REKLAMA

RAFAKO: wyniki finansowe

2021-04-29 21:14
publikacja
2021-04-29 21:14
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU


Spis załączników:
rfk_2020-12-31.zip  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
rfk_2020-12-31.zip.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_z_dzialalnosci_GK_RAFAKO_2020.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_z_dzialalnosci_GK_RAFAKO_2020.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Rafako_S.A._2020_BSSF_MSSF.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Rafako_S.A._2020_BSSF_MSSF.xhtml.XAdES  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_RN_RAFAKO_2020_ocena_sprawozdania_skonsolidowanego.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_RN_RAFAKO_2020_wybor_audytora.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_RN_RAFAKO_2020_Komitet_Audytu.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Stanowisko_Zarzadu_GK_RAFAKO_do_odstapienia_od_wydania_opinii.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Stanowisko_Zarzadu_GK_RAFAKO_do_odstapienia_od_wydania_opinii.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Raport_niefinansowy_RAFAKO_2020.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Raport_niefinansowy_RAFAKO_2020.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2020 2019 2020 2019
I. Przychody netto ze sprzedaży 1 207 766,00 1 244 904,00 271 717,00 289 593,00
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -308 085,00 -437 561,00 -69 311,00 -101 787,00
III. Zysk (strata) brutto -309 330,00 -475 674,00 -69 591,00 -110 653,00
IV. Zysk (strata) netto przynależny akcjonariuszom jednostki dominującej -316 883,00 -473 121,00 -71 291,00 -110 059,00
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 38 299,00 -19 147,00 8 616,00 -4 454,00
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 6 541,00 -151,00 1 472,00 -35,00
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -34 662,00 -3 283,00 -7 798,00 -764,00
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 10 178,00 -22 581,00 2 290,00 -5 253,00
IX. Średnia ważona liczba akcji 127 431 998,00 127 431 998,00 127 431 998,00 127 431 998,00
X. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) -2,58 -3,75 -0,56 -0,86
XI. Aktywa razem 1 037 602,00 1 302 431,00 224 844,00 305 843,00
XII. Zobowiązania długoterminowe 148 389,00 94 045,00 32 155,00 22 084,00
XIII. Zobowiązania krótkoterminowe 1 102 132,00 1 094 123,00 238 825,00 256 927,00
XIV. Kapitał własny jednostki dominującej -205 690,00 110 244,00 -44 572,00 25 888,00
XV. Kapitał zakładowy 254 864,00 254 864,00 55 228,00 59 848,00
XVI. Wartość księgowa na jedną akcję w (zł / EUR) -1,61 0,87 -0,35 0,20

ŚREDNIE KURSY WYMIANY EURO OGŁASZANE PRZEZ NBP
Okres sprawozdawczy Średni arytmetyczny kurs w okresie Kurs na ostatni dzień okresu
2020 4,4449 4,6148
2019 4,2988 4,2585
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
rfk_2020-12-31.ziprfk_2020-12-31.zip Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej RAFAKO za 2020 rok.
rfk_2020-12-31.zip.xadesrfk_2020-12-31.zip.xades Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej RAFAKO za 2020 rok - podpisy.
Sprawozdanie_z_dzialalnosci_GK_RAFAKO_2020.xhtmlSprawozdanie_z_dzialalnosci_GK_RAFAKO_2020.xhtml Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej RAFAKO za 2020 rok.
Sprawozdanie_z_dzialalnosci_GK_RAFAKO_2020.xhtml.xadesSprawozdanie_z_dzialalnosci_GK_RAFAKO_2020.xhtml.xades Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej RAFAKO za 2020 rok - podpisy.
Rafako_S.A._2020_BSSF_MSSF.xhtmlRafako_S.A._2020_BSSF_MSSF.xhtml Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej RAFAKO za 2020 rok.
Rafako_S.A._2020_BSSF_MSSF.xhtml.XAdESRafako_S.A._2020_BSSF_MSSF.xhtml.XAdES Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej RAFAKO za 2020 rok - podpisy.
Oswiadczenie_RN_RAFAKO_2020_ocena_sprawozdania_skonsolidowanego.xhtmlOswiadczenie_RN_RAFAKO_2020_ocena_sprawozdania_skonsolidowanego.xhtml Ocena Rady Nadzorczej RAFAKO S.A. w restrukturyzacji dotycząca sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej RAFAKO oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym.
Oswiadczenie_RN_RAFAKO_2020_wybor_audytora.xhtmlOswiadczenie_RN_RAFAKO_2020_wybor_audytora.xhtml Oświadczenie Rady Nadzorczej RAFAKO S.A. w restrukturyzacji o dokonaniu wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego sprawozdania finansowego zgodnie z przepisami.
Oswiadczenie_RN_RAFAKO_2020_Komitet_Audytu.xhtmlOswiadczenie_RN_RAFAKO_2020_Komitet_Audytu.xhtml Oświadczenie Rady Nadzorczej RAFAKO S.A. w restrukturyzacji w zakresie funkcjonowania Komitetu Audytu.
Stanowisko_Zarzadu_GK_RAFAKO_do_odstapienia_od_wydania_opinii.xhtmlStanowisko_Zarzadu_GK_RAFAKO_do_odstapienia_od_wydania_opinii.xhtml Stanowisko organu zarządzającego jednostki dominującej Grupy Kapitałowej RAFAKO wraz z opinią organu nadzorującego odnoszące się do odmowy wyrażenia opinii przez podmiot uprawniony do badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego w raporcie z badania.
Stanowisko_Zarzadu_GK_RAFAKO_do_odstapienia_od_wydania_opinii.xhtml.xadesStanowisko_Zarzadu_GK_RAFAKO_do_odstapienia_od_wydania_opinii.xhtml.xades Stanowisko organu zarządzającego jednostki dominującej Grupy Kapitałowej RAFAKO wraz z opinią organu nadzorującego odnoszące się do odmowy wyrażenia opinii przez podmiot uprawniony do badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego w raporcie z badania - podpisy.
Raport_niefinansowy_RAFAKO_2020.xhtmlRaport_niefinansowy_RAFAKO_2020.xhtml Sprawozdanie na temat informacji niefinansowych za 2020 rok.
Raport_niefinansowy_RAFAKO_2020.xhtml.xadesRaport_niefinansowy_RAFAKO_2020.xhtml.xades Sprawozdanie na temat informacji niefinansowych za 2020 rok - podpisy.
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź jak zyskać z Kontem Jakie Chcę

Sprawdź jak zyskać z Kontem Jakie Chcę

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki