1,2000 zł
0,84% 0,0100 zł
PMPG Polskie Media SA (PGM)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
SKROCONE_SKONSOLIDOWANE_SPRAWOZDANIE_FINANSOWE_Q3_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30
SKONSOLIDOWANE WYBRANE DANE FINANSOWE
I. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW, TOWARÓW I MATERIAŁÓW 35.987 34.023 8.363 7.999
II. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ 669 4.787 155 1.125
III. ZYSK (STRATA) NETTO 295 4.662 69 1.096
IV. ZYSK (STRATA) NETTO PRZYPADAJĄCY NA JEDNOSTKĘ DOMINUJĄCĄ 259 4.327 60 1.017
V. LICZBA AKCJI (W TYS. SZT.) 10.382 10.382 10.382 10.382
VI. ZYSK (STRATA) NA JEDNĄ AKCJĘ ZWYKŁĄ PODSTAWOWY I ROZWODNIONY (W PLN/ EUR) 0,02 0,42 0,01 0,10
VII. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ -344 -729 -80 -171
VIII. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ 792 -554 184 -130
IX. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ -2.252 1.001 -523 235
X. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM -1.804 -282 -419 -66
XI. 2019-09-30 2018-12-31 2019-09-30 2018-12-31
XII. AKTYWA, RAZEM 47.102 49.167 10.774 11.545
XIII. AKTYWA OBROTOWE 15.507 17.078 3.547 4.210
XIV. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA 14.400 16.566 3.294 3.697
XV. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE 1.089 1.178 249 255
XVI. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE 13.311 15.388 3.045 3.443
XVII. KAPITAŁ WŁASNY OGÓŁEM 32.702 32.601 7.480 7.848
XVIII. KAPITAŁ WŁASNY PRZYPADAJĄCY AKCJONARIUSZOM JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ 30.955 30.890 7.080 7.468
XIX. LICZBA AKCJI (W TYS. SZT.) 10.382 10.382 10.382 10.382
XX. WARTOŚĆ KSIĘGOWA NA JEDNĄ AKCJĘ PODSTAWOWA I ROZWODNIONA 2,98 2,98 0,68 0,72
WYBRANE DANE FINANSOWE JEDNOSTKOWE
XXI. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW, TOWARÓW I MATERIAŁÓW 22.198 20.596 5.159 4.842
XXII. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ 500 1.998 116 470
XXIII. ZYSK (STRATA) NETTO 5 2.079 1 489
XXIV. LICZBA AKCJI (W TYS. SZT.) 10.382 10.382 10.382 10.382
XXV. ZYSK (STRATA) NA JEDNĄ AKCJĘ ZWYKŁĄ PODSTAWOWY I ROZWODNIONY (W PLN/ EUR) 0,00 0,20 0,00 0,05
XXVI. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ -1.174 -145 -273 -34
XXVII. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ 628 -329 146 -77
XXVIII. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ -1.053 1 -245 0
XXIX. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM -1.599 -473 -372 -111
XXX. 2019-09-30 2018-12-31 2019-09-30 2018-12-31
XXXI. AKTYWA, RAZEM 45.353 48.656 10.374 11.156
XXXII. AKTYWA OBROTOWE 7.343 10.355 1.680 2.374
XXXIII. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA 20.061 22.242 4.589 5.100
XXXIV. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE 945 3.657 216 838
XXXV. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE 19.116 18.585 4.372 4.261
XXXVI. KAPITAŁ WŁASNY OGÓŁEM 25.292 26.414 5.785 6.056
XXXVII. LICZBA AKCJI (W TYS. SZT.) 10.382 10.382 10.382 10.382
XXXVIII. WARTOŚĆ KSIĘGOWA NA JEDNĄ AKCJĘ 2,44 2,54 0,56 0,58


Wybrane
dane finansowe, zawierające podstawowe pozycje skróconego sprawozdania
finansowego przeliczone na euro w następujący sposób:poszczególne
pozycje aktywów i pasywów bilansu przeliczono według kursu
obowiązującego na ostatni dzień okresu:


-         
na
30 września 2019 r.: 
1 euro = 4,3720 zł,


-         
na
31 grudnia 2018 r.: 
1 euro = 4,3000 zł.poszczególne
pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych
przeliczono według kursów stanowiących średnią arytmetyczną średnich
kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla euro, obowiązujących
na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie sprawozdawczym:


-         
kurs
średni w okresie styczeń-wrzesień 2019 r.: 1 euro = 4,3031 zł,


-         
kurs
średni w okresie styczeń-wrzesień 2018 r.: 1 euro = 4,2535 zł.


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Q3 2019.pdfSKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Q3 2019.pdf Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2019

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-11-21 Piotr Piaszczyk Członek Zarządu
2019-11-21 Robert Pstrokoński Członek Zarządu
2019-11-21 Ewa Rykaczewska Członek Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.