REKLAMA
PILNE

PROTEKTOR: wyniki finansowe

2021-09-30 22:57
publikacja
2021-09-30 22:57
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Skonsolidowane_Sprawozdanie_Finansowe_1H_2021_-_Protektor_S.A..pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_1H_2021_-_Protektor_S.A..pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Protektor_raport_z_przegladu_JSF.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Protektor_raport_z_przegladu_SSF.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2021 półrocze/2020 półrocze / 2021 półrocze /2020
Dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego
I. Przychody ze sprzedaży 47 797 40 313 10 511 9 077
II. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 19 687 15 126 4 330 3 406
III. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 3 656 416 804 94
IV. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 3 303 (174) 726 (39)
V. Zysk (strata) netto grupy kapitałowej 1 694 (946) 373 (213)
VI. Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego 1 155 (1 209) 254 (272)
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (1 020) 1 027 (224) 231
VIII. Przepływy pieniężne netto wykorzystane w działalności inwestycyjnej (1 054) 3 446 (232) 776
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 169 (2 964) 37 (667)
X. Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (1 905) 1 509 (420) 340
XI. Średni kurs PLN / EUR - - 4,5472 4,4413
Dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej
XII. Aktywa razem 105 685 99 014 23 377 21 456
XIII. Aktywa trwałe 41 681 40 977 9 220 8 879
XIV. Aktywa obrotowe 64 004 58 037 14 158 12 576
XV. Zobowiązania razem 53 446 47 449 11 822 10 282
XVI. Zobowiązania długoterminowe 13 021 15 035 2 880 3 258
XVII. Zobowiązania krótkoterminowe 40 425 32 414 8 942 7 024
XVIII. Kapitał własny 52 239 51 565 11 555 11 174
XIX. Kapitał przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego 50 169 49 984 11 097 10 831
XX. Kapitał zakładowy 9 572 9 572 2 117 2 074
XXI. Średnia ważona liczba akcji (w sztukach) 19 021 600 19 021 600 19 021 600 19 021 600
XXII. Zysk na jedną akcję przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej 0,06 (0,06) 0,01 (0,01)
XXIII. Rozwodniony zysk na jedną akcję przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej 0,06 (0,06) 0,01 (0,01)
XXIV. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda - - - -
XXV. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję - - - -
XXVI. Kurs PLN / EUR na koniec okresu - - 4,5208 4,6148
Dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego
XXVII. Przychody ze sprzedaży 10 788 9 823 2 372 2 212
XXVIII. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (459) 229 (101) 52
XXIX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (3 898) (2 521) (857) (568)
XXX. Zysk (strata) przed opodatkowaniem (1 215) (1 057) (267) (238)
XXXI. Zysk (strata) netto (1 139) (765) (251) (172)
XXXII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (3 249) (1 685) (714) (380)
XXXIII. Przepływy pieniężne netto wykorzystane w działalności inwestycyjnej 4 600 5 725 1 012 1 289
XXXIV. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (2 116) (4 986) (465) (1 123)
XXXV. Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (765) (946) (167) (214)
XXXVI. Średni kurs PLN / EUR - - 4,5472 4,4413
Dane dotyczące jednostkowego sprawozdania z sytuacji finansowej
XXXVII. Aktywa razem 66 049 65 285 14 610 14 147
XXXVIII. Aktywa trwałe 46 959 45 108 10 387 9 775
XXXIX. Aktywa obrotowe 19 090 20 177 4 223 4 372
XL. Zobowiązania razem 33 917 32 013 7 502 6 937
XLI. Zobowiązania długoterminowe 9 895 11 378 2 189 2 466
XLII. Zobowiązania krótkoterminowe 24 022 20 635 5 314 4 472
XLIII. Kapitał własny 32 132 33 272 7 108 7 210
XLIV. Kapitał zakładowy 9 572 9 572 2 117 2 074
XLV. Średnia ważona liczba akcji (w sztukach) 19 021 600 19 021 600 19 021 600 19 021 600
XLVI. Zysk na jedną akcję (w PLN/EUR) (0,06) (0,04) (0,01) (0,01)
XLVII. Rozwodniony zysk na jedną akcję (w PLN/EUR) (0,06) (0,04) (0,01) (0,01)
XLVIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda (w PLN/EUR) - - - -
XLIX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w PLN/EURO) - - - -
L. Kurs PLN / EUR na koniec okresu - - 4,5208 4,6148
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe 1H 2021 - Protektor S.A..pdfSkonsolidowane Sprawozdanie Finansowe 1H 2021 - Protektor S.A..pdf Rozszerzone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za I półrocze 2021 r.
Sprawozdanie Zarzadu z dzialalnosci 1H 2021 - Protektor S.A..pdfSprawozdanie Zarzadu z dzialalnosci 1H 2021 - Protektor S.A..pdf Sprawozdanie z działalności za I półrocze 2021 r.
Protektor_raport z przegladu JSF.pdfProtektor_raport z przegladu JSF.pdf Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu śródrocznego skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego za I półrocze 2021 r.
Protektor_raport z przegladu SSF.pdfProtektor_raport z przegladu SSF.pdf Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za I półrocze 2021 r.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-09-30 Tomasz Malicki Prezes Zarządu
2021-09-30 Mariusz Drużyński Członek Zarządu
2021-09-30 Kamil Gajdziński Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Kupuj taniej wszystko, czego potrzebujesz z pożyczką bez prowizji. RRSO 12,08%

Kupuj taniej wszystko, czego potrzebujesz z pożyczką bez prowizji. RRSO 12,08%

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki