REKLAMA

PZ CORMAY S.A.: wyniki finansowe

2020-11-06 17:05
publikacja
2020-11-06 17:05
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Raport_III_kwartal_2020_GK_CORMAY_PZ_CORMAY_S.A.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30
DANE DOTYCZĄCE SKRÓCONEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
I. Przychody ze sprzedaży 44 006 49 714 9 907 11 538
II. Koszt własny sprzedaży 26 172 30 279 5 892 7 028
III. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (4 925) 4 577 (1 109) 1 062
IV. Zysk (strata) przed opodatkowaniem (8 649) (3 507) (1 947) (814)
V. Zysk (strata) netto za okres sprawozdawczy (8 706) (3 664) (1 960) (850)
VI. EBITDA* (1 712) 7 541 (385) 1 750
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (4 664) (3 824) (1 050) (888)
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 1 352 22 967 304 5 331
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 3 058 (8 821) 688 (2 047)
X. Przepływy pieniężne netto razem (254) 10 322 (57) 2 396
XI. Zysk (strata) na jedną akcję (w PLN) (0,102) (0,038) (0,023) (0,009)
XII. Aktywa razem 96 132 102 475 21 236 24 064
XIII. Zobowiązania długoterminowe 5 166 3 432 1 141 806
XIV. Zobowiązania krótkoterminowe 24 026 25 225 5 308 5 923
XV. Kapitał własny 66 940 73 818 14 787 17 334
XVI. Kapitał akcyjny 84 205 84 205 18 601 19 773
XVII. Liczba akcji w tys. sztuk 84 205 84 205 84 205 84 205
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,79 0,88 0,18 0,21
DANE DOTYCZĄCE SKRÓCONEGO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
XIX. Przychody ze sprzedaży 29 020 30 694 6 533 7 124
XX. Koszt własny sprzedaży 20 710 22 282 4 662 5 172
XXI. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (2 827) 592 (636) 137
XXII. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 5 158 153 1 161 36
XXIII. Zysk (strata) netto za okres sprawozdawczy 5 158 153 1 161 36
XXIV. EBITDA* 162 3 295 36 765
XXV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (2 818) 3 181 (634) 738
XXVI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (3 797) (10 422) (855) (2 419)
XXVII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 6 450 9 983 1 452 2 317
XXVIII. Przepływy pieniężne netto razem (165) 2 742 (37) 636
XXIX. Zysk (strata) na jedną akcję (w PLN) 0,061 0,002 0,014 0,000
XXX. Aktywa razem 97 826 112 384 21 610 26 391
XXXI. Zobowiązania długoterminowe 7 445 15 866 1 645 3 726
XXXII. Zobowiązania krótkoterminowe 29 322 15 466 6 477 3 632
XXXIII. Kapitał własny 61 059 81 052 13 488 19 033
XXXIV. Kapitał akcyjny 84 205 84 205 18 601 19 773
XXXV. Liczba akcji w tys. sztuk 84 205 84 205 84 205 84 205
XXXVI. Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,73 0,96 0,16 0,23


* EBITDA została zdefiniowana jako zysk (strata) z działalności
operacyjnej powiększony o koszty amortyzacji za okres.Dane
bilansowe zaprezentawane zostały na dzień 30 września 2020 r., a
porównawcze dane bilansowe na dzień 31 grudnia 2019 r.


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Raport_III kwartal 2020_GK CORMAY_PZ CORMAY S.A.pdfRaport_III kwartal 2020_GK CORMAY_PZ CORMAY S.A.pdf

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-11-06 Janusz Płocica Prezes Zarządu
2020-11-06 Wojciech Suchowski Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Przenieś numer do Orange dla Firm i kup wybrany smartfon za którego zapłacimy 3 pierwsze raty

Przenieś numer do Orange dla Firm i kup wybrany smartfon za którego zapłacimy 3 pierwsze raty

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki