REKLAMA

REDAN: wyniki finansowe

2020-09-30 05:13
publikacja
2020-09-30 05:13
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Skonsolidowany_raport_polroczny_za_2020_rok.pdf.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_z_dzialalnosci_Grupy_Kapitalowej_REDAN_za_pierwsze_polrocze_2020_roku.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Raport_z_przegladu_JSF_Redan_S.A._30.06.2020-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Raport_z_przegladu_SSF_Redan_S.A._30.06.2020-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2020 półrocze / 2019 półrocze / 2020 półrocze / 2019
WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE REDAN S.A
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 38 631 73 829 8 698 17 218
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (313) (6 859) (70) (1 600)
III. Zysk (strata) przed opodatkowaniem (1 624) (9 422) (366) (2 197)
IV. Zysk (strata) netto (1 624) (9 301) (366) (2 169)
V. Całkowity zysk (strata) przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej (1 624) (9 301) (366) (2 169)
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 1 842 1 024 415 239
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (756) 244 (170) 57
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (1 089) (1 845) (245) (430)
IX. Przepływy pieniężne netto, razem (3) (577) (1) (135)
X. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) (0,05) (0,26) (0,01) (0,06)
XI. wg stanu na dzień 30.06.2020 31.12.2019 30.06.2020 31.12.2019
XII. Aktywa razem 56 451 55 434 12 640 13 017
XIII. Aktywa obrotowe 39 902 39 090 8 935 9 179
XIV. Aktywa trwałe 16 549 16 344 3 706 3 838
XV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 44 150 41 509 9 886 9 747
XVI. Zobowiązania długoterminowe 11 138 10 247 2 494 2 406
XVII. Zobowiązania krótkoterminowe 33 012 31 262 7 392 7 341
XVIII. Kapitał własny 12 301 13 925 2 754 3 270
XIX. Kapitał zakładowy 35 709 35 709 7 996 8 385
XX. Liczba akcji 35 709 244 35 709 244 35 709 244 35 709 244
XXI. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 0,34 0,39 0,08 0,09
XXII. WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ REDAN SA półrocze / 2020 półrocze / 2019 półrocze / 2020 półrocze / 2019
XXIII. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 62 544 228 854 14 082 53 371
XXIV. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (3 471) (36 646) (782) (8 546)
XXV. Zysk (strata) przed opodatkowaniem (8 219) (42 138) (1 851) (9 827)
XXVI. Zysk (strata) netto (6 263) (52 492) (1 410) (12 242)
XXVII. Całkowity dochód (strata) przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej (6 465) (36 526) (1 456) (8 518)
XXVIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (2 582) 14 095 (581) 3 287
XXIX. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (585) (3 092) (132) (721)
XXX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 6 643 (13 158) 1 496 (3 069)
XXXI. Przepływy pieniężne netto, razem 3 476 (2 155) 783 (503)
XXXII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) (0,18) (1,47) (0,04) (0,34)
XXXIII. wg stanu na dzień 30.06.2020 31.12.2019 30.06.2020 31.12.2019
XXXIV. Aktywa razem 92 374 97 076 20 684 22 796
XXXV. Aktywa obrotowe 56 294 57 225 12 605 13 438
XXXVI. Aktywa trwałe 36 080 39 851 8 079 9 358
XXXVII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 110 862 109 099 24 824 25 619
XXXVIII. Zobowiązania długoterminowe 10 801 15 021 2 418 3 527
XXXIX. Zobowiązania krótkoterminowe 100 061 94 078 22 405 22 092
XL. Kapitał własny (18 488) (12 023) (4 140) (2 823)
XLI. Kapitał zakładowy 35 709 35 709 7 996 8 385
XLII. Liczba akcji 35 709 244 35 709 244 35 709 244 35 709 244
XLIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) (0,52) (0,34) (0,12) (0,08)


Powyższe dane finansowe za I półrocze 2020 oraz 2019 roku zostały
przeliczone na EUR według następujących zasad:


− poszczególne pozycje aktywów i pasywów – według średniego kursu
ogłoszonego na dzień 30 czerwca 2020 roku – 4,4660 PLN / EUR, i na dzień
31 grudnia 2019 roku - 4,2585 PLN/EUR,


− poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów
pieniężnych – według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich
kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego
miesiąca okresu obrotowego (od 1 stycznia do 30 czerwca 2020 roku) –
4,4413 PLN / EUR i (od 1 stycznia do 30 czerwca 2019 roku) - 4,2880 PLN
/ EUR.


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr 40 z dnia 2020-09-30 o treści:


Zarząd Redan SA S.A.
(Emitent) przekazuje do publicznej wiadomości korektę raportu
półrocznego za 2020 rok, opublikowanego przez Emitenta w dniu 29
września 2020 r. Korekta wynika z omyłkowego przesłania w raporcie
okresowym niewłaściwych załączników.  Prawidłowe
pliki, które powinny zostać wysłane jako raport okresowy za I półrocze
2020 r. stanowią załączniki do niniejszego raportu.


Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Skonsolidowany_raport_polroczny_za_2020_rok.pdf.pdfSkonsolidowany_raport_polroczny_za_2020_rok.pdf.pdf
Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej REDAN za pierwsze półrocze 2020 roku.pdfSprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej REDAN za pierwsze półrocze 2020 roku.pdf
Raport z przeglądu JSF Redan S.A. 30.06.2020-sig.pdfRaport z przeglądu JSF Redan S.A. 30.06.2020-sig.pdf
Raport z przeglądu SSF Redan S.A. 30.06.2020-sig.pdfRaport z przeglądu SSF Redan S.A. 30.06.2020-sig.pdf

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-09-30 Bogusz Kruszyński Prezes Zarządu Bogusz Kruszyński
2020-09-30 Anna Królikiewicz Główny Księgowy Anna Królikiewicz
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki