45,85 zł
0,00% 0,00 zł
PKP Cargo S.A. (PKP)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załącznikĂłw:
Skonsolidowany_raport_polroczny_Grupy_Kapitalowej_PKP_CARGO_za_I_polrocze_2017_roku.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport półroczny PSr 2017
(rok)
(zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm.)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za półrocze roku obrotowego 2017 obejmujące okres od 2017-01-01 do 2017-06-30
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
data przekazania: 2017-08-31
PKP CARGO SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
PKP CARGO S.A. Inne usługi
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
02-021 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Grójecka 17
(ulica) (numer)
+48 22 391 46 09 +48 22 474 44 43
(telefon) (fax)
relacje.inwestorskie@pkp-cargo.eu www.pkp-cargo.pl
(e-mail) (www)
954-23-81-960 277586360
(NIP) (REGON)
BDO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
(firma audytorska)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2017 półrocze /2016 półrocze / 2017 półrocze /2016
WYBRANE DANE FINANSOWE GRUPY PKP CARGO
I. Przychody z działalności operacyjnej 2 267 413 2 123 009 533 836 483 844
II. Zysk / (strata) na działalności operacyjnej 45 421 (194 143) 10 694 (44 246)
III. Zysk / (strata) przed opodatkowaniem 30 351 (229 948) 7 146 (52 406)
IV. Zysk / (strata) netto 19 362 (195 252) 4 559 (44 499)
V. Całkowite dochody przypadające akcjonariuszom jednostki dominującej 4 997 (170 530) 1 176 (38 865)
VI. Średnia ważona liczba akcji (szt) 44 786 917 44 786 917 44 786 917 44 786 917
VII. Średnia ważona liczba akcji przyjęta do kalkulacji zysku rozwodnionego (szt) 44 786 917 44 786 917 44 786 917 44 786 917
VIII. Zysk / (strata) na akcję 0,43 (4,36) 0,10 (0,99)
IX. Zysk / (strata) rozwodniony na akcję 0,43 (4,36) 0,10 (0,99)
X. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 248 711 19 166 58 556 4 368
XI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (527 088) (309 082) (124 097) (70 441)
XII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (151 256) 166 668 (35 611) 37 984
XIII. Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (429 633) (123 248) (101 152) (28 089)
XIV. 2017-06-30 2016-12-31 2017-06-30 2016-12-31
XV. Aktywa trwałe 4 873 572 4 960 270 1 153 099 1 121 218
XVI. Aktywa obrotowe 1 482 861 1 547 936 350 848 349 895
XVII. Aktywa trwałe zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży - - - -
XVIII. Kapitał zakładowy 2 239 346 2 239 346 529 835 506 181
XIX. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 3 265 275 3 260 278 772 572 736 953
XX. Zobowiązania długoterminowe 1 958 311 2 076 081 463 341 469 277
XXI. Zobowiązania krótkoterminowe 1 132 847 1 171 847 268 034 264 884
WYBRANE DANE FINANSOWE PKP CARGO S.A.
XXII. Przychody z działalności operacyjnej 1 712 752 1 536 838 403 247 350 253
XXIII. Zysk / (strata) na działalności operacyjnej 30 312 (86 315) 7 137 (19 672)
XXIV. Zysk / (strata) przed opodatkowaniem 25 321 (95 879) 5 962 (21 851)
XXV. Zysk / (strata) netto 18 490 (83 994) 4 353 (19 143)
XXVI. Całkowite dochody 12 704 (87 395) 2 991 (19 918)
XXVII. Średnia ważona liczba akcji (szt.) 44 786 917 44 786 917 44 786 917 44 786 917
XXVIII. Średnia ważona liczba akcji przyjęta do kalkulacji zysku rozwodnionego (szt) 44 786 917 44 786 917 44 786 917 44 786 917
XXIX. Zysk / (strata) na akcję 0,41 (1,88) 0,10 (0,43)
XXX. Zysk / (strata) rozwodniony na akcję 0,41 (1,88) 0,10 (0,43)
XXXI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 203 577 (52 223) 47 930 (11 902)
XXXII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (488 456) (242 143) (115 001) (55 186)
XXXIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (208 781) 225 447 (49 155) 51 380
XXXIV. Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (493 660) (68 919) (116 226) (15 707)
XXXV. 2017-06-30 2016-12-31 2017-06-30 201612-31
XXXVI. Aktywa trwałe 4 478 905 4 441 320 1 059 720 1 003 915
XXXVII. Aktywa obrotowe 1 024 253 1 106 405 242 341 250 092
XXXVIII. Aktywa trwałe zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży 6 000 6 000 1 420 1 356
XXXIX. Kapitał zakładowy 2 239 346 2 239 346 529 835 506 181
XL. Kapitał własny 3 031 144 3 018 440 717 176 682 288
XLI. Zobowiązania długoterminowe 1 574 378 1 697 385 372 502 383 677
XLII. Zobowiązania krótkoterminowe 903 636 837 900 213 802 189 399


W
okresach objętych Śródrocznym Skróconym Skonsolidowanym Sprawozdaniem
Finansowym Grupy Kapitałowej PKP CARGO za okres 6 miesięcy zakończony
dnia 30 czerwca 2017 roku do przeliczenia wybranych danych finansowych
zastosowano następujące średnie kursy wymiany PLN w stosunku do EUR,
ustalane przez Narodowy Bank Polski:


-
kurs obowiązujący na ostatni dzień okresu sprawozdawczego:


30.06.2017
- 4,2265 PLN/EUR,


31.12.2016
- 4,4240 PLN/EUR,


-
średni kurs w okresie, obliczony jako średnia arytmetyczna kursów
obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie:


01.01
- 30.06.2017 - 4,2474 PLN/EUR,


01.01
- 30.06.2016 - 4,3878 PLN/EUR.


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” Skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – (j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – (j.t. Dz. U. z 2016, poz. 1639, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Skonsolidowany raport półroczny Grupy Kapitałowej PKP CARGO za I półrocze 2017 roku.pdfSkonsolidowany raport półroczny Grupy Kapitałowej PKP CARGO za I półrocze 2017 roku.pdf Skonsolidowany Raport Półroczny Grupy Kapitałowej PKP CARGO za I półrocze 2017r.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2017-08-31 Maciej Libiszewski Prezes Zarządu
2017-08-31 Arkadiusz Olewnik Członek Zarządu ds Finansowych
2017-08-31 Grzegorz Fingas Członek Zarządu ds Handlowych
2017-08-31 Zenon Kozendra Członek Zarządu Przedstawiciel Pracowników
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.

Przemek Barankiewicz - Redaktor naczelny portalu Bankier.pl

Jesteśmy najważniejszym źródłem informacji dla inwestorów, a nie musisz płacić za nasze treści. To możliwe tylko dzięki wyświetlanym przez nas reklamom. Pozwól nam się dalej rozwijać i wyłącz adblocka na stronach Bankier.pl

Przemek Barankiewicz
Redaktor naczelny portalu Bankier.pl