QUANTUM SOFTWARE SA: wyniki finansowe

2019-07-03 17:16
publikacja
2019-07-03 17:16
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
KOREKTA_Sprawozdanie_finansowe_QS_I_kw_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31
Dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 6 697 6 640 1 558 1 589
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 776 427 181 102
III. Zysk (strata) brutto 763 305 178 73
IV. Zysk (strata) netto 572 204 133 49
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 1 029 -51 239 -12
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 24 -29 6 -7
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -114 -70 -27 -17
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 939 -150 218 -36
IX. 1 kwartał 2019 31.12.2018 1 kwartał 2019 31.12.2018
X. Aktywa, razem 17 832 17 464 4 146 4 061
XI. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania w tym: 4 763 4 962 1 107 1 154
XII. Zobowiązania długoterminowe 844 809 196 188
XIII. Zobowiązania krótkoterminowe 3 919 4 153 911 966
XIV. Kapitał własny 13 069 12 502 3 038 2 907
XV. Kapitał zakładowy 657 657 153 153
XVI. Liczba akcji (w szt.) na dzień 31-03-2019 1 314 870 1 314 870 1 314 870 1 314 870
XVII. Rozwodniona liczba akcji (w szt.) na dzień 31-03-2019 1 314 870 1 314 870 1 314 870 1 314 870
XVIII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,44 0,16 0,10 0,04
XIX. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,44 0,16 0,10 0,04
XX. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 9,94 9,51 2,31 2,21
XXI. Rozwodniona wartośc księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 9,94 9,51 2,31 2,21
XXII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedna akcję (w zł/EUR) - - - -
XXIII. Dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego 1 kwartał 2019 1 kwartał 2018 1 kwartał 2019 1 kwartał 2018
XXIV. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 314 286 73 68
XXV. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -1 1 0 0
XXVI. Zysk (strata) brutto 2 15 0 4
XXVII. Zysk (strata) netto -16 13 -4 3
XXVIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 45 38 10 9
XXIX. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 2 -93 0 -22
XXX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej - -10 - -2
XXXI. Przepływy pieniężne netto, razem 47 -65 11 -16
XXXII. 1 kwartał 2019 31.12.2018 1 kwartał 2019 31.12.2018
XXXIII. Aktywa, razem 11 559 11 454 2 687 2 664
XXXIV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania w tym: 217 96 50 22
XXXV. Zobowiązania długoterminowe 2 2 0 0
XXXVI. Zobowiązania krótkoterminowe 215 94 50 22
XXXVII. Kapitał własny 11 342 11 358 2 637 2 641
XXXVIII. Kapitał zakładowy 657 657 153 153
XXXIX. Liczba akcji (w szt.) na dzień 31-03-2019 1 314 870 1 314 870 1 314 870 1 314 870
XL. Rozwodniona liczba akcji (w szt.) na dzień 31-03-2019 1 314 870 1 314 870 1 314 870 1 314 870
XLI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) -0,01 0,01 0 0
XLII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) -0,01 0,01 0 0
XLIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 8,63 8,64 2,01 2,01
XLIV. Rozwodniona wartośc księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 8,63 8,64 2,01 2,01
XLV. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedna akcję (w zł/EUR) - - - -
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr 11/2019 z dnia 2019-07-03 o treści:


Zarząd Spółki Quantum software SA ("Emitent") niniejszym informuje, że
dnia 3 lipca 2019 roku dokonał korekty raportu okresowego za I kwartał
2019 roku, tj. za okres od 01.01.2019 do 31.03.2019 r., opublikowanego
przez Emitenta w dniu 30 maja 2019 roku.


Przedmiotem wprowadzonej korekty jest poprawa oczywistej omyłki
pisarskiej polegającej na tym, że w formularzu "WYBRANE DANE FINANSOWE
zawierającym podstawowe pozycje kwartalnego jednostkowego sprawozdania
finansowego" w pozycji „Aktywa, razem” za okres 01.01.2019 do dnia
31.03.2019 r. podano błędną ich wartość.


Przed korektą Emitent podał, że „Aktywa, razem” wyniosły 1 159 PLN (w
tys. zł), podczas gdy prawidłowa ich wartość to 11 559 PLN (w tys. zł).
Korekcie podlegają również przeliczania powyższej wartości w EURO –
przed korektą Emitent podał „Aktywa, razem” 269 EUR (w tys. EUR), a
winno być 2 687 EUR (w tys. EUR). Pozostałe dane zamieszczone ww.
raporcie nie uległy zmianie.


Załącznik zawiera prawidłowo uzupełnione wybrane dane finansowe
zawierające podstawowe pozycje kwartalnego jednostkowego sprawozdania
finansowego.


Skorygowany raport kwartalny za I kwartał 2019 r. zostanie opublikowany
oddzielnym raportem.


Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
KOREKTA Sprawozdanie finansowe QS I kw 2019.pdfKOREKTA Sprawozdanie finansowe QS I kw 2019.pdf Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Quantum software S.A. za I kwartał 2019

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-07-03 Bogusław Ożóg Wiceprezes Zarządu
2019-07-03 Marek Jędra Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Jak zyskać do 160 zł za otwarcie konta osobistego?

Jak zyskać do 160 zł za otwarcie konta osobistego?

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki