REKLAMA

RAFAMET: wyniki finansowe

2021-04-16 18:17
publikacja
2021-04-16 18:17
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
List_do_Akcjonariuszy_RAFAMET_S.A._2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
SF_Rafamet_S.A._31.12._2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_Spolki_za_rok_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_zgodnosci_31.12.2020_Rafamet_S.A..pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Informacja_Zarzadu_w_sprawie_wyboru_firmy_audytorskiej.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_Rady_Nadzorczej_w_sprawie_Komitetu_Audytu_16.04.2021.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Ocena_Rady_Nadzorczej_RAFAMET_S.A.__16.04.2021.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Rafamet_31122020_Sprawozdanie_z_badania_MSSF_JSF_(1).pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2020 2019 2020 2019
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 89 377 83 729 19 976 19 464
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 2 702 2 244 604 522
III. Zysk przed opodatkowaniem 1 505 1 039 336 242
IV. Zysk (strata) netto 1 326 771 296 179
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 10 804 4 945 2 415 1 150
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -2 865 -1 479 -640 -344
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -7 510 -4 945 -1 679 -1 150
VIII. Przepływy pieniężne netto razem 429 -1 479 96 -344
IX. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EURO) 0,31 0,18 0,07 0,04
X. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,31 0,18 0,07 0,04
XI. 31.12.2020 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2019
XII. Aktywa razem 172 450 179 420 37 369 42 132
XIII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 79 677 87 803 17 266 20 618
XIV. Zobowiązania długoterminowe 19 940 17 092 4 321 4 014
XV. Zobowiązania krótkoterminowe 59 737 70 711 12 945 16 605
XVI. Kapitał własny 92 773 91 617 20 103 21 514
XVII. Kapitał zakładowy 43 187 43 187 9 358 10 141
XVIII. Liczba akcji (w szt.) 4 318 701 4 318 701 4 318 701 4 318 701
XIX. Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 4 318 701 4 318 701 4 318 701 4 318 701
XX. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EURO) 21,48 21,21 4,65 4,98
XXI. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 21,48 21,21 4,65 4,98
XXII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na 1 akcję ( w zł/EUR) z zysku za rok poprzedni 0,00 0,00 0,00 0,00
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
List do Akcjonariuszy RAFAMET S.A. 2020.pdfList do Akcjonariuszy RAFAMET S.A. 2020.pdf
SF Rafamet S.A. 31.12. 2020.pdfSF Rafamet S.A. 31.12. 2020.pdf
Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2020.pdfSprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2020.pdf
Oświadczenie zgodności 31.12.2020 Rafamet S.A..pdfOświadczenie zgodności 31.12.2020 Rafamet S.A..pdf
Informacja Zarządu w sprawie wyboru firmy audytorskiej.pdfInformacja Zarządu w sprawie wyboru firmy audytorskiej.pdf
Oświadczenie Rady Nadzorczej w sprawie Komitetu Audytu_16.04.2021.pdfOświadczenie Rady Nadzorczej w sprawie Komitetu Audytu_16.04.2021.pdf
Ocena Rady Nadzorczej RAFAMET S.A. _16.04.2021.pdfOcena Rady Nadzorczej RAFAMET S.A. _16.04.2021.pdf
Rafamet_31122020_Sprawozdanie_z_badania_MSSF_JSF (1).pdfRafamet_31122020_Sprawozdanie_z_badania_MSSF_JSF (1).pdf

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-16 E. Longin Wons Prezes Zarządu E. Longin Wons
2021-04-16 Maciej Michalik Wiceprezes Zarządu Maciej Michalik


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto Przekorzystne z premią do 300 zł

Konto Przekorzystne z premią do 300 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki