REKLAMA

PLAYWAY S.A.: wyniki finansowe

2021-11-29 17:38
publikacja
2021-11-29 17:38
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
PLAYWAY_SSF_IIIQ_end_29112021-sig-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 158 404 128 379 34 749 28 906
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 108 970 98 465 23 905 22 170
III. EBITDA* 109 518 99 022 24 025 22 296
IV. Zysk (strata) brutto przed opodatkowaniem 120 384 213 771 26 409 48 133
V. Zysk (strata) netto 108 179 184 661 23 731 41 579
VI. przypadający na jednostkę dominującą 93 960 170 802 20 612 38 458
VII. przypadający na udziały niedające kontroli 14 219 13 859 3 119 3 120
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 81 878 42 487 17 962 9 567
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (11 676) 34 352 (2 561) 7 735
X. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (114 137) (22 036) (25 038) (4 962)
XI. Przepływy pieniężne netto – razem (43 935) 54 804 (9 638) 12 340
XII. Liczba akcji 6 600 000 6 600 000 6 600 000 6 600 000
XIII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 16,39 27,98 3,60 6,30
XIV. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł /EUR ) 58,15 54,00 12,76 12,16
XV. Na dz. 30.09.2021 Na dz.31.12.2020 Na dz.30.09.2021 Na dz. 31.12.2020
XVI. Aktywa / Pasywa razem 498 068 458 598 107 507 99 375
XVII. Aktywa trwałe 216 323 201 715 46 693 43 710
XVIII. Aktywa obrotowe 281 745 256 883 60 814 55 665
XIX. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom emitenta 383 763 356 396 82 834 77 229
XX. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 47 000 43 281 10 145 9 379
XXI. Zobowiązania długoterminowe 38 942 36 507 8 406 7 911
XXII. Zobowiązania krótkoterminowe 8 058 6 774 1 739 1 468


Powyższe
dane finansowe za okres 9 miesięcy 2021 i 2020 roku zostały przeliczone
na EUR według następujących zasad:-
pozycje
aktywów i pasywów – według średniego kursu określonego przez NBP na
dzień 30 września 2021 r. – 4,6329 PLN/EURO oraz na dzień 31 grudnia
2020 r. – 4,6148 PLN/EURO, -
pozycje
skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych
dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych – według kursu
stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów określonych przez NBP
na ostatni dzień każdego miesiąca okresu sprawozdawczego: od
1 stycznia do 30 września 2021 r. – 4,5585 PLN/EUR oraz od 1 stycznia do
30 września 2020 r. – 4,4413 PLN/EUR,*
EBITDA
liczona jako zysk z działalności operacyjnej powiększony o amortyzację;


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
PLAYWAY_SSF IIIQ_end_29112021-sig-sig.pdfPLAYWAY_SSF IIIQ_end_29112021-sig-sig.pdf Skonsolidowany raport kwartalny

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-11-29 Krzysztof Kostowski Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz konto w mBanku i zgarnij do 300 zł

Otwórz konto w mBanku i zgarnij do 300 zł

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki