ROPCZYCE: wyniki finansowe

2020-04-28 18:42
publikacja
2020-04-28 18:42
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
List_do_akcjonariuszy_jednostkowy_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
ZMR_SAR_2019_SPRAWOZDANIE_FINANSOWE.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
ZMR_SAR_2019_SPRAWOZDANIE_Z_DZIALANOSCI.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Ocena_RN_dot_sprawozdan_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_RN_dot_Komitetu_Audytu_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
ZMR_2019_BSF_MSSF_SzB_PL_emitent-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2019 2018 2019 2018
I. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 324 433 362 622 75 418 84 985
II. Koszt własny sprzedaży 251 423 271 123 58 446 63 541
III. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 35 316 51 765 8 210 12 132
IV. Zysk (strata) brutto 35 172 45 053 8 176 10 559
V. Zysk (strata) netto 28 055 27 873 6 522 6 532
VI. Średnioważona liczba udziałów/akcji w sztukach 4 352 627 4 537 945 4 352 627 4 537 945
VII. Zysk (strata) netto na akcję zwykłą 6,45 6,14 1,50 1,44
VIII. Aktywa trwałe 246 301 238 950 57 838 55 570
IX. Aktywa obrotowe 196 689 223 417 46 187 51 957
X. Kapitał własny 282 995 258 788 66 454 60 183
XI. Zobowiązania długoterminowe 65 835 85 706 15 460 19 932
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 94 160 117 873 22 111 27 412
XIII. Liczba akcji 4 352 627 4 352 627 4 352 627 4 352 627
XIV. Wartość księgowa na akcje (zł/euro) 65,02 59,46 15,27 13,83
XV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 64 448 24 689 14 982 5 786
XVI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -16 996 -6 930 -3 951 -1 624
XVII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -44 916 733 -10 441 172


Kurs EUR/PLN 2018 2019- dla
danych bilansowych 4,3000 4,2585- dla danych rachunku zysków i strat
4,2669 4,3018


Do przeliczenia danych sprawozdania z sytuacji finansowej użyto kursu
średniego NBP na dzień bilansowy.


Do przeliczenia pozycji rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z
przepływów pieniężnych użyto kursu będącego średnią arytmetyczną kursów
NBP obowiązujących na ostatni dzień poszczególnych miesięcy danego
okresu.


Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
List do akcjonariuszy jednostkowy_2019.pdfList do akcjonariuszy jednostkowy_2019.pdf List do akcjonariuszy
ZMR_SAR_2019_SPRAWOZDANIE_FINANSOWE.pdfZMR_SAR_2019_SPRAWOZDANIE_FINANSOWE.pdf Sprawozdanie finansowe
ZMR_SAR_2019_SPRAWOZDANIE_Z_DZIALANOSCI.pdfZMR_SAR_2019_SPRAWOZDANIE_Z_DZIALANOSCI.pdf Sprawozdanie z działalności
Ocena RN_dot_sprawozdań_2019.pdfOcena RN_dot_sprawozdań_2019.pdf Ocena RN dot. sprawozdań
Oświadczenie_RN_dot_Komitetu_Audytu_2019.pdfOświadczenie_RN_dot_Komitetu_Audytu_2019.pdf Oświadczenie RN dot. Komitetu Audytu
ZMR 2019 BSF MSSF SzB PL emitent-sig.pdfZMR 2019 BSF MSSF SzB PL emitent-sig.pdf Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-04-28 Józef Siwiec Prezes Zarządu
2020-04-28 Marian Darłak Wiceprezes Zarządu
2020-04-28 Robert Duszkiewicz Wiceprezes Zarządu


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-04-28 Maria Oboz-Lew Główny Księgowy
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Tanie konto osobiste z kontem oszczędnościowym. W którym banku najlepsza oferta?

Tanie konto osobiste z kontem oszczędnościowym. W którym banku najlepsza oferta?

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki