REKLAMA

SANOK RC SA: wyniki finansowe

2020-09-29 07:08
publikacja
2020-09-29 07:08
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Sanok_RC_raport_I_polrocze_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2020 półrocze / 2019 półrocze / 2020 półrocze / 2019
WYBRANE DANE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SANOK RC
I. Przychody ze sprzedaży 440 887 539 676 99 271 125 856
II. Zysk operacyjny 8 560 22 715 1 927 5 297
III. Zysk przed opodatkowaniem 3 313 22 486 746 5 244
IV. Zysk netto udziałowców jednostki dominującej 10 726 26 692 2 415 6 225
V. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 57 657 49 909 12 982 11 639
VI. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej -42 220 -7 872 -9 506 -1 836
VII. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -3 582 -10 083 -807 -2 351
VIII. Zmiana stanu środków pieniężnych netto 11 868 32 012 2 672 7 465
IX. Liczba akcji 26 881 922 26 881 922 26 881 922 26 881 922
X. Średnia ważona liczba akcji 26 881 922 26 881 922 26 881 922 26 881 922
XI. Średnia ważona rozwodniona liczba akcji 27 509 164 27 957 194 27 509 164 27 957 194
XII. Zysk na jedną akcję 0,40 0,99 0,09 0,23
XIII. Rozwodniony zysk na jedna akcję 0,39 0,95 0,09 0,22
XIV. Aktywa razem (stan na 30.06.2020 oraz 31.12.2019) 942 141 954 664 210 959 224 178
XV. Zobowiązania długoterminowe (stan na 30.06.2020 oraz 31.12.2019) 277 178 234 928 62 064 55 167
XVI. Zobowiązania krótkoterminowe (stan na 30.06.2020 oraz 31.12.2019) 186 391 248 728 41 736 58 407
XVII. Kapitał własny jednostki dominującej i udziały niekontrolujące (stan na 30.06.2020 oraz 31.12.2019) 478 572 471 008 107 159 110 604
XVIII. Kapitał akcyjny (stan na 30.06.2020 oraz 31.12.2019) 5 376 5 376 1 204 1 262
WYBRANE DANE FINANSOWE SANOK RC SA
XIX. Przychody ze sprzedaży 300 898 389 104 67 750 90 743
XX. Zysk operacyjny 16 423 28 149 3 698 6 565
XXI. Zysk przed opodatkowaniem 15 535 34 065 3 498 7 944
XXII. Zysk netto 23 529 40 096 5 298 9 351
XXIII. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 51 969 60 958 11 701 14 216
XXIV. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej -40 057 -12 471 -9 019 -2 908
XXV. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -5 370 -19 316 -1 209 -4 505
XXVI. Zmiana stanu środków pieniężnych netto 6 552 29 248 1 475 6 821
XXVII. Liczba akcji - stan na koniec okresu 26 881 922 26 881 922 26 881 922 26 881 922
XXVIII. Średnia ważona liczba akcji 26 881 922 26 881 922 26 881 922 26 881 922
XXIX. Średnia ważona rozwodniona liczba akcji 27 509 164 27 509 164 27 509 164 27 509 164
XXX. Zysk na jedną akcję 0,88 0,73 0,20 0,17
XXXI. Rozwodniony zysk na jedna akcję 0,86 0,71 0,19 0,17
XXXII. Aktywa razem (stan na 30.06.2020 oraz 31.12.2019) 857 691 863 788 192 049 202 839
XXXIII. Zobowiązania długoterminowe (stan na 30.06.2020 oraz 31.12.2019) 244 304 208 285 54 703 48 910
XXXIV. Zobowiązania krótkoterminowe (stan na 30.06.2020 oraz 31.12.2019) 98 179 164 019 21 984 38 516
XXXV. Kapitał własny (stan na 30.06.2020 oraz 31.12.2019) 515 208 491 484 115 362 115 412
XXXVI. Kapitał akcyjny (stan na 30.06.2020 oraz 31.12.2019) 5 376 5 376 1 204 1 262
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Sanok RC raport I półrocze 2020.pdfSanok RC raport I półrocze 2020.pdf Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe z raportem biegłego z przeglądu, śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe z raportem biegłego, sprawozdanie Zarządu z działalności, oświadczenie Zarządu.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-09-28 Piotr Szamburski Prezes Zarządu
2020-09-28 Marcin Saramak Wiceprezes Zarządu
2020-09-28 Rafał Grzybowski Wiceprezes Zarządu
2020-09-28 Piotr Dołęga Członek Zarządu
2020-09-28 Martijn Merkx Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz iKonto Biznes w Alior Banku, spełnij warunki promocji i zgarnij 300 zł od Bankier.pl i do 1500 zł od Alior Banku.

Otwórz iKonto Biznes w Alior Banku, spełnij warunki promocji i zgarnij 300 zł od Bankier.pl i do 1500 zł od Alior Banku.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki