REKLAMA
DZIEŃ UE

PROTEKTOR: wyniki finansowe

2023-04-28 19:22
publikacja
2023-04-28 19:22
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU


Spis załączników:
GK_PRT_SSF_2022.zip  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
GK_PRT_SSF_2022.zip.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
PROTEKTOR_2022_SSF_szb_2023-04-28_pl.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
PROTEKTOR_2022_SSF_szb_2023-04-28_pl.xhtml.XAdES  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_z_dzialalności_2022.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_z_dzialalności_2022.xhtml.XAdES  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
PRT_RN_oswiadczenie_dot._komitetu_audytu.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
PRT_RN_oswiadczenie_ocena_sprawozdan.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
PRT_Zarzad_oswiadczenie_do_raportu_SSF_2022_-_rzetelnosc_SSF.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
PRT_Zarzad_oswiadczenie_do_raportu_SSF_2022_-_rzetelnosc_SSF.xhtml.XAdES  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
PRT_Zarzad_informacja_do_raportu_SSF_2022_-_wybor_audytora.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
PRT_Zarzad_informacja_do_raportu_SSF_2022_-_wybor_audytora.xhtml.XAdES  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2022 2021 2022 2021
Dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego
I. Przychody ze sprzedaży 100 361,00 93 760,00 21 407,00 20 483,00
II. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 35 326,00 32 190,00 7 535,00 7 032,00
III. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 873,00 624,00 613,00 136,00
IV. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 1 254,00 2 769,00 267,00 605,00
V. Zysk (strata) netto grupy kapitałowej -1 018,00 873,00 -217,00 191,00
VI. Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego -1 228,00 682,00 -262,00 149,00
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 5 782,00 2 197,00 1 233,00 480,00
VIII. Przepływy pieniężne netto wykorzystane w działalności inwestycyjnej -1 247,00 -2 768,00 -266,00 -605,00
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -4 216,00 -3 426,00 -899,00 -748,00
X. Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 319,00 -3 997,00 68,00 -873,00
XI. Średni kurs PLN / EUR 4,68 4,57
Dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej
XII. Aktywa razem 98 958,00 93 560,00 21 100,00 20 342,00
XIII. Aktywa trwałe 42 349,00 37 437,00 9 030,00 8 140,00
XIV. Aktywa obrotowe 56 609,00 56 123,00 12 070,00 12 202,00
XV. Zobowiązania razem 54 845,00 48 454,00 11 694,00 10 535,00
XVI. Zobowiązania długoterminowe 12 317,00 11 571,00 2 626,00 2 516,00
XVII. Zobowiązania krótkoterminowe 42 528,00 36 883,00 9 068,00 8 019,00
XVIII. Kapitał własny 44 113,00 45 106,00 9 406,00 9 807,00
XIX. Kapitał przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego 43 675,00 44 698,00 9 313,00 9 718,00
XX. Kapitał zakładowy 9 572,00 9 572,00 2 041,00 2 081,00
XXI. Średnia ważona liczba akcji (w sztukach) 19 021 600,00 19 021 600,00 19 021 600,00 19 021 600,00
XXII. Zysk na jedną akcję przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej -0,06 0,04 -0,01 0,01
XXIII. Rozwodniony zysk na jedną akcję przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej -0,06 0,04 -0,01 0,01
XXIV. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda 0,00 0,00 0,00 0,00
XXV. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję 0,00 0,00 0,00 0,00
XXVI. Kurs PLN / EUR na koniec okresu 4,68 4,59
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
GK_PRT_SSF_2022.zipGK_PRT_SSF_2022.zip Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2022
GK_PRT_SSF_2022.zip.xadesGK_PRT_SSF_2022.zip.xades Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2022- podpisy
PROTEKTOR_2022_SSF_szb_2023-04-28_pl.xhtmlPROTEKTOR_2022_SSF_szb_2023-04-28_pl.xhtml Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania SSF za rok 2022
PROTEKTOR_2022_SSF_szb_2023-04-28_pl.xhtml.XAdESPROTEKTOR_2022_SSF_szb_2023-04-28_pl.xhtml.XAdES Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania SSF za rok 2022- podpisy
Sprawozdanie z działalności 2022.xhtmlSprawozdanie z działalności 2022.xhtml Sprawozdanie z działalności GK PRT oraz PRT za rok 2022
Sprawozdanie z działalności 2022.xhtml.XAdESSprawozdanie z działalności 2022.xhtml.XAdES Sprawozdanie z działalności GK PRT oraz PRT za rok 2022- podpisy
PRT RN oświadczenie dot. komitetu audytu.xhtmlPRT RN oświadczenie dot. komitetu audytu.xhtml Oświadczenie RN w sprawie KA
PRT RN oświadczenie ocena sprawozdań.xhtmlPRT RN oświadczenie ocena sprawozdań.xhtml Oświadczenie RN dotyczące oceny SF
PRT Zarząd oświadczenie do raportu SSF 2022 - rzetelność SSF.xhtmlPRT Zarząd oświadczenie do raportu SSF 2022 - rzetelność SSF.xhtml Oświadczenie Zarządu o zgodności sprawozdania finansowego z zasadami rachunkowości
PRT Zarząd oświadczenie do raportu SSF 2022 - rzetelność SSF.xhtml.XAdESPRT Zarząd oświadczenie do raportu SSF 2022 - rzetelność SSF.xhtml.XAdES Oświadczenie Zarządu o zgodności sprawozdania finansowego z zasadami rachunkowości- podpisy
PRT Zarząd informacja do raportu SSF 2022 - wybór audytora.xhtmlPRT Zarząd informacja do raportu SSF 2022 - wybór audytora.xhtml Oświadczenie Zarządu o wyborze audytora
PRT Zarząd informacja do raportu SSF 2022 - wybór audytora.xhtml.XAdESPRT Zarząd informacja do raportu SSF 2022 - wybór audytora.xhtml.XAdES Oświadczenie Zarządu o wyborze audytora- podpisy
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Im więcej latasz, tym więcej zyskujesz!

Im więcej latasz, tym więcej zyskujesz!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki