Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
reino_rnc_raport_kwartalny_3Q2019_sf_skonsolidowany_2019-11-20.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30
Dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego wg MSSF
I. POZYCJE SPRAWOZDANIA Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW ORAZ RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH 1.01–30.09.2019 1.01–30.09.2018 1.01–30.09.2019 1.01–30.09.2018
II. Przychody netto ze sprzedaży 2728 0 633 0
III. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -1125 -58 -261 -14
IV. Zysk (strata) brutto -573 -61 -133 -14
V. Podatek dochodowy -105 -6 -24 -1
VI. Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej -467 -67 -108 -16
VII. Zysk netto z działalności zaniechanej 79 97 18 23
VIII. Zysk (strata) netto -388 30 -90 7
IX. Zysk (strata) netto akcjonariuszy jednostki dominującej -46 30 -11 7
X. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -1491 111 -346 26
XI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -2408 0 -559 0
XII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 3176 -87 737 -20
XIII. Przepływy pieniężne netto razem -724 24 -168 6
XIV. Zysk (strata) netto na jedną akcję (w zł/EUR) -0,0100 0,0145 -0,0024 0,0034
XV. POZYCJE SPRAWOZDANIA Z SYTUACJI FINANSOWEJ 30.09.2019 31.12.2018 30.09.2019 31.12.2018
XVI. Aktywa trwałe 61 827 59 924 14 136 13 936
XVII. Wartość firmy 48 401 48 401 11 067 11 256
XVIII. Zobowiązania długoterminowe 1 343 253 307 59
XIX. Zobowiązania krótkoterminowe 4 380 943 1 001 219
XX. Kapitał własny 59 853 59 858 13 685 13 920
XXI. Kapitał podstawowy 31 077 31 077 7 106 7 227
XXII. Liczba akcji w szt. 38 846 800 38 846 800 38 846 800 38 846 800
XXIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 1,54 1,54 0,35 0,36
XXIV. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0 0 0 0
Dane jednostkowego sprawozdania finansowego wg MSSF
XXV. POZYCJE SPRAWOZDANIA Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW ORAZ RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH 1.01–30.09.2019 1.01–30.09.2018 1.01–30.09.2019 1.01–30.09.2018
XXVI. Przychody netto ze sprzedaży 483 0 112 0
XXVII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 39 -58 9 -14
XXVIII. Zysk (strata) brutto 1 -46 0 -11
XXIX. Podatek dochodowy -3 -265 -1 -62
XXX. Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 5 219 1 51
XXXI. Zysk netto z działalności zaniechanej 0 0 0 0
XXXII. Zysk (strata) netto 5 219 1 51
XXXIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -539 - 31 -125 7
XXXIV. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -2 378 - -552 0
XXXV. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 2 957 33 686 8
XXXVI. Przepływy pieniężne netto razem 41 2 9 0
XXXVII. Zysk (strata) netto na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,006 0,00 0,001
XXXVIII. POZYCJE SPRAWOZDANIA Z SYTUACJI FINANSOWEJ 30.09.2019 31.12.2018 30.09.2019 31.12.2018
XXXIX. Aktywa trwałe 60 654 60 461 13 868 14 033
XL. Zobowiązania długoterminowe 0 0 0 -62
XLI. Zobowiązania krótkoterminowe 3 414 321 781 74
XLII. Kapitał własny 60 103 60 099 13 742 13 949
XLIII. Kapitał podstawowy 31 077 31 077 7 106 7 106
XLIV. Liczba akcji w szt. 38 846 800 38 846 800 38 846 800 38 846 800
XLV. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 1,55 1,55 0,35 0,35
XLVI. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0 0 0 0Do przeliczenia danych sprawozdania z
sytuacji finansowej użyto kursu średniego NBP na dzień bilansowy. 30.09.2019
- 4,373631.12.2018 - 4,30030.09.2018 - 4,2714


Do przeliczenia pozycji rachunku zysków i
strat oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych użyto kursu będącego
średnią arytmetyczną kursów NBP obowiązujących na ostatni dzień
poszczególnych miesięcy danego okresu


30.09.2019 - 4,308631.12.2018 - 4,266930.09.2018 - 4,2535W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
reino_rnc_raport kwartalny_3Q2019_sf skonsolidowany_2019-11-20.pdfreino_rnc_raport kwartalny_3Q2019_sf skonsolidowany_2019-11-20.pdf Raport kwartalny Grupy Kapitałowej REINO Capital S.A za III kwartał 2019 r.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-11-20 Radosław Świątkowski Prezes Zarządu Radosław Świątkowski
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
WIG -0,37% 58 401,69
2020-01-22 17:15:01
WIG20 -0,53% 2 146,56
2020-01-22 17:15:00
WIG30 -0,51% 2 471,86
2020-01-22 17:15:01
MWIG40 0,14% 4 046,02
2020-01-22 17:15:01
DAX -0,30% 13 515,75
2020-01-22 17:37:00
NASDAQ 0,14% 9 383,77
2020-01-22 22:03:00
SP500 0,03% 3 321,75
2020-01-22 22:08:00

Znajdź profil

Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.