1,2000 zł
0,00% 0,0000 zł
Rank Progress SA (RNK)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Sprawozdanie_finansowe_SSF_i_JSF_I_polrocze_2019_r..pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_GK_Rank_Progress_I_polrocze_2019_r..pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Raport_bieglego_rewidenta_z_przegladu_SSF_GK_Rank_Progress_I_polrocze_2019_r..pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Raport_bieglego_rewidenta_z_przegladu_SF_Rank_Progress_I_polrocze_2019_r..pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenia_Zarzadu.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2019 półrocze / półrocze / 2019 półrocze /
I. Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi 29 814 50 102 6 953 11 818
II. Zysk/strata na sprzedaży 6 276 10 037 1 464 2 367
III. Zysk/strata na działalności operacyjnej 1 526 42 179 356 9 949
IV. Zysk/strata brutto (4 784) 24 590 (1 116) 5 800
V. Zysk/strata netto (10 647) 24 021 (2 483) 5 666
VI. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 22 377 43 425 5 219 10 243
VII. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (12 597) 10 305 (2 938) 2 431
VIII. Przepływy pieniężne z działalności finansowej (447) (53 719) (104) (12 671)
IX. Przepływy pieniężne razem 9 333 12 2 177 3
X. 30.06.2019 31.12.2018 30.06.2019 31.12.2018
XI. Nieruchomości inwestycyjne 586 452 577 388 137 924 134 276
XII. Aktywa razem 837 648 785 032 197 001 182 566
XIII. Zobowiązania długoterminowe 207 122 191 435 48 712 44 520
XIV. Zobowiązania krótkoterminowe 279 287 231 714 65 684 53 887
XV. Kapitał własny 351 239 361 883 82 606 84 159
XVI. Kapitał zakładowy 3 718 3 718 874 865
XVII. Liczba akcji (szt) 37 183 550 37 183 550 37 183 550 37 183 550
<html>
<head>

</head>
<body>
<p>
<font size="9.0pt" face="Verdana,sans-serif"><span style="line-height: 115%">Przeliczenia
na euro dokonano na podstawie następujących zasad</span></font><font face="Times New Roman">:
</font><br/><font size="9.0pt" face="Verdana,sans-serif"><span style="line-height: 115%">-
pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej wg średniego kursu NBP
obowiązującego na dzień bilansowy tj. na dzień 30 czerwca 2019 r. kurs 1
EUR = 4,2520 PLN, a na 31 grudnia 2018 r. kurs 1 EUR = 4,3000 PL</span></font><font face="Times New Roman">
</font><br/><font size="9.0pt" face="Verdana,sans-serif"><span style="line-height: 115%">-
pozycje sprawozdania z zysków lub strat i innych dochodów całkowitych
oraz sprawozdania z przepływu środków pieniężnych wg średniego kursu
stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłaszanych przez NBP
na koniec każdego miesiąca kalendarzowego danego okresu tj. za okres od
1 stycznia 2019 r. do 30 czerwca 2019 r. kurs 1 EUR = 4,2880 PLN,<br style="line-height: 115%">a
za okres od 1 stycznia 2018 r. do 30 czerwca 2018 r. kurs 1 EUR = 4,2395
PLN.</span></font><font face="Times New Roman"> </font>
</p>
</body>
</html>
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
<html>
<head>

</head>
<body>
</body>
</html>
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Sprawozdanie finansowe SSF i JSF_I półrocze 2019 r..pdfSprawozdanie finansowe SSF i JSF_I półrocze 2019 r..pdf Śródroczne skrócone SF GK Rank Progress SA i jednostkowe Rank Progress SA za I półrocze 2019
Sprawozdanie Zarządu z działalności GK Rank Progress I półrocze 2019 r..pdfSprawozdanie Zarządu z działalności GK Rank Progress I półrocze 2019 r..pdf Sprawozdanie Zarządu z dzialalnośći GK Rank Progress SA w I półroczu 2019r
Raport biegłego rewidenta z przeglądu SSF GK Rank Progress_I półrocze 2019 r..pdfRaport biegłego rewidenta z przeglądu SSF GK Rank Progress_I półrocze 2019 r..pdf Raport biegłego rewidenta z przeglądu SSF Grupy Kapitałowej Rank Progress SA za I półrocze 2019r
Raport biegłego rewidenta z przeglądu SF Rank Progress_I półrocze 2019 r..pdfRaport biegłego rewidenta z przeglądu SF Rank Progress_I półrocze 2019 r..pdf Raport biegłego rewidenta z przeglądu SF Rank Progress SA za I półrocze 2019r
Oświadczenia Zarządu.pdfOświadczenia Zarządu.pdf Oświadczenie Zarządu

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-09-26 Jan Mroczka Prezes Zarządu Jan Mroczka
2019-09-26 Małgorzata Mroczka Wiceprezes Zarządu Małgorzata Mroczka
<HTML><BODY><font face='Times New Roman'><FONT face='Times New Roman'><P></P></FONT></font></BODY></HTML>
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.