REKLAMA

PLAYWAY S.A.: wyniki finansowe

2020-09-30 00:05
publikacja
2020-09-30 00:05
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
PlayWay_SSF_H12020_v2-sig-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
PLW_PSF_2020_raport.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
PLW_PSSF_2020_raport.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2020 półrocze /2019 półrocze / 2020 półrocze /2019
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 95 578 47 738 21 521 11 133
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 75 646 35 708 17 033 8 327
III. EBITDA 75 979 35 804 17 108 8 350
IV. Zysk (strata) brutto przed opodatkowaniem 186 705 38 903 42 039 9 073
V. Zysk (strata) netto 159 946 33 242 36 014 7 752
VI. przypadający na jednostkę dominującą 150 207 28 131 33 821 6 560
VII. przypadający na udziały niedające kontroli 10 735 5 111 2 417 1 192
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 23 684 19 283 5 333 4 497
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 26 396 2 627 5 943 613
X. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -43 363 2 701 -9 764 630
XI. Przepływy pieniężne netto – razem 6 716 24 612 1 512 5 740
XII. Liczba akcji 6 600 000 6 600 000 6 600 000 6 600 000
XIII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 24,23 5,04 5,46 1,17
XIV. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł /EUR ) 45,24 22,61 10,19 5,27
XV. na 30.06.2020 na 31.12.2019 na 30.06.2020 na 31.12.2019
XVI. Aktywa / Pasywa razem 332 940 211 813 74 550 49 739
XVII. Aktywa trwałe 150 428 49 255 33 683 11 566
XVIII. Aktywa obrotowe 182 513 162 559 40 867 38 173
XIX. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 271 476 175 009 60 787 41 096
XX. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 34 343 12 410 7 690 2 914
XXI. Zobowiązania długoterminowe 27 555 6 735 6 170 1 581
XXII. Zobowiązania krótkoterminowe 6 788 5 675 1 520 1 333


Powyższe dane
finansowe za okres 6 miesięcy 2020 i 2019 roku zostały przeliczone na
EUR według następujących zasad:-
pozycje aktywów i pasywów – według średniego kursu określonego przez NBP
na dzień 30 czerwca 2020 r. – 4,4660 PLN/EURO oraz na dzień 31 grudnia
2019 r. – 4,2585 PLN/EURO,-
pozycje skróconego śródrocznego sprawozdania z całkowitych dochodów oraz
sprawozdania z przepływów pieniężnych – według kursu stanowiącego
średnią arytmetyczną średnich kursów określonych przez NBP na ostatni
dzień każdego miesiąca okresu sprawozdawczego: od 1 stycznia do 30
czerwca 2020 r. 
– 4,4413 PLN/EUR oraz od 1
stycznia do 30 czerwca 2019 r. –  4,2880
PLN/EUR.

*EBITDA liczona jako
zysk z działalności operacyjnej powiększony o amortyzację;

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
PlayWay_SSF H12020 v2-sig-sig.pdfPlayWay_SSF H12020 v2-sig-sig.pdf 1
PLW_PSF_2020_raport.pdfPLW_PSF_2020_raport.pdf 2
PLW_PSSF_2020_raport.pdfPLW_PSSF_2020_raport.pdf 3

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-09-30 Krzysztof Kostowski Prezes Zarządu
2020-09-30 Jakub Trzebiński Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki