REKLAMA

PME SA: Otrzymanie od akcjonariusza żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

2018-11-14 16:19
publikacja
2018-11-14 16:19
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Zadanie_zwolania_NWZ_PME_S.A..pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 19 / 2018
Data sporządzenia: 2018-11-14
Skrócona nazwa emitenta
PME SA
Temat
Otrzymanie od akcjonariusza żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd PME S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał od akcjonariusza – Spółki TDJ S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej: „Akcjonariusz”) - żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PME S.A. (dalej: „NWZ”) na dzień 13 grudnia 2018 r. na podstawie art. 400 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych (dalej: „KSH”) w zw. z art. 91 ust. 5 Ustawy z 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych tj. z dnia 7 lutego 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 512). Akcjonariusz wniósł aby NWZ Emitenta miało następujący porządek obrad:

1.Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia („NWZ”).
2.Wybór Przewodniczącego.
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4.Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5.Przyjęcie porządku obrad NWZ.
6.Podjęcie uchwały w sprawie zniesienia dematerializacji akcji oraz wycofania akcji PME S.A. z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
7.Podjęcie uchwały w sprawie kosztów zwołania i odbycia NWZ.
8.Zamknięcie obrad NWZ.

Otrzymane od Akcjonariusza pismo zawierające żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz projekty uchwał stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Spółka zamierza dokonać zwołania NWZ zgodnie z zasadami określonymi w Kodeksie Spółek Handlowych, o czym poinformuje w odrębnym raporcie bieżącym.
Załączniki
Plik Opis
Żądanie zwołania NWZ PME S.A..pdfŻądanie zwołania NWZ PME S.A..pdf Pismo akcjonariusza zawierające wezwanie do zwołania NWZ wraz z projektami uchwał

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-11-14 Tomasz Drobisz Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz Konto z Kartą Otwartą na Dzisiaj i ciesz się nią bezpłatnie!

Otwórz Konto z Kartą Otwartą na Dzisiaj i ciesz się nią bezpłatnie!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki