REKLAMA

REINO CAPITAL SA (1/2020) Raport dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk

2020-04-27 16:54
publikacja
2020-04-27 16:54

Raport Bieżący nr 1/2020

Na podstawie par. 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. REINO CAPITAL Spółka Akcyjna przekazuje raport dotyczący niestosowania zasad szczegółowych zawartych w zbiorze "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016"


Polityka informacyjna i komunikacja z inwestorami

I.Z.1.3. schemat podziału zadań i odpowiedzialności pomiędzy członków zarządu, sporządzony zgodnie z zasadą II.Z.1,
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Zarząd Spółki jest jednoosobowy. Prezes Zarządu prowadzi wszystkie sprawy Spółki należące do kompetencji Zarządu określone przez przepisy prawa w tym w szczególności przepisy kodeksu spółek handlowych i statutu spółki.

W przypadku poszerzenia składu Zarządu spółka rozważy umieszczenie na stronie schematu podziału zadań i odpowiedzialności pomiędzy członków zarządu.I.Z.1.9. informacje na temat planowanej dywidendy oraz dywidendy wypłaconej przez spółkę w okresie ostatnich 5 lat obrotowych, zawierające dane na temat dnia dywidendy, terminów wypłat oraz wysokości dywidend - łącznie oraz w przeliczeniu na jedną akcję,
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Zasada ta nie jest stosowana. Spółka wciągu ostatnich 5 lat obrotowych nie wypłacała dywidendy. W związku z istotną zmiana zakresu działalności oraz zmianami właścicielskimi Spółka nie opracowała polityki dywidendowej.

I.Z.1.10. prognozy finansowe – jeżeli spółka podjęła decyzję o ich publikacji - opublikowane w okresie co najmniej ostatnich 5 lat, wraz z informacją o stopniu ich realizacji,
Nie ma zastosowania.
Zarząd Spółki nie podjął decyzji o publikacji prognoz finansowych.

I.Z.1.15. informację zawierającą opis stosowanej przez spółkę polityki różnorodności w odniesieniu do władz spółki oraz jej kluczowych menedżerów; opis powinien uwzględniać takie elementy polityki różnorodności, jak płeć, kierunek wykształcenia, wiek, doświadczenie zawodowe, a także wskazywać cele stosowanej polityki różnorodności i sposób jej realizacji w danym okresie sprawozdawczym; jeżeli spółka nie opracowała i nie realizuje polityki różnorodności, zamieszcza na swojej stronie internetowej wyjaśnienie takiej decyzji,
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Spółka nie opracowała polityki różnorodności. Spółka nie ma wpływu na decyzje odnośnie wyboru członków organów Spółki, jest to decyzja pozostająca w gestii jej akcjonariuszy oraz członków Rady Nadzorczej. Spółka stoi na stanowisku, iż głównymi kryteriami wyboru osób sprawujących funkcje w Zarządzie lub w organie nadzoru powinny być umiejętności, profesjonalizm oraz kompetencje kandydata do sprawowania danej funkcji, natomiast inne czynniki, w tym płeć osoby nie powinny stanowić wyznacznika w powyższym zakresie.

I.Z.1.16. informację na temat planowanej transmisji obrad walnego zgromadzenia - nie później niż w terminie 7 dni przed datą walnego zgromadzenia,
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Spółka nie nagrywa i nie udostępnia zapisu przebiegu obrad walnego zgromadzenia na stronie internetowej Spółki. Na stronie internetowej Spółki można zapoznać się ze wszystkimi informacjami związanymi z walnym zgromadzeniem. Zdaniem Zarządu jest to wystarczające dla zagwarantowania akcjonariuszom realizacji przysługującym im praw korporacyjnych.

I.Z.1.20. zapis przebiegu obrad walnego zgromadzenia, w formie audio lub wideo,
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Spółka nie nagrywa i nie udostępnia zapisu przebiegu obrad walnego zgromadzenia na stronie internetowej Spółki. Na stronie internetowej Spółki można zapoznać się ze wszystkimi informacjami związanymi z walnym zgromadzeniem. Zdaniem Zarządu jest to wystarczające dla zagwarantownaia akcjonariuszom realizacji przysługującym im praw korporacyjnych.

I.Z.2. Spółka, której akcje zakwalifikowane są do indeksów giełdowych WIG20 lub mWIG40, zapewnia dostępność swojej strony internetowej również w języku angielskim, przynajmniej w zakresie wskazanym w zasadzie I.Z.1. Niniejszą zasadę powinny stosować również spółki spoza powyższych indeksów, jeżeli przemawia za tym struktura ich akcjonariatu lub charakter i zakres prowadzonej działalności.
Nie ma zastosowania.
Spółka nie udostępnia strony internetowej w języku angielskim. Akcje Spółki nie są zakwalifikowane do indeksów giełdowych WIG20 lub mWIG40, również struktura akcjonariatu ani zakres i charakter prowadzonej działalności nie przemawiają za tym.


Zarząd i Rada Nadzorcza

II.Z.1. Wewnętrzny podział odpowiedzialności za poszczególne obszary działalności spółki pomiędzy członków zarządu powinien być sformułowany w sposób jednoznaczny i przejrzysty, a schemat podziału dostępny na stronie internetowej spółki.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Zarząd Spółki jest jednoosobowy. Prezes Zarządu prowadzi wszystkie sprawy Spółki należące do kompetencji Zarządu określone przez przepisy prawa w tym w szczególności przepisy kodeksu spółek handlowych i statutu spółki.

W przypadku poszerzenia składu Zarządu, Spółka dokona podziału odpowiedzialności za poszczególne obszary działalności spółki pomiędzy członków zarządu.II.Z.2. Zasiadanie członków zarządu spółki w zarządach lub radach nadzorczych spółek spoza grupy kapitałowej spółki wymaga zgody rady nadzorczej.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Dokumenty korporacyjne Spółki nie przewidują konieczności uzyskania zgody Rady Nadzorczej na zasiadanie członka Zarządu Spółki w organach zarządzających lub nadzorczych spółek spoza grupy kapitałowej Spółki. Jednakże przepisy kodeksu Spółek handlowych zawierają uregulowania, zgodnie z którymi członek Zarządu Spółki nie może bez zgody Spółki zajmować się interesami konkurencyjnymi bądź tez uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Zgody w takim przypadku udziela Rada Nadzorcza.

II.Z.8. Przewodniczący komitetu audytu spełnia kryteria niezależności wskazane w zasadzie II.Z.4.
Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.
Funkcja Komitetu Audytu została powierzona Radzie Nadzorczej, przy czym Przewodniczący Rady Nadzorczej jest niezależnym członkiem Rady.


Walne zgromadzenie i relacje z akcjonariuszami

IV.Z.2. Jeżeli jest to uzasadnione z uwagi na strukturę akcjonariatu spółki, spółka zapewnia powszechnie dostępną transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym.
Nie ma zastosowania.
w 2019 roku spółka nie prowadziła transmisji obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym. Nie jest to uzasadnione z uwagi na strukturę akcjonariatu ani też akcjonariusze nie zgłaszali takich potrzeb. Spółka publikuje wszelkie informacje związane ze zwołaniem oraz przebiegiem obrad w sposób przewidziany przepisami prawa. W przyszłości w przypadku zmiany struktury akcjonariatu oraz zgłaszaniu takich potrzeb przez akcjonariuszy lub przepisów prawa w tym zakresie, spółka podejmie środki aby udostępnić transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym.


Wynagrodzenia

VI.Z.1. Programy motywacyjne powinny być tak skonstruowane, by między innymi uzależniać poziom wynagrodzenia członków zarządu spółki i jej kluczowych menedżerów od rzeczywistej, długoterminowej sytuacji finansowej spółki oraz długoterminowego wzrostu wartości dla akcjonariuszy i stabilności funkcjonowania przedsiębiorstwa.
Nie ma zastosowania.
W Spółce nie funkcjonują programy motywacyjne.

VI.Z.2. Aby powiązać wynagrodzenie członków zarządu i kluczowych menedżerów z długookresowymi celami biznesowymi i finansowymi spółki, okres pomiędzy przyznaniem w ramach programu motywacyjnego opcji lub innych instrumentów powiązanych z akcjami spółki, a możliwością ich realizacji powinien wynosić minimum 2 lata.
Nie ma zastosowania.
W Spółce nie funkcjonują programy motywacyjne.

VI.Z.4. Spółka w sprawozdaniu z działalności przedstawia raport na temat polityki wynagrodzeń, zawierający co najmniej:

  • 1) ogólną informację na temat przyjętego w spółce systemu wynagrodzeń,
  • 2) informacje na temat warunków i wysokości wynagrodzenia każdego z członków zarządu, w podziale na stałe i zmienne składniki wynagrodzenia, ze wskazaniem kluczowych parametrów ustalania zmiennych składników wynagrodzenia i zasad wypłaty odpraw oraz innych płatności z tytułu rozwiązania stosunku pracy, zlecenia lub innego stosunku prawnego o podobnym charakterze – oddzielnie dla spółki i każdej jednostki wchodzącej w skład grupy kapitałowej,
  • 3) informacje na temat przysługujących poszczególnym członkom zarządu i kluczowym menedżerom pozafinansowych składników wynagrodzenia,
  • 4) wskazanie istotnych zmian, które w ciągu ostatniego roku obrotowego nastąpiły w polityce wynagrodzeń, lub informację o ich braku,
  • 5) ocenę funkcjonowania polityki wynagrodzeń z punktu widzenia realizacji jej celów, w szczególności długoterminowego wzrostu wartości dla akcjonariuszy i stabilności funkcjonowania przedsiębiorstwa.


Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Spółka przestrzega ww. zasady w części odnoszącej się do przekazania w raporcie informacji nt. wynagrodzeń członków Zarządu. Ze względu na brak wdrożonej polityki wynagrodzeń zasada ta nie jest stosowana w odniesieniu do zalecanej zawartości i sposobu opisu polityki wynagrodzeń w treści raportu.


Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/ebi/all,0,0,0,1

kom ebi zdz

Źródło:PAP Biznes

Do pobrania

35977734_PL_GPW_dobre_praktyki_REINO-0.pdfpdf
Tematy
Otwórz Konto z Kartą Otwartą na Dzisiaj i ciesz się nią bezpłatnie!

Otwórz Konto z Kartą Otwartą na Dzisiaj i ciesz się nią bezpłatnie!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki