REKLAMA

PURE BIOLOGICS S.A.: Rejestracja zmian Statutut Spółki

2021-01-21 10:07
publikacja
2021-01-21 10:07
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Statut_Spolki_Pure_Biologics_S.A._tekst_jednolity_po_emisji_akcji_serii_E_21.01.2020.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 1 / 2021
Data sporządzenia: 2021-01-21
Skrócona nazwa emitenta
PURE BIOLOGICS S.A.
Temat
Rejestracja zmian Statutut Spółki
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Spółki Pure Biologics S.A. [Emitent, Spółka] informuje, że w dniu 20 stycznia 2021 r. powziął informację o zarejestrowaniu w dniu 20 stycznia 2021 r. przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz zmiany statutu Spółki.

Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpiło na podstawie emisji 600.000 [sześćset tysięcy] akcji zwykłych na okaziciela serii E Spółki, każda o wartości nominalnej 0,10 zł [dziesięć groszy], zgodnie z uchwałą nr 19 Zwyczajnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26.06.2020 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie niższą niż 0,10 zł [dziesięć groszy] i nie wyższą niż 60.000 [sześćdziesiąt tysięcy] zł poprzez emisję w trybie oferty publicznej nowych akcji zwykłych na okaziciela serii E z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zmiany Statutu Spółki w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego, dematerializacji akcji serii E i praw do akcji serii E oraz ubiegania się o dopuszczenie tych akcji i praw do akcji do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskie [Uchwała Emisyjna].

Kapitał zakładowy Spółki, który przed emisją akcji wynosił 165.400 [sto sześćdziesiąt pięć tysięcy czterysta] zł został podwyższony o kwotę 60.000 [sześćdziesiąt tysięcy] złotych i wynosi obecnie 225.400 [dwieście dwadzieścia pięć tysięcy czterysta] zł. Po rejestracji akcji serii E Spółki kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 2.254.000 [dwa miliony dwieście pięćdziesiąt cztery tysiące] akcji o wartości nominalnej 0,10 zł [dziesięć groszy] każda, w tym:
a] 185.400 [sto osiemdziesiąt pięć tysięcy czterysta] akcji zwykłych na okaziciela serii A;
b] 296.500 [dwieście dziewięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset] akcji zwykłych na okaziciela serii B1;
c] 544.100 [pięćset czterdzieści cztery tysiące sto] akcji zwykłych na okaziciela serii B2;
d] 146.410 [sto czterdzieści sześć tysięcy czterysta dziesięć] akcji zwykłych na okaziciela serii C;
e] 481.590 [czterysta osiemdziesiąt jeden tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt] akcji zwykłych na okaziciela serii D;
f] 600.000 [sześćset tysięcy] akcji zwykłych na okaziciela serii E.

W związku z rejestracją ww. zmian, ogólna liczba głosów wynikających ze wszystkich wyemitowanych akcji Spółki wynosi 2.254.000 [dwa miliony dwieście pięćdziesiąt cztery tysiące].

Jednocześnie, w ramach rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego nastąpiła rejestracja zmian w statucie Spółki. Zmiany w statucie Spółki zostały wprowadzone na mocy Uchwały Emisyjnej i obejmują zmianę dotychczasowego brzmienia §5 ust. 2 statutu Spółki na następujące:

„2. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 225.400 zł [dwieście dwadzieścia pięć tysięcy czterysta złotych] i dzieli się na 2.254.000 [dwa miliony dwieście pięćdziesiąt cztery tysiące] akcji o wartości nominalnej 0,10 zł [dziesięć groszy] każda, w tym:
a] 185.400 [sto osiemdziesiąt pięć tysięcy czterysta] akcji zwykłych na okaziciela serii A,
b] 296.500 [dwieście dziewięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset] akcji zwykłych na okaziciela serii B1,
c] 544.100 [pięćset czterdzieści cztery tysiące sto] akcji zwykłych na okaziciela, serii B2,
d] 146.410 [sto czterdzieści sześć tysięcy czterysta dziesięć] akcji zwykłych na okaziciela serii C,
e] 481.590 [czterysta osiemdziesiąt jeden tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt] akcji zwykłych na okaziciela serii D,
f] 600.000 [sześćset tysięcy] akcji zwykłych na okaziciela serii E.”

Z związku ze sporządzeniem przez Radę Nadzorczą tekstu jednolitego statutu Spółki, Emitent załącza do niniejszego raportu tekst jednolity statutu Spółki uwzględniający ww. zmiany.

Szczegółowa podstawa prawna: §5 pkt 1] i §6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Załączniki
Plik Opis
Statut Spolki Pure Biologics S.A._tekst jednolity po emisji akcji serii E_21.01.2020.pdfStatut Spolki Pure Biologics S.A._tekst jednolity po emisji akcji serii E_21.01.2020.pdf Statut Spółki Pure Biologics S.A._tekst jednolity_21.01.2021

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-01-21 Filip Jeleń Prezes Zarządu
2021-01-21 Romuald Harwas Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki