REKLAMA

SANOK RC SA: wyniki finansowe

2021-09-30 07:11
publikacja
2021-09-30 07:11
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Sanok_RC_raport_I_polrocze_2021.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2021 półrocze / 2020 półrocze / 2021 półrocze / 2020
WYBRANE DANE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SANOK RC
I. Przychody ze sprzedaży 604 170 440 887 132 867 99 271
II. Zysk operacyjny 39 841 8 037 8 762 1 810
III. Zysk przed opodatkowaniem 39 579 3 313 8 704 746
IV. Zysk netto udziałowców jednostki dominującej 30 255 10 726 6 654 2 415
V. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 47 585 57 657 10 465 12 982
VI. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej 16 493 -42 220 3 627 -9 506
VII. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -28 960 -3 582 -6 369 -807
VIII. Zmiana stanu środków pieniężnych netto 35 114 11 868 7 722 2 672
IX. Liczba akcji 26 881 922 26 881 922 26 881 922 26 881 922
X. Średnia ważona liczba akcji 26 881 922 26 881 922 26 881 922 26 881 922
XI. Średnia ważona rozwodniona liczba akcji 27 509 164 27 509 164 27 509 164 27 509 164
XII. Zysk na jedną akcję 1,13 0,40 0,25 0,09
XIII. Rozwodniony zysk na jedna akcję 1,10 0,39 0,24 0,09
XIV. Aktywa razem (stan na 30.06.2021 oraz 31.12.2020) 1 030 921 1 004 181 228 040 217 600
XV. Zobowiązania długoterminowe (stan na 30.06.2021 oraz 31.12.2020) 154 108 143 457 34 089 31 086
XVI. Zobowiązania krótkoterminowe (stan na 30.06.2021 oraz 31.12.2020) 374 176 362 672 82 768 78 589
XVII. Kapitał własny jednostki dominującej i udziały niekontrolujące (stan na 30.06.2021 oraz 31.12.2020) 502 637 498 052 111 183 107 925
XVIII. Kapitał akcyjny (stan na 30.06.2021 oraz 31.12.2020) 5 376 5 376 1 189 1 165
WYBRANE DANE FINANSOWE SANOK RC SA
XIX. Przychody ze sprzedaży 419 385 300 898 92 230 67 750
XX. Zysk operacyjny 42 272 16 564 9 296 3 730
XXI. Zysk przed opodatkowaniem 46 954 15 535 10 326 3 498
XXII. Zysk netto 38 190 23 529 8 399 5 298
XXIII. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 40 317 51 969 8 866 11 701
XXIV. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej -5 719 -40 057 -1 258 -9 019
XXV. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -12 245 -5 370 -2 693 -1 209
XXVI. Zmiana stanu środków pieniężnych netto 22 349 6 552 4 915 1 475
XXVII. Liczba akcji - stan na koniec okresu 26 881 922 26 881 922 26 881 922 26 881 922
XXVIII. Średnia ważona liczba akcji 26 881 922 26 881 922 26 881 922 26 881 922
XXIX. Średnia ważona rozwodniona liczba akcji 27 509 164 27 509 164 27 509 164 27 509 164
XXX. Zysk na jedną akcję 1,42 0,88 0,31 0,20
XXXI. Rozwodniony zysk na jedna akcję 1,39 0,86 0,31 0,19
XXXII. Aktywa razem (stan na 30.06.2021 oraz 31.12.2020) 960 543 933 177 212 472 202 214
XXXIII. Zobowiązania długoterminowe (stan na 30.06.2021 oraz 31.12.2020) 129 654 118 169 28 679 25 606
XXXIV. Zobowiązania krótkoterminowe (stan na 30.06.2021 oraz 31.12.2020) 286 342 281 043 63 339 60 900
XXXV. Kapitał własny (stan na 30.06.2021 oraz 31.12.2020) 544 547 533 966 120 454 115 707
XXXVI. Kapitał akcyjny (stan na 30.06.2021 oraz 31.12.2020) 5 376 5 376 1 189 1 165
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Sanok RC raport I półrocze 2021.pdfSanok RC raport I półrocze 2021.pdf Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe z raportem biegłego z przeglądu, śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe z raportem biegłego, sprawozdanie Zarządu z działalności, oświadczenie Zarządu.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-09-29 Piotr Szamburski Prezes Zarządu
2021-09-29 Marcin Saramak Wiceprezes Zarządu
2021-09-29 Rafał Grzybowski Wiceprezes Zarządu
2021-09-29 Piotr Dołęga Członek Zarządu
2021-09-29 Martijn Merkx Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Tanie konta dla zwolenników nowoczesnych rozwiązań – listopad 2021 r.

Tanie konta dla zwolenników nowoczesnych rozwiązań – listopad 2021 r.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki