REKLAMA
WEBINAR

PLATIGE IMAGE S.A.: Przyjęcie Strategii rozwoju Platige Image S.A. na lata 2021-2025

2021-01-20 22:09
publikacja
2021-01-20 22:09
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 1 / 2021
Data sporządzenia: 2021-01-20
Skrócona nazwa emitenta
PLATIGE IMAGE S.A.
Temat
Przyjęcie Strategii rozwoju Platige Image S.A. na lata 2021-2025
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Platige Image S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 20 stycznia 2021 przyjął „Strategię rozwoju Platige Image S.A. na lata 2021-2025” („Strategia”) i uzyskał pozytywną opinię Rady Nadzorczej Spółki.

Strategia rozwoju Platige Image S.A. na lata 2021-2025 zakłada ewolucję modelu biznesowego Spółki do modelu hybrydowego łączącego działalność w dotychczasowych obszarach usług serwisowych, z rozwojem projektów własnych (IP) w zakresie produkcji filmów (film development) oraz gier komputerowych (game development), z wykorzystaniem istniejących struktur produkcyjnych oraz uzupełnieniem brakujących kompetencji.

W obszarze usług serwisowych kluczowym obszarem rozwoju będzie animacja 3D. Strategia zakłada dalszy rozwój usług animacyjnych m.in. dla szybko rosnącego sektora game development (cinematiki i kontent „in game”), a także pozyskiwanie zleceń produkcyjnych w zakresie projektów serialowych zarówno dla sektora game development jak i na potrzeby platform streamingowych. Planowany jest także dalszy rozwój usług tworzenia efektów specjalnych (VFX) na potrzeby filmów i seriali.
Spółka planuje rozwój usług serwisowych w zakresie tzw. wirtualnej produkcji (virtual set), obsługę projektów filmowych i reklamowych w zakresie dostarczania kontentu oraz obsługi planów zdjęciowych z wykorzystaniem ekranów LED.
Kontynuowana i rozwijana będzie także działalność w zakresie usług produkcji i postprodukcji reklamowej oraz usług na rzecz sektora broadcast i organizacji eventów oraz sektora entertainment.

W obszarze rozwoju projektów własnych (budowa portfela własnych IP) Spółka planuje rozwój w dwóch obszarach:

1. Produkcji gier komputerowych (game development). W tym obszarze Spółka planuje wykorzystać posiadane kompetencje w zakresie tworzenia grafiki komputerowej dla branży game development, rozbudowując je istotnie o kompetencje w zakresie produkcji i sprzedaży gier. W powyższym zakresie Spółka rozpatrywać będzie różne scenariusze, w tym m.in.: pozyskanie zespołów deweloperskich i tworzenie spółek celowych, zawiązanie spółek celowych z innymi deweloperami, produkcję gier „in house”, umowy typu „revenue share” (podział zysków) związane z koprodukcją gier i odpowiedzialnością za wizualną stronę gry, akwizycje podmiotów produkujących gry i inne w zależności od zidentyfikowanych korzystnych biznesowo możliwości na rynku.


2. Produkcji filmowej (film development). Projekty w tym obszarze dotyczyć będą filmów i seriali animowanych oraz live action. Wdrożony zostanie model pracy z budową portfela konceptów własnych o charakterze IP, pozyskiwania konceptów zewnętrznych, oceną ich komercyjnego potencjału, możliwości finansowania i optymalnej kosztowo produkcji.


Zgodnie z przyjętą Strategią rozwoju Platige Image S.A. na lata 2021-2025, Spółka dopuszcza różne możliwe scenariusze rozwoju kapitałowego i finansowania projektów własnych, w tym w szczególności:
- pozyskanie kapitału na rynku NewConnect w drodze emisji akcji skierowanej do nowych inwestorów,
- przeniesienie notowań akcji Spółki na rynek regulowany Giełdy Papierów Wartościowych wraz z dodatkową emisją akcji. Ewentualna realizacja planowana do końca 2022 roku,
- pozyskiwanie inwestorów do spółek celowych w ramach Grupy Kapitałowej Platige,
- wspólne przedsięwzięcia (joint ventures) z podmiotami branżowymi.

Decyzje dotyczące poszczególnych scenariuszy podejmowane będą w zależności od zapotrzebowania kapitałowego Spółki i panujących warunków rynkowych.

Przyjęcie Strategii rozwoju Platige Image S.A. na lata 2021-2025 jest odpowiedzią na obserwowane w ostatnim czasie zmieniające się trendy dynamicznego rozwoju obszaru gier na rynku produkcji filmowej i serialowe oraz rozwoju platform streamingowych, w tym w szczególności na zmiany wywołane pandemią Covid-19 zarówno w obszarze wewnętrznym (zarządzanie projektami, model pracy), jak też zewnętrznym (zmiany otoczenia rynkowego, trendów popytowych, technologii), w zestawieniu z posiadanymi przez Spółkę zasobami i kompetencjami oraz możliwościami ich efektywnego wykorzystania w nowych warunkach gospodarczych.


MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-01-20 Karol Żbikowski Prezes Zarządu Karol Żbikowski
2021-01-20 Artur Małek Członek Zarządu Artur Małek
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
MINI pełne dobrych ofert.

MINI pełne dobrych ofert.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki