REKLAMA

PROCHEM: wyniki finansowe

2021-09-27 17:16
publikacja
2021-09-27 17:16
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Skrocone_skonsolidowane_sprawozdanie_finansowe_GK_Prochem_S.A-sig-sig-sig-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_zarzadu_GK_Prochem_S.A._z_dzialalnosci_w_I_polroczu_2021_r-sig-sig-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Raport_z_przegladu_srodrocznego_skroconego_SSF_GK_Prochem_30.06.2021.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Skrocone_sprawozdanie_finansowe_Prochem_S.A._-30.06.2021-sig-sig-sig-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Raport_z_przegladu_srodrocznego_skroconego_SSF_Prochem_30.06.2021.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2021 półrocze /2020 półrocze / 2021 półrocze /2020
WYBRANE DANE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ PROCHEM S.A.
Skonsolidowany rachunek zysków i strat
I. Przychody ze sprzedaży 105895 166081 23288 37395
II. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 10343 9586 2275 2158
III. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 4147 4277 912 963
IV. Zysk (strata) do opodatkowania 4668 3749 1027 844
V. Zysk (strata) netto z tego przypisany: 3474 2705 764 609
VI. akcjonariuszom jednostki dominującej 3496 2780 769 626
VII. udziałom niekontrolującym -22 -75 -5 -17
VIII. Zysk na jedną akcję zwykłą/rozwodniony (w PLN/EUR) - przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej 1,19 0,95 0,26 0,21
Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych
IX. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej -2736 2496 -602 562
X. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -1587 4885 -349 1100
XI. Środki pieniężne netto z działalności finansowej -1078 -2950 -237 -664
XII. Przepływy pieniężne netto, razem -5401 4431 -1188 998
XIII. STAN NA DZIEŃ 30 czerwca 2021 31 grudnia 2020 30 czerwca 2021 31 grudnia 2020
Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej
XIV. Suma aktywów 228103 251465 50456 54491
XV. Aktywa trwałe, razem 107157 107632 23703 23323
XVI. Aktywa obrotowe, razem 120946 143833 26753 31168
XVII. Kapitał własny przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej 112288 105623 24838 22888
XVIII. Udziały niekontrolujące 3613 6942 799 1504
XIX. Kapitał własny, ogółem 115901 112565 25637 24392
XX. Zobowiązania długoterminowe, razem 36357 42521 8042 9214
XXI. Zobowiązania krótkoterminowe, razem 75845 96379 16777 20885
XXII. Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR) - przypisana akcjonariuszom jednostki dominującej 38,26 35,99 8,46 7,80
XXIII. Średnia ważona liczba akcji (w szt) 2935000 2935000 2935000 2935000
WYBRANE DANE FINANSOWE PROCHEM S.A.
Jednostkowy rachunek zysków i strat
XXIV. Przychody ze sprzedaży 83235 152320 18305 34297
XXV. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 7189 6306 1581 1420
XXVI. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3839 2931 844 660
XXVII. Zysk (strata) do opodatkowania 3339 2167 734 488
XXVIII. Zysk (strata) netto z tego przypisany: 2645 1729 582 389
XXIX. Zysk na jedą akcję zwykłą/rozwodniony (w PLN/EUR) 0,90 0,59 0,20 0,13
Jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych
XXX. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej -2706 -2317 -595 -522
XXXI. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 15420 1065 3391 240
XXXII. Środki pieniężne netto z działalności finansowej -1812 -1748 -398 -394
XXXIII. Przepływy pieniężne netto, razem 10902 -3000 2398 -675
XXXIV. STAN NA DZIEŃ 30 czerwca 2021 31 grudnia 2020 30 czerwca 2021 31 grudnia 2020
Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finnsowej
XXXV. Suma aktywów 137431 166831 30400 36151
XXXVI. Aktywa trwałe, razem 45394 63020 10041 13656
XXXVII. Aktywa obrotowe, razem 92037 103811 20359 22495
XXXVIII. Kapitał własny, ogółem 59135 56490 13081 12241
XXXIX. Zobowiązania długoterminowe, razem 19327 26243 4275 5687
XL. Zobowiązania krótkoterminowe, razem 58969 84098 13044 18224
XLI. Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR) 20,15 19,25 4,46 4,31
XLII. Średnia ważona liczba akcji (w szt) 2935000 2935000 2935000 2935000
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Skrocone skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK Prochem S.A-sig-sig-sig-sig.pdfSkrocone skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK Prochem S.A-sig-sig-sig-sig.pdf
Sprawozdanie zarządu GK Prochem S.A. z działalności w I półroczu 2021 r-sig-sig-sig.pdfSprawozdanie zarządu GK Prochem S.A. z działalności w I półroczu 2021 r-sig-sig-sig.pdf
Raport z przeglądu śródrocznego skróconego SSF_GK Prochem 30.06.2021.pdfRaport z przeglądu śródrocznego skróconego SSF_GK Prochem 30.06.2021.pdf
Skrocone sprawozdanie finansowe Prochem S.A. -30.06.2021-sig-sig-sig-sig.pdfSkrocone sprawozdanie finansowe Prochem S.A. -30.06.2021-sig-sig-sig-sig.pdf
Raport z przeglądu śródrocznego skróconego SSF_Prochem 30.06.2021.pdfRaport z przeglądu śródrocznego skróconego SSF_Prochem 30.06.2021.pdf

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-09-27 Marek Kiersznicki Prezes Zarządu
2021-09-27 Krzysztof Marczak Wiceprezes Zarządu
2021-09-27 Michał Dąbrowski Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
0 zł za prowadzenie konta! Otwórz PKO Konto za Zero >>

0 zł za prowadzenie konta! Otwórz PKO Konto za Zero >>

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki