akcji - stan na koniec okresu 26 881 922 26 881 922 26 881 922 26 881 922
XXVIII. Średnia ważona liczba akcji 26 881 922 26 881 922 26 881 922 26 881 922
XXIX. Średnia ważona rozwodniona liczba akcji 27 509 164 27 509 164 27 509 164 27 509 164
XXX. Zysk na jedną akcję 0,83 1,81 0,18 0,40
XXXI. Rozwodniony zysk na jedna akcję 0,81 1,77 0,17 0,39
XXXII. Aktywa razem (stan na 30.09.2022 oraz 31.12.2021) 928 400 881 805 190 644 191 722
XXXIII. Zobowiązania długoterminowe (stan na 30.09.2022 oraz 31.12.2021) 169 019 67 517 34 708 14 680
XXXIV. Zobowiązania krótkoterminowe (stan na 30.09.2022 oraz 31.12.2021) 201 802 266 594 41 439 57 963
XXXV. Kapitał własny (stan na 30.09.2022 oraz 31.12.2021) 557 579 547 694 114 497 119 079
XXXVI. Kapitał akcyjny (stan na 30.09.2022 oraz 31.12.2021) 5 376 5 376 1 104 1 169
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Sanok RC - Raport śródroczny III kw 2022.pdfSanok RC - Raport śródroczny III kw 2022.pdf Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Sanok
RC z informacją dotyczacą spółki Sanok RC S.A.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-11-15 Piotr Szamburski Prezes Zarządu
2022-11-15 Piotr Dołęga Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Znajdź pracownika na Pracuj.pl już od 41,70 zł!

Znajdź pracownika na Pracuj.pl już od 41,70 zł!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki