REKLAMA

POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA SA: wyniki finansowe

2023-05-02 22:27
publikacja
2023-05-02 22:27
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU


Spis załączników:
PGFLIST2022_2022-12-31_pl.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
PGFLIST2022_2022-12-31_pl.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
PGFJSF2022_2022-12-31_pl.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
PGFJSF2022_2022-12-31_pl_(1).xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
pgfsprzarz2022_2022-12-31_pl_(4).xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
pgfsprzarz2022_2022-12-31_pl_(4).xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
OSWRNSPRAW2022_2022-12-31_pl.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
OSWRNAUDYTOR2022_2022-12-31_pl.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
oswpodmupr2022_2022-12-31_pl[50].xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
oswpodmupr2022_2022-12-31_pl[50].xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
oswrzetel2022_2022-12-31_pl_(1).xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
oswrzetel2022_2022-12-31_pl.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
PGFJSFSB2022_2022-12-31_pl.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
PGFJSFSB2022_2022-12-31_pl.xhtml.XAdES  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2022 2 021 2022 2 021
Przychody netto ze sprzedaży
I. Zysk/Strata z działalności operacyjnej -1 073,00 -1 307,00 -229,00 -286,00
II. Zysk/Strata brutto -193 801,00 111 476,00 -41 337,00 24 353,00
III. Zysk/Strata netto -157 153,00 88 546,00 -33 520,00 19 344,00
IV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -735,00 -6 141,00 -157,00 -1 342,00
V. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 230,00 -3 952,00 49,00 -863,00
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 506,00 10 095,00 108,00 2 205,00
VII. Przepływy pieniężne netto razem 1,00 2,00 0,00 0,00
VIII. Aktywa razem 131 473,00 310 075,00 28 033,00 67 416,00
IX. Zobowiązania długoterminowe 11 806,00 46 884,00 2 517,00 10 194,00
X. Zobowiązania krótkoterminowe 4 559,00 4 930,00 972,00 1 072,00
XI. Kapitał własny 115 108,00 258 261,00 24 544,00 56 151,00
XII. Kapitał zakładowy 87 668,00 87 668,00 18 693,00 19 061,00
XIII. Liczba akcji (w szt) 87 667 925,00 87 667 925,00 87 667 925,00 87 667 925,00
XIV. Zysk/Strata na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) -1,56 1,01 -0,33 0,22
XV. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 1,31 2,95 0,28 0,64
Poszczególne pozycje w zestawieniu wybrane dane finansowe zostały przeliczone z złotych na euro według następujących zasad: poszczególne pozycje aktywów i pasywów sprawozdania z sytuacji finansowej zostały przeliczone według kursu średniego obowiązująceg na dzień 31 grudnia 2022 roku ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski, czyli 1 euro =4,6899 zł oraz odpowiednio według kursu 4,5994 zł za 1 euro obowiązującego na dzień 31 grudnia 2021r.
Poszczególne pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych zostały przeliczone według kursu stanowiącego średnia arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla euro obowiązujących na ostatni dzień poszczególnych miesięcy daneg okresu i wynoszącego 4,6883 zł za 1euro dla roku 2022 oraz według kursu 4,5775 zł za 1 euro dla roku 2021.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
PGFLIST2022_2022-12-31_pl.xhtmlPGFLIST2022_2022-12-31_pl.xhtml List Prezesa Zarządu PGF SA do Akcjonariuszy
PGFLIST2022_2022-12-31_pl.xhtml.xadesPGFLIST2022_2022-12-31_pl.xhtml.xades List Prezesa Zarząd PGF SA do Akcjonariuszy - podpisany
PGFJSF2022_2022-12-31_pl.xhtmlPGFJSF2022_2022-12-31_pl.xhtml Sprawozdanie finansowe PGF SA za 2022 rok
PGFJSF2022_2022-12-31_pl (1).xhtml.xadesPGFJSF2022_2022-12-31_pl (1).xhtml.xades Sprawozdanie finansowe PGF SA za 2022 rok- podpisane
pgfsprzarz2022_2022-12-31_pl (4).xhtmlpgfsprzarz2022_2022-12-31_pl (4).xhtml Sprawozdanie Zarządu PGF SA z działalności
pgfsprzarz2022_2022-12-31_pl (4).xhtml.xadespgfsprzarz2022_2022-12-31_pl (4).xhtml.xades Sprawozdanie Zarządu PGF SA z działalności - podpisane
OSWRNSPRAW2022_2022-12-31_pl.xhtmlOSWRNSPRAW2022_2022-12-31_pl.xhtml Oświadczenie RN PGF SA dot. sprawozdania z działalności Spółki w 2022r
OSWRNAUDYTOR2022_2022-12-31_pl.xhtmlOSWRNAUDYTOR2022_2022-12-31_pl.xhtml Oświadczenie RN PGF SA dot.wyboru audytora oraz komitetu audytu
oswpodmupr2022_2022-12-31_pl[50].xhtmloswpodmupr2022_2022-12-31_pl[50].xhtml Oświadczenie Zarządu PGF SA w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego
oswpodmupr2022_2022-12-31_pl[50].xhtml.xadesoswpodmupr2022_2022-12-31_pl[50].xhtml.xades Oświadczenie Zarządu PGF SA w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego- podpisane
oswrzetel2022_2022-12-31_pl (1).xhtmloswrzetel2022_2022-12-31_pl (1).xhtml Oświadczenie Zarządu PGF SA w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego
oswrzetel2022_2022-12-31_pl.xhtml.xadesoswrzetel2022_2022-12-31_pl.xhtml.xades Oświadczenie Zarządu PGF SA w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego - podpisne
PGFJSFSB2022_2022-12-31_pl.xhtmlPGFJSFSB2022_2022-12-31_pl.xhtml Sprawozdanie z badania sprawozdania finansowego PGF SA za rok 2022
PGFJSFSB2022_2022-12-31_pl.xhtml.XAdESPGFJSFSB2022_2022-12-31_pl.xhtml.XAdES Sprawozdanie z badania sprawozdania finansowego PGF SA za rok 2022- podpisane
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
 Ubezpieczenie NNW dla dzieci. Dla każdego dziecka od 4 miesiąca do 25 roku życia.

Ubezpieczenie NNW dla dzieci. Dla każdego dziecka od 4 miesiąca do 25 roku życia.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki