REKLAMA

PZU SA: wyniki finansowe

2021-05-27 06:59
publikacja
2021-05-27 06:59
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Srodroczne_skonsolidowane_sprawozdanie_finansowe_Grupy_Kapitalowej_PZU_SA_za_I_kwartal_2021.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w mln. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31
I. 1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy PZU mln zł mln zł mln euro mln euro
II. Składki ubezpieczeniowe przypisane brutto 6 148 6 097 1 345 1 387
III. Składki zarobione netto 5 686 5 762 1 244 1 311
IV. Przychody z tytułu prowizji i opłat 1 065 1 019 233 232
V. Wynik netto na działalności inwestycyjnej 2 532 1 856 554 422
VI. Odszkodowania i świadczenia ubezpieczeniowe netto (3 926) (3 281) (859) (746)
VII. Zysk brutto 1 626 655 356 149
VIII. Zysk netto, w tym: 1 171 289 256 65
IX. zysk przypisywany właścicielom jednostki dominującej 897 116 196 26
X. zysk przypisywany właścicielom udziałów niekontrolujących 274 173 60 39
XI. Podstawowa i rozwodniona średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 863 343 952 863 331 319 863 343 952 863 331 319
XII. Podstawowy i rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/euro) 1,04 0,13 0,23 0,03
XIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 6 029 8 000 1 319 1 820
XIV. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (265) (1 007) (58) (229)
XV. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (2 523) (1 883) (552) (428)
XVI. Przepływy pieniężne netto, razem 3 241 5 110 709 1 162
Dane bilansowe stan na dzień 31.03.2021 r. oraz dane porównywalne stan na dzień 31.12.2020 r.
XVII. Aktywa 395 418 378 974 84 848 82 121
XVIII. Kapitał podstawowy 86 86 18 19
XIX. Kapitały przypadające właścicielom jednostki dominującej 19 374 18 777 4 157 4 069
XX. Udziały niekontrolujące 24 468 24 626 5 250 5 336
XXI. Kapitały, razem 43 842 43 403 9 408 9 405
XXII. Podstawowa i rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 863 344 036 863 349 616 863 344 036 863 349 616
XXIII. Wartość księgowa na akcję zwykłą (w zł/euro) 22,44 21,75 4,81 4,71
2. Wybrane jednostkowe dane finansowe PZU (wg PSR)
XXIV. Składki ubezpieczeniowe przypisane brutto 3 719 3 757 813 855
XXV. Wynik techniczny ubezpieczeń majątkowych i osobowych 294 370 64 84
XXVI. Wynik netto na działalności inwestycyjnej 125 (256) 27 (58)
XXVII. Wynik netto 228 (110) 50 (25)
XXVIII. Podstawowa i rozwodniona średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 863 523 000 863 523 000 863 523 000 863 523 000
XXIX. Podstawowy i rozwodniony wynik na jedną akcję zwykłą (w zł/euro) 0,26 (0,13) 0,06 (0,03)
Dane bilansowe stan na dzień 31.03.2021 r. oraz dane porównywalne stan na dzień 31.12.2020 r.
XXX. Aktywa 46 500 44 665 9 978 9 679
XXXI. Kapitał podstawowy 86 86 18 19
XXXII. Kapitały, razem 18 310 17 689 3 929 3 833
XXXIII. Podstawowa i rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 863 523 000 863 523 000 863 523 000 863 523 000
XXXIV. Wartość księgowa na akcję zwykłą (w zł/euro) 21,20 20,48 4,55 4,44
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PZU SA za I kwartał 2021.pdfŚródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PZU SA za I kwartał 2021.pdf Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PZU SA za I kwartał 2021 roku.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-05-27 Beata Kozłowska-Chyła Prezes Zarządu PZU SA Beata Kozłowska-Chyła
2021-05-27 Ernest Bejda Członek Zarządu PZU SA Ernest Bejda
2021-05-27 Marcin Eckert Członek Zarządu PZU SA Marcin Eckert
2021-05-27 Małgorzata Kot Członek Zarządu PZU SA Małgorzata Kot
2021-05-27 Tomasz Kulik Członek Zarządu PZU SA Tomasz Kulik
2021-05-27 Maciej Rapkiewicz Członek Zarządu PZU SA Maciej Rapkiewicz
2021-05-27 Małgorzata Sadurska Członek Zarządu PZU SA Małgorzata Sadurska
2021-05-27 Krzysztof Szypuła Członek Zarządu PZU SA Krzysztof Szypuła
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź jak zyskać 300 zł z Kontem Jakie Chcę

Sprawdź jak zyskać 300 zł z Kontem Jakie Chcę

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki