REKLAMA

PZU SA: wyniki finansowe

2021-08-26 06:59
publikacja
2021-08-26 06:59
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Wybrane_dane_finansowe.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Skrocone_srodroczne_jednostkowe_sprawozdanie_finansowe_PZU_SA_za_okres_zakonczony_30.06.2021.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Skrocone_srodroczne_skonsolidowane_sprawozdanie_finansowe_GK_PZU_SA_za_okres_zakonczony_30.06.2021.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_GK_PZU_za_I_polrocze_2021.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Raport_niezaleznego_bieglego_rewidenta_z_przegladu_skroconego_srodrocznego_jedn_spr_fin_PZU_SA_za_okres_od_1.01._do_30.06.2021.PDF  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Raport_niezaleznego_bieglego_rewidenta_z_przegladu_skroconego_srodrocznego_skon_spr_fin_GK_PZU_SA_za_okres_od_1.01._do_30.06.2021.PDF  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w mln. w tys. EUR
półrocze / 2021 półrocze /2020 półrocze / 2021 półrocze /2020
I. 1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy PZU mln zł mln zł mln euro mln euro
II. Składki ubezpieczeniowe przypisane brutto 12 342 11 691 2 714 2 632
III. Składki zarobione netto 11 517 11 452 2 533 2 579
IV. Przychody z tytułu prowizji i opłat 2 226 1 983 490 447
V. Wynik netto na działalności inwestycyjnej 4 952 4 149 1 089 934
VI. Odszkodowania i świadczenia ubezpieczeniowe netto (8 070) (7 291) (1 775) (1 642)
VII. Zysk brutto 3 398 1 055 747 238
VIII. Zysk netto przypisywany właścicielom jednostki dominującej 1 671 301 367 68
IX. Zyski przypisywane właścicielom udziałów niekontrolujących 853 3 188 1
X. Podstawowa i rozwodniona średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 863 341 671 863 325 925 863 341 671 863 325 925
XI. Podstawowy i rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/euro) 1,94 0,35 0,43 0,08
XII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 4 797 30 258 1 055 6 813
XIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 2 320 (19 869) 510 (4 474)
XIV. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (4 113) (2 039) (905) (459)
XV. Przepływy pieniężne netto, razem 3 004 8 350 660 1 880
Dane bilansowe stan na dzień 30.06.2021 r. oraz dane porównywalne stan na dzień 31.12.2020 r.
XVI. Aktywa 391 342 378 974 86 565 82 121
XVII. Kapitał podstawowy 86 86 19 19
XVIII. Kapitały przypadające właścicielom jednostki dominującej 16 916 18 777 3 742 4 069
XIX. Udziały niekontrolujące 24 711 24 626 5 466 5 336
XX. Kapitały, razem 41 627 43 403 9 208 9 405
XXI. Podstawowa i rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 863 341 171 863 349 616 863 341 171 863 349 616
XXII. Wartość księgowa na akcję zwykłą (w zł/euro) 19,59 21,75 4,33 4,71
2. Wybrane jednostkowe dane finansowe PZU (wg PSR)
XXIII. Składki ubezpieczeniowe przypisane brutto 6 807 6 463 1 497 1 455
XXIV. Wynik techniczny ubezpieczeń majątkowych i osobowych 688 766 151 172
XXV. Wynik netto na działalności inwestycyjnej 474 806 104 181
XXVI. Zysk netto 753 1 170 166 263
XXVII. Podstawowa i rozwodniona średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 863 523 000 863 523 000 863 523 000 863 523 000
XXVIII. Podstawowy i rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/euro) 0,87 1,36 0,19 0,30
Dane bilansowe stan na dzień 30.06.2021 r. oraz dane porównywalne stan na dzień 31.12.2020 r.
XXIX. Aktywa 47 005 44 665 10 397 9 679
XXX. Kapitał podstawowy 86 86 19 19
XXXI. Kapitały, razem 15 815 17 689 3 498 3 833
XXXII. Podstawowa i rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 863 523 000 863 523 000 863 523 000 863 523 000
XXXIII. Wartość księgowa na akcję zwykłą (w zł/euro) 18,31 20,48 4,05 4,44
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Wybrane dane finansowe.pdfWybrane dane finansowe.pdf Wybrane dane finansowe.
Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe PZU SA za okres zakończony 30.06.2021.pdfSkrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe PZU SA za okres zakończony 30.06.2021.pdf Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe PZU SA za okres zakończony 30.06.2021 r.
Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK PZU SA za okres zakończony 30.06.2021.pdfSkrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK PZU SA za okres zakończony 30.06.2021.pdf Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PZU SA za okres zakończony 30.06.2021 r.
Sprawozdanie Zarządu z działalności GK PZU za I półrocze 2021.pdfSprawozdanie Zarządu z działalności GK PZU za I półrocze 2021.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PZU SA za I półrocze 2021 r.
Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu skróconego śródrocznego jedn spr fin PZU SA za okres od 1.01. do 30.06.2021.PDFRaport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu skróconego śródrocznego jedn spr fin PZU SA za okres od 1.01. do 30.06.2021.PDF Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu skróconego śródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego PZU SA za okres od 1.01. do 30.06.2021 r.
Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu skróconego śródrocznego skon spr fin GK PZU SA za okres od 1.01. do 30.06.2021.PDFRaport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu skróconego śródrocznego skon spr fin GK PZU SA za okres od 1.01. do 30.06.2021.PDF Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PZU SA za okres od 1.01. do 30.06.2021 r.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-08-26 Beata Kozłowska-Chyła Prezes Zarządu PZU SA Beata Kozłowska-Chyła
2021-08-26 Ernest Bejda Członek Zarządu PZU SA Ernest Bejda
2021-08-26 Małgorzata Kot Członek Zarządu PZU SA Małgorzata Kot
2021-08-26 Krzysztof Kozłowski Członek Zarządu PZU SA Krzysztof Kozłowski
2021-08-26 Tomasz Kulik Członek Zarządu PZU SA Tomasz Kulik
2021-08-26 Maciej Rapkiewicz Członek Zarządu PZU SA Maciej Rapkiewicz
2021-08-26 Małgorzata Sadurska Członek Zarządu PZU SA Małgorzata Sadurska
2021-08-26 Krzysztof Szypuła Członek Zarządu PZU SA Krzysztof Szypuła
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź ile możesz zyskać z Kontem Jakie Chcę

Sprawdź ile możesz zyskać z Kontem Jakie Chcę

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki