ROPCZYCE: wyniki finansowe

2020-04-28 19:21
publikacja
2020-04-28 19:21
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
List_do_akcjonariuszy_skonsolidowany_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
ZMR_SARS_2019_SPRAWOZDANIE_FINANSOWE.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
ZMR_SARS_2019_SPRAWOZDANIE_Z_DZIALANOSCI.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Ocena_RN_dot_sprawozdan_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_RN_dot_Komitetu_Audytu_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
ZMR_2019_BSSF_MSSF_SzB_PL_emitent-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2019 2018 2019 2018
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 329 192 363 588 76 524 85 211
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 255 477 272 261 59 388 63 808
III. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 34 587 50 535 8 040 11 843
IV. Zysk (strata) brutto 34 435 43 824 8 005 10 271
V. Zysk (strata) netto 27 367 26 765 6 362 6 273
VI. Średnioważona liczba udziałów/akcji w sztukach 4 352 627 4 537 945 4 352 627 4 537 945
VII. Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (zł/euro) 6,29 5,90 1,46 1,38
VIII. Aktywa trwałe 243 584 237 405 57 199 55 210
IX. Aktywa obrotowe 197 474 223 472 46 372 51 970
X. Kapitał własny 281 005 257 490 65 987 59 881
XI. Zobowiązania długoterminowe 65 794 85 462 15 450 19 875
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 94 259 117 925 22 134 27 424
XIII. Liczba akcji 4 352 627 4 352 627 4 352 627 4 352 627
XIV. Wartość księgowa na akcję (zł/euro) 64,56 59,16 15,16 13,76
XV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 63 612 24 704 14 787 5 790
XVI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -16 146 -7 106 -3 753 -1 665
XVII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -44 836 733 -10 423 172


Kurs EUR/PLN 2018 2019- dla danych bilansowych 4,3000 4,2585-
dla danych rachunku zysków i strat 4,2669 4,3018Do
przeliczenia danych sprawozdania z sytuacji finansowej użyto kursu
średniego NBP na dzień bilansowy.


Do przeliczenia pozycji rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z
przepływów pieniężnych użyto kursu będącego średnią arytmetyczną kursów
NBP obowiązujących na ostatni dzień poszczególnych miesięcy danego
okresu.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
List do akcjonariuszy skonsolidowany_2019.pdfList do akcjonariuszy skonsolidowany_2019.pdf List do akcjonariuszy
ZMR_SARS_2019_SPRAWOZDANIE_FINANSOWE.pdfZMR_SARS_2019_SPRAWOZDANIE_FINANSOWE.pdf Sprawozdanie finansowe
ZMR_SARS_2019_SPRAWOZDANIE_Z_DZIALANOSCI.pdfZMR_SARS_2019_SPRAWOZDANIE_Z_DZIALANOSCI.pdf Sprawozdanie z działalności
Ocena RN_dot_sprawozdań_2019.pdfOcena RN_dot_sprawozdań_2019.pdf Ocena RN dot. sprawozdań
Oświadczenie_RN_dot_Komitetu_Audytu_2019.pdfOświadczenie_RN_dot_Komitetu_Audytu_2019.pdf Oświadczenie RN dot. Komitetu Audytu
ZMR 2019 BSSF MSSF SzB PL emitent-sig.pdfZMR 2019 BSSF MSSF SzB PL emitent-sig.pdf Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-04-28 Józef Siwiec Prezes Zarządu
2020-04-28 Marian Darłak Wiceprezes Zarządu
2020-04-28 Robert Duszkiewicz Wiceprezes Zarządu


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-04-28 Maria Oboz-Lew Główny Księgowy
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Używane w niskich ratach? Bezpieczne na wakacje. Znajdź swoje wymarzone auto>>

Używane w niskich ratach? Bezpieczne na wakacje. Znajdź swoje wymarzone auto>>

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki