REKLAMA

PRIMETECH S.A.: wyniki finansowe

2021-03-29 19:07
publikacja
2021-03-29 19:07
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU


Spis załączników:
Primetech_jednostkowy.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Primetech_jednostkowy.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_Zarzadu_PTH___2020_.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_Zarzadu_PTH___2020_.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Informacja_Zarzadu.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Informacja_Zarzadu.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
SzB_Primetech_2020.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
SzB_Primetech_2020.xhtml.XAdES  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Ocena_dokonana_przez_Rade_Nadzorcza_PTH.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_RN_PTH_dot._KA.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_RN_PTH_dot._bieglego.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2020 2 019 2020 2 019
I. Przychody netto ze sprzedaży 27 599,00 26 581,00 6 168,00 6 179,00
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 8 361,00 -2 096,00 1 869,00 -487,00
III. Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 7 347,00 -4 403,00 1 642,00 -1 024,00
IV. Zysk (strata) netto 7 347,00 -4 911,00 1 642,00 -1 142,00
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 4 056,00 2 949,00 907,00 686,00
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 25,00 6 488,00 6,00 1 508,00
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -2 151,00 -6 741,00 -481,00 -1 567,00
VIII. Przepływy pieniężne netto razem 1 930,00 2 696,00 431,00 627,00
IX. Średnioważona liczba akcji 15 609 833,00 15 609 833,00 15 609 833,00 15 609 833,00
X. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą 0,47 -0,31 0,11 -0,07
XI. Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą 0,47 -0,31 0,11 -0,07
XII. Aktywa razem 19 813,00 17 205,00 4 293,00 4 040,00
XIII. Zobowiązania i kapitał własny razem 19 813,00 17 205,00 4 293,00 4 040,00
XIV. Zobowiązania 14 649,00 19 582,00 3 174,00 4 598,00
XV. Zobowiązania długoterminowe 8,00 43,00 2,00 10,00
XVI. Zobowiązania krótkoterminowe 14 641,00 19 539,00 3 173,00 4 588,00
XVII. Kapitał własny 5 164,00 -2 377,00 1 119,00 -558,00
XVIII. Kapitał zakładowy 15 610,00 15 610,00 3 383,00 3 666,00
XIX. Liczba akcji (w szt.) 15 609 833,00 15 609 833,00 15 609 833,00 15 609 833,00
XX. Wartość księgowa na jedną akcję 0,33 -0,15 0,07 -0,04
XXI. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję 0,33 -0,15 0,07 -0,04
Pozycje dotyczące rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych za rok 2020 i odpowiednio za rok 2019 przeliczono według kursów stanowiących średnią arytmetyczna średnich kursów ustalonych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca.

Kurs ten za rok 2020 wyniósł
1 EUR = 4,4742 PLN
za rok 2019
1 EUR = 4,3018 PLN

Pozycje bilansowe przeliczone wg średniego kursu ogłoszonego przez NBP, obowiązującego na dzień bilansowy.
Kurs ten wyniósł na 31 grudnia 2020 roku
1 EUR = 4,6148 PLN
na 31 grudnia 2019 roku
1 EUR = 4,2585 PLN
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Primetech jednostkowy.xhtmlPrimetech jednostkowy.xhtml Jednostkowe sprawozdanie finansowe PRIMETECH za rok 2020
Primetech jednostkowy.xhtml.xadesPrimetech jednostkowy.xhtml.xades Jednostkowe sprawozdanie finansowe PRIMETECH za rok 2020 podpis
Sprawozdanie Zarządu PTH _ 2020 .xhtmlSprawozdanie Zarządu PTH _ 2020 .xhtml Sprawozdanie Zarządu PRIMETECH z działalności za rok 2020
Sprawozdanie Zarządu PTH _ 2020 .xhtml.xadesSprawozdanie Zarządu PTH _ 2020 .xhtml.xades Sprawozdanie Zarządu PRIMETECH z działalności za rok 2020 podpis
Informacja Zarządu.xhtmlInformacja Zarządu.xhtml Informacja Zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań
Informacja Zarządu.xhtml.xadesInformacja Zarządu.xhtml.xades Informacja Zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań podpisy
SzB_Primetech_2020.xhtmlSzB_Primetech_2020.xhtml Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania sprawozdania finanowego za rok 2020
SzB_Primetech_2020.xhtml.XAdESSzB_Primetech_2020.xhtml.XAdES Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania sprawozdania finanowego za rok 2020 podpis
Ocena dokonana przez Radę Nadzorczą PTH.xhtmlOcena dokonana przez Radę Nadzorczą PTH.xhtml Ocena Sprawozdań przez RN wraz z uzasadnieniem
Oświadczenie RN PTH dot. KA.xhtmlOświadczenie RN PTH dot. KA.xhtml Oświadczenie RN w zakresie Komitetu Audytu
Oświadczenie RN PTH dot. biegłego.xhtmlOświadczenie RN PTH dot. biegłego.xhtml Oświadczenie RN w przedmiocie dokonania wyboru firmy audytorskiej
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki