QUANTUM SOFTWARE SA: wyniki finansowe

2019-04-18 21:52
publikacja
2019-04-18 21:52
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
Pismo_Prezesa_Zarzadu_Quantum_software_SA.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialanosci_Grupy_Kapitalowej_QS_SA_2018.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_finansowe_Grupy_Kapitalowej_QS_SA_2018-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
GK_QUANTUM_SOFTWARE_SA__BSSF__Sprawozdanie_BR_z_badania_za_rok_2018.BES.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2018 2017 2018 2017
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 29 503 30 169 6 914 7 107
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 545 1 249 596 294
III. Zyst (strata) brutto 2 176 2 868 510 676
IV. Zysk (strata) netto 1 578 2 066 370 487
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 1 535 3 658 360 862
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 667 -2 093 156 -493
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -3 344 -2 635 -784 -621
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -1 142 -1 070 -268 -252
IX. Aktywa, razem 17 464 19 755 4 061 4 736
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, w tym: 4 983 5 755 1 159 1 380
XI. Zobowiązania dlugoterminowe 809 526 188 126
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 4 153 5 229 966 1 254
XIII. Kapitał własny 12 502 14 000 2 907 3 357
XIV. Kapitał zakładowy 657 657 153 158
XV. Liczba akcji (w szt.) 1 314 870 1 314 870 1 314 870 1 314 870
XVI. Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 1 314 870 1 314 870 1 314 870 1 314 870
XVII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 1,20 1,57 0,28 0,37
XVIII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 1,20 1,,57 0,28 0,37
XIX. Wartośc księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 9,51 10,65 2,21 2,55
XX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 9,51 10,65 2,21 2,55
XXI. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) - - - -
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Pismo Prezesa Zarządu Quantum software SA.pdfPismo Prezesa Zarządu Quantum software SA.pdf Pismo Prezesa Zarządu
Sprawozdanie Zarządu z działaności Grupy Kapitałowej QS SA 2018.pdfSprawozdanie Zarządu z działaności Grupy Kapitałowej QS SA 2018.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Quantum Software S.A. 2018
Sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej QS SA 2018-sig.pdfSprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej QS SA 2018-sig.pdf Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Quantum Software S.A. 2018
GK QUANTUM SOFTWARE SA _BSSF_ Sprawozdanie BR z badania za rok 2018.BES.pdfGK QUANTUM SOFTWARE SA _BSSF_ Sprawozdanie BR z badania za rok 2018.BES.pdf Raport i Opinia Biegłego Rewidenta

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-04-18 Tomasz Hatala Prezes Zarządu
2019-04-18 Bogusław Ożóg Wiceprezes Zarządu
2019-04-18 Marek Jędra Wiceprezes Zarządu
2019-04-18 Tomasz Mnich Członek Zarządu


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-04-18 Monika Kuś Główna Księgowa
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (1)

dodaj komentarz
klimekduda
Teraz jest o wiele lepszy sposób na szybkie szukanie biegłego sądowego i automatyczne zlecenia zapytań o sporządzenie opinii biegłego. Właśnie powstał pierwszy tego typu serwis ogólnopolski, na którym można znaleźć biegłego sądowego niemal z każdej dziedziny. Polecam https://listabieglych.pl/

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki