REKLAMA

REDAN: wyniki finansowe

2021-04-28 23:43
publikacja
2021-04-28 23:43
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
SSFRedan_4Q2020-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_z_badania_GK_Redan_2020-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Skonsolidowane_Sprawozdanie_ZarzaduGK_RDN_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
List_Zarzadu_Redan_do_Akcjonariuszy_2020_-_skonsolidowany_-_do_publikacji_-_20210428.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
osw_zarzadu_do_SSF_GKR_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
osw_RN_-_KA_SSF_-sigAll.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
osw_RN_-_ocena_SSF_GKR_-_sigAll.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2020 2019 2020 2019
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 130 857 367 023 29 247 85 318
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (8 277) (70 936) (1 850) (16 490)
III. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 20 236 (48 447) 4 523 (11 262)
IV. Zysk (strata) netto 22 227 (63 835) 4 968 (14 839)
V. Całkowity dochód (strata) przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej 22 044 (44 527) 4 927 (10 351)
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (596) 30 540 (133) 7 099
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (3 077) (9 044) (688) (2 102)
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (83) (29 204) (19) (6 789)
IX. Przepływy pieniężne netto, razem (3 756) (7 708) (839) (1 792)
X. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,62 (1,79) 0,14 (0,42)
XI. wg stanu na dzień 31.12.2020 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2019
XII. Aktywa razem 70 317 97 076 15 237 22 796
XIII. Aktywa obrotowe 56 495 57 225 12 242 13 438
XIV. Aktywa trwałe 13 822 39 851 2 995 9 358
XV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 60 220 109 099 13 049 25 619
XVI. Zobowiązania długoterminowe 19 051 15 021 4 128 3 527
XVII. Zobowiązania krótkoterminowe 41 169 94 078 8 921 22 092
XVIII. Kapitał własny 10 097 (12 023) 2 188 (2 823)
XIX. Kapitał zakładowy 35 709 35 709 7 738 8 385
XX. Liczba akcji 35 709 244 35 709 244 35 709 244 35 709 244
XXI. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 0,28 (0,34) 0,06 (0,08)


Powyższe dane finansowe za rok 2020 oraz 2019 roku zostały przeliczone
na EUR według następujących zasad:


− poszczególne pozycje aktywów i pasywów – według średniego kursu
ogłoszonego na dzień 31 grudnia 2019 roku – 4,2585 PLN / EUR, i na dzień
31 grudnia 2020 roku - 4,6148 PLN/EUR,


−poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów
pieniężnych – według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich
kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego
miesiąca okresu obrotowego (od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku) –
4,4742 PLN / EUR i (od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku) – 4,3018 PLN
/ EUR


Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
SSFRedan_4Q2020-sig.pdfSSFRedan_4Q2020-sig.pdf Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe GK Redan
Sprawozdanie z badania GK Redan 2020-sig.pdfSprawozdanie z badania GK Redan 2020-sig.pdf Sprawozdanie z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Skonsolidowane Sprawozdanie ZarząduGK_RDN 2020.pdfSkonsolidowane Sprawozdanie ZarząduGK_RDN 2020.pdf Skonsolidowane sprawozdanie Zarządu
List Zarządu Redan do Akcjonariuszy 2020 - skonsolidowany - do publikacji - 20210428.pdfList Zarządu Redan do Akcjonariuszy 2020 - skonsolidowany - do publikacji - 20210428.pdf List Zarządu do Akcjonariuszy
osw zarzadu do SSF GKR 2020.pdfosw zarzadu do SSF GKR 2020.pdf Oświadczenia Zarządu Redan SA do skonsolidowanego sprawozdania finansowego
osw RN - KA SSF -sigAll.pdfosw RN - KA SSF -sigAll.pdf Oświadczenie Rady Nadzorczej Redan SA dotyczące funkcjonowania Komitetu Audytu
osw RN - ocena SSF GKR - sigAll.pdfosw RN - ocena SSF GKR - sigAll.pdf Oświadczenie Rady Nadzorczej Redan SA dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-28 Bogusz Kruszyński Prezes Zarządu Bogusz Kruszyński


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-28 Anna Królikiewicz Główny Księgowy Anna Królikiewicz
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
0zł za prowadzenie i najważniejsze usługi w koncie firmowym.  Zyskaj konto firmowe z gwarancją braku opłat przez 2 lata.

0zł za prowadzenie i najważniejsze usługi w koncie firmowym. Zyskaj konto firmowe z gwarancją braku opłat przez 2 lata.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki