ROPCZYCE: wyniki finansowe

2019-10-24 17:51
publikacja
2019-10-24 17:51
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
ZMR_QSR3_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 252 039 274 480 58 497 64 530
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 195 663 203 540 45 412 47 852
III. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 26 209 40 152 6 083 9 440
IV. Zysk (strata) brutto 26 304 34 585 6 105 8 131
V. Zysk (strata) netto 20 882 19 362 4 847 4 552
VI. Średnioważona liczba udziałów/akcji w sztukach 4 352 627 4 600 626 4 352 627 4 600 626
VII. Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (zł/euro) 4,80 4,21 1,11 0,99
VIII. Aktywa trwałe a) 233 597 237 405 53 411 55 210
IX. Aktywa obrotowe a) 202 033 223 472 46 194 51 970
X. Kapitał własny a) 272 594 257 490 62 327 59 881
XI. Zobowiązania długoterminowe a) 87 670 85 462 20 045 19 875
XII. Zobowiązania krótkoterminowe a) 75 366 117 925 17 232 27 424
XIII. Liczba akcji a) 4 352 627 4 352 627 4 352 627 4 352 627
XIV. Wartość księgowa na akcję (zł/euro) a) 62,63 59,16 14,32 13,76
XV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 46 464 24 369 10 784 5 729
XVI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -7 849 -4 991 -1 822 -1 173
XVII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -33 008 477 -7 661 112


a) dane ze skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej dotyczące
okresu poprzedniego (w PLN i EUR), prezentowane są na koniec
poprzedniego roku obrotowego, tj. 31.12.2018


Kurs EUR/PLN                                                                   30.09.2018     
31.12.2018      30.09.2019


- dla danych sprawozdania z sytuacji finansowej             
         4,2714             
4,3000             4,3736


- dla danych rachunku zysków i strat                                     
  4,2535             4,2669          
4,3086


Do przeliczenia danych sprawozdania z sytuacji finansowej użyto kursu
średniego NBP na dzień bilansowy.


Do przeliczenia pozycji rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z
przepływów pieniężnych użyto kursu będącego średnią arytmetyczną kursów
NBP obowiązujących na ostatni dzień poszczególnych miesięcy danego
okresu.


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
ZMR_QSR3_2019.pdfZMR_QSR3_2019.pdf Skonsolidowany raport za III kw.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-10-24 Józef Siwiec Prezes Zarządu
2019-10-24 Marian Darłak Wiceprezes Zarządu
2019-10-24 Robert Duszkiewicz Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto osobiste Banku Millennium 360° i 360° Junior w promocji z premią do 290 zł!

Konto osobiste Banku Millennium 360° i 360° Junior w promocji z premią do 290 zł!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki