REKLAMA

PunkPirates S.A.: wyniki finansowe

2021-09-22 18:57
publikacja
2021-09-22 18:57
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Srodroczne_skrocone_sprawozdanie_finansowe_PunkPirates_S.A._30.06.2021.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_Zarzadu_PunkPirates_S.A._z_dzialalnosci_30.06.2021.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_Zarzadu_PunkPirates_S.A..pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Raport_Bieglego_Rewidenta_30.06.2021.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2021 półrocze /2020 półrocze / 2021 półrocze /2020
I. Przychody ze sprzedaży 551 36 121 8
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 239 (507) 53 (114)
III. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 410 (167) 90 (38)
IV. Zysk (strata) netto 137 (202) 30 (45)
V. Przepływ środków pieniężnych z działalności operacyjnej 254 (208) 56 (47)
VI. Przepływ środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej 309 (12) 68 (3)
VII. Przepływ środków pieniężnych z działalności finansowej - 526 - 118
VIII. Zwiększenie / (zmniejszenie) netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 563 306 124 69
IX. średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 22 353 000 22 353 000 22 353 000 22 353 000
X. Zysk / strata na akcję w trakcie okresu (wyrażona w złotych na jedną akcję) 0,0061 -0,0090 0,0013 -0,0020
na 30.06.2021 na 31.12.2020 na 30.06.2021 na 31.12.2020
XI. Aktywa trwałe 3 910 4 648 865 1 007
XII. Aktywa obrotowe 2 695 1 588 596 344
XIII. Aktywa, razem 6 605 6 236 1 461 1 351
XIV. Zobowiązania długoterminowe 267 276 59 60
XV. Zobowiazania krótkoterminowe 1 273 1 032 282 224
XVI. Kapitał własny 5 065 4 928 1 120 1 068
XVII. Kapitał podstawowy 2 235 2 235 494 484
XVIII. Pasywa, razem 6 605 6 236 1 461 1 351
XIX. Wartość ksiegowa na jedną akcję w (zł) 0,2266 0,2205 0,0501 0,0478


Wybrane dane finansowe zawarte w raporcie zostały przeliczone według
następujących zasad.Poszczególne pozycje aktywów i pasywów
dla bilansu na dzień bilansowy - według średniego kursu obowiązującego
na ostatni dzień bilansowy ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski:-
na dzień 30.06.2021 r. - kurs 1 euro wynosił 4,5208 zł,-
na dzień 31.12.2020 r. - kurs 1 euro wynosił 4,6148 zł.Poszczególne
pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych -
według kursu średniego obliczonego jako średnia arytmetyczna kursów
ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień miesiąca w danym
okresie sprawozdawczym:- kurs średni w okresie 01-06.2021r. wynosił
1 euro = 4,5472 zł,- kurs średni w okresie 01-06.2020r. wynosił
1 euro = 4,4413 zł.


Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy”
Plik Opis
Srodroczne skrocone sprawozdanie finansowe PunkPirates S.A. 30.06.2021.pdfSrodroczne skrocone sprawozdanie finansowe PunkPirates S.A. 30.06.2021.pdf Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe PunkPirates S.A. 30.06.2021
Sprawozdanie Zarzadu PunkPirates S.A. z dzialalnosci 30.06.2021.pdfSprawozdanie Zarzadu PunkPirates S.A. z dzialalnosci 30.06.2021.pdf Sprawozdanie Zarządu PunkPirates S.A. z działalności 30.06.2021
Oswiadczenie Zarzadu PunkPirates S.A..pdfOswiadczenie Zarzadu PunkPirates S.A..pdf Oświadczenie Zarządu PunkPirates S.A.
Raport Biegłego Rewidenta 30.06.2021.pdfRaport Biegłego Rewidenta 30.06.2021.pdf Raport Biegłego Rewidenta 30.06.2021

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-09-22 Leszek Krajewski Prezes Zarządu Leszek Krajewski
2021-09-22 Małgorzata Grużewska Wiceprezes Zarządu Małgorzata Grużewska
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Kupuj taniej wszystko, czego potrzebujesz z pożyczką bez prowizji. RRSO 12,08%

Kupuj taniej wszystko, czego potrzebujesz z pożyczką bez prowizji. RRSO 12,08%

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki