87,6400 zł
-0,97% -0,8600 zł
Polski Koncern Naftowy ORLEN SA (PKN)

Rejestracja zmian Statutu PKN ORLEN S.A.

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
2019_08_28_PKN_ORLEN_Jednolity_tekst_Statutu.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
2019_08_28_PKN_ORLEN_Unified_Articles_of_Association.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 35 / 2019
Data sporządzenia: 2019-08-28
Skrócona nazwa emitenta
PKNORLEN
Temat
Rejestracja zmian Statutu PKN ORLEN S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd PKN ORLEN S.A. („PKN ORLEN S.A.”, „Spółka”), informuje że na podstawie danych z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego powziął w dniu dzisiejszym informację o rejestracji w dniu 28 sierpnia 2019 r. przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zmian Statutu PKN ORLEN S.A. uchwalonych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKN ORLEN S.A.

Zarejestrowane zmiany zostały uchwalone uchwałami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKN ORLEN S.A. nr: 46/2019, 48/2019, 49/2019, 50/2019, 51/2019, 52/2019, 53/2019, 54/2019, 55/2019, 56/2019, 57/2019 w dniu 14 czerwca 2019 r.

Sąd zarejestrował następujące zmiany Statutu Spółki:

1. Dotychczasowy § 8 ust. 1 otrzymał następujące brzmienie:

„1
W skład Rady Nadzorczej wchodzi od sześciu do dziesięciu członków, w tym przewodniczący.”

2. Dotychczasowy § 8 ust. 2 otrzymał następujące brzmienie:

„2
Rada Nadzorcza jest powoływana i odwoływana w następujący sposób:

1) Skarb Państwa reprezentowany przez podmiot uprawniony do wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa jest uprawniony do powoływania i odwoływania jednego członka Rady Nadzorczej;
2) pozostałych członków Rady Nadzorczej, w tym wszystkich członków, o których mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu, powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie;

Uprawnienie Skarbu Państwa do wyznaczenia członka Rady Nadzorczej wygasa z chwilą zbycia przez Skarb Państwa wszystkich akcji Spółki będących jego własnością.”

3. W § 8 ust. 9 dodany został pkt 5 o brzmieniu następującym:

„Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.”

4.Dotychczasowy § 8 ust. 11 otrzymał następujące brzmienie:

„11
Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki.
Do uprawnień Rady Nadzorczej należy ponadto:
1. z zastrzeżeniem § 9 ust. 1 pkt 3 powoływanie i odwoływanie prezesa, wiceprezesów i pozostałych członków Zarządu;
2. reprezentowanie Spółki w umowach z członkami Zarządu, w tym również w zakresie warunków zatrudniania członków Zarządu;
3. zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu, a także delegowanie członka lub członków Rady do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu nie mogących sprawować swych czynności;
4. zatwierdzanie regulaminu Zarządu;
5. wybór firmy audytorskiej do wykonywania badania lub przeglądu sprawozdań finansowych Spółki i skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej;
6. ocena sprawozdania finansowego Spółki, zarówno co do zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysku i pokrycia straty oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego sprawozdania pisemnego z wyników tej oceny;
6a. ocena sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego sprawozdania pisemnego z wyników tej oceny;
7. opiniowanie wszelkich spraw przedkładanych przez Zarząd do rozpatrzenia Walnemu Zgromadzeniu, zarówno zwyczajnemu, jak i nadzwyczajnemu;
8. udzielanie członkom Zarządu zezwolenia na zajmowanie stanowisk w organach nadzorczych lub zarządzających innych podmiotów, oraz pobieranie wynagrodzeń z tego tytułu;
9. wyrażanie zgody na realizację zadania inwestycyjnego i zaciąganie wynikających z niego zobowiązań jeżeli powstaną w związku z tym wydatki lub obciążenia przekraczające równowartość jednej drugiej kapitału zakładowego Spółki;
10. określanie zakresu, szczegółowości i terminów przedkładania przez Zarząd rocznych i wieloletnich planów finansowych i strategii rozwoju Spółki;
11. zatwierdzanie strategii rozwoju Spółki i wieloletnich planów finansowych;
12. opiniowanie rocznych planów finansowych;
13. wyrażanie na wniosek Zarządu, zgody na zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, których wartość księgowa netto nie przekracza jednej dwudziestej kapitału zakładowego;
14. wyrażanie na wniosek Zarządu, zgody na nabycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, których wartość według ceny nabycia netto przekracza jedną czterdziestą kapitału zakładowego;
15. zatwierdzanie sprawozdania o wydatkach reprezentacyjnych, wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, przy czym Rada Nadzorcza określa zakres sprawozdania, z uwzględnieniem konieczności poszanowania tajemnic prawnie chronionych, a w szczególności wskazanych w art. 428 kodeksu spółek handlowych;
16. zatwierdzanie sprawozdania ze stosowania dobrych praktyk, o których mowa w art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, o ile będą miały zastosowanie do Spółki, przy czym zakres sprawozdania uwzględni konieczność poszanowania tajemnic prawnie chronionych, a w szczególności wskazanych w art. 428 kodeksu spółek handlowych;
17. wyrażanie zgody na nabycie przez Spółkę akcji Spółki w celu zapobieżenia poważnej szkodzie, o której mowa w art. 362 § 1 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, bezpośrednio zagrażającej Spółce;
18. powoływanie pełniącego obowiązki Prezesa Zarządu, o którym mowa w § 9 ust. 3 pkt 3, w przypadku zawieszenia Prezesa Zarządu lub wygaśnięcia jego mandatu przed upływem kadencji;
19. zatwierdzenie szczegółowych zasad i trybu zbywania aktywów trwałych.”

5. Dotychczasowy § 8 ust. 12 otrzymał następujące brzmienie:

„12
Zarząd zobowiązany jest uzyskać zgodę Rady Nadzorczej na dokonanie następujących czynności:
1. z zastrzeżeniem § 7 ust. 7 pkt 7 i 8 oraz § 8 ust. 11 pkt 13, rozporządzenie składnikami aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości, zaliczonymi do wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywów trwałych lub inwestycji długoterminowych, w tym wniesienie jako wkładu do spółki lub spółdzielni, jeżeli wartość rynkowa tych składników przekracza 100 000 000 złotych lub 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, a także oddanie tych składników do korzystania innemu podmiotowi, na okres dłuższy niż 180 dni w roku kalendarzowym, na podstawie czynności prawnej, jeżeli wartość rynkowa przedmiotu czynności prawnej przekracza 100 000 000 złotych lub 5% sumy aktywów, przy czym, oddanie do korzystania w przypadku:
a) umów najmu, dzierżawy i innych umów o oddanie składnika majątkowego do odpłatnego korzystania innym podmiotom - przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się wartość świadczeń za:
- rok - jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpiło na podstawie umów zawieranych na czas nieoznaczony,
- cały czas obowiązywania umowy - w przypadku umów zawieranych na czas oznaczony,
b) umów użyczenia i innych nieodpłatnych umów o oddanie składnika majątkowego do korzystania innym podmiotom - przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się równowartość świadczeń, jakie przysługiwałyby w razie zawarcia umowy najmu lub dzierżawy, za:
- rok - jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpi na podstawie umowy zawieranej na czas nieoznaczony,
- cały czas obowiązywania umowy - w przypadku umów zawartych na czas oznaczony;
2. z zastrzeżeniem § 8 ust. 11 pkt 14, nabycie składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o wartości przekraczającej 100 000 000 złotych lub 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego;
3. z zastrzeżeniem § 8 ust. 12 pkt 5 wyrażanie zgody na nabycie, objęcie lub zbycie udziałów oraz akcji spółek, jak również w sprawie uczestniczenia Spółki w innych podmiotach - Rada Nadzorcza może określić do jakiej kwoty, na jakich warunkach oraz w jakim trybie Zarząd może dokonywać wskazanych czynności bez obowiązku uzyskania zgody Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem, że zgody Rady Nadzorczej wymaga:
a) objęcie albo nabycie akcji lub udziałów innej spółki o wartości przekraczającej:
- 100 000 000 złotych lub
- 10% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego,
b) zbycie akcji lub udziałów innej spółki o wartości rynkowej przekraczającej:
− 100 000 000 złotych lub
− 10% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego;
4. utworzenie zakładu za granicą;
5. zbycie lub obciążenie w jakikolwiek sposób akcji albo udziałów w następujących spółkach: Naftoport Sp. z o.o., Inowrocławskie Kopalnie Soli S.A. oraz w spółce, która zostanie utworzona w celu prowadzenia działalności w zakresie transportu rurociągowego paliw płynnych;
6. zaciągnięcie innego zobowiązania, które na podstawie jednej lub kilku powiązanych czynności prawnych wykonywanych w okresie roku obrotowego, przekracza równowartość jednej piątej kapitału zakładowego, z wyłączeniem:
a) czynności dokonywanych w ramach zwykłego zarządu, w szczególności wszystkich czynności mających za przedmiot obrót Paliwami lub Energią,
b) czynności pozytywnie zaopiniowanych przez Radę Nadzorczą w rocznych planach finansowych,
c) czynności, na dokonanie których wymagana jest zgoda Walnego Zgromadzenia,
d) czynności podejmowanych w związku z realizacją zadania inwestycyjnego, na które Rada Nadzorcza wyraziła zgodę zgodnie z § 8 ust. 11 pkt 9 Statutu, do kwoty nie przekraczającej 110% kwoty przeznaczonej na dane zadanie inwestycyjne,
e) czynności dotyczących realizowania zadania inwestycyjnego i zaciągania wynikających z niego zobowiązań jeżeli wydatki lub obciążenia nie przekraczają progu wskazanego w § 8 ust. 11 pkt 9 powyżej;
7. realizowanie przez Spółkę za granicą inwestycji kapitałowych lub rzeczowych na kwotę przekraczającą jedną dwudziestą kapitału zakładowego;
8. wykonywanie przez Spółkę prawa głosu na walnych zgromadzeniach i zgromadzeniach wspólników Podmiotów Zależnych oraz innych spółek, jeżeli wartość posiadanych przez Spółkę udziałów lub akcji, ustalona według cen ich nabycia lub objęcia, stanowi więcej niż jedną piątą kapitału zakładowego Spółki, w sprawach:
- połączenia z inną spółką i przekształcenia spółki,
- zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa spółki oraz ustanowienia na nim prawa użytkowania,
- zmiany umowy lub statutu,
- zawarcie umowy koncernowej w rozumieniu art. 7 kodeksu spółek handlowych,
- rozwiązania spółki;
9. zawarcie umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, jeżeli wysokość wynagrodzenia przewidzianego za świadczone usługi łącznie w tej umowie lub innych umowach zawieranych z tym samym podmiotem przekracza 500 000,00 zł netto, w stosunku rocznym.
10. zmiany umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem podwyższającej wynagrodzenie powyżej kwoty, o której mowa w pkt 9;
11. zawarcie umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, w których maksymalna wysokość wynagrodzenia nie jest przewidziana;
12. zawarcie umowy darowizny lub innej umowy o podobnym skutku o wartości przekraczającej 20 000 złotych lub 0,1% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego;
13. zawarcie umowy zwolnienia z długu lub innej umowy o podobnym skutku o wartości przekraczającej 50 000 złotych lub 0,1% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego;
14. wypłata akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy.”

6. Dotychczasowy § 8 ust. 13 otrzymał następujące brzmienie:

„13
Tak długo jak Skarb Państwa jest uprawniony do powoływania członka Rady Nadzorczej, uchwały w sprawie udzielenia zgody na dokonanie czynności, o których mowa w ustępie 12 pkt 5 niniejszego paragrafu wymagają głosowania za ich przyjęciem członka powołanego przez Skarb Państwa.”

7. Dotychczasowy § 9 ust. 1 otrzymał następujące brzmienie:

„1
1. W skład Zarządu Spółki wchodzi od pięciu do dziewięciu członków, w tym prezes, wiceprezesi Zarządu i pozostali członkowie Zarządu.
2. Z zastrzeżeniem pkt 3, Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. Powołanie Członka Zarządu następuje po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego, którego celem jest sprawdzenie i ocena kwalifikacji kandydatów oraz wyłonienie najlepszego kandydata na Członka Zarządu. Rada Nadzorcza, wszczynając postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Członka Zarządu, określa szczegółowe zasady i tryb tego postępowania, termin i miejsce przyjmowania zgłoszeń, termin i miejsce przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej, zakres zagadnień będących przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej, wymagania i sposób oceny kandydata.
3. Jeden Członek Zarządu jest powoływany i odwoływany przez podmiot uprawniony do wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa, do czasu zbycia przez Skarb Państwa ostatniej akcji Spółki.
4. Kandydatem na Członka Zarządu Spółki może być osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:
1) posiada wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych;
2) posiada co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek;
3) posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek;
4) spełnia inne niż wymienione w lit. 1-3 wymogi określone w przepisach odrębnych, a w szczególności nie narusza ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych.
5. Kandydatem na członka Zarządu Spółki nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:
1) pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
2) wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,
3) jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
4) pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej,
5) jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności spółki.”

8. W § 9 dodano ustęp 11 o następującym brzmieniu:

„11
Zarząd Spółki obowiązany jest sporządzić i przedstawić Walnemu Zgromadzeniu oraz Radzie Nadzorczej, wraz ze sprawozdaniem z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy, sprawozdanie o wydatkach reprezentacyjnych, wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, jak również sprawozdanie ze stosowania dobrych praktyk, o których mowa w art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, o ile będą miały zastosowanie do Spółki. Sprawozdania powinny być przygotowane z uwzględnieniem konieczności poszanowania tajemnic prawnie chronionych, a w szczególności wskazanych w art. 428 kodeksu spółek handlowych.”

9. Dotychczasowy § 10 otrzymuje następujące brzmienie:

㤠10
Zasady zbywania aktywów trwałych

1
Zbycie przez Spółkę składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o wartości rynkowej powyżej 0,1% sumy aktywów, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, odbywa się w trybie przetargu lub aukcji, chyba że wartość rynkowa zbywanych składników nie przekracza 20.000 zł.

2
Spółka może zbywać składniki aktywów trwałych bez przeprowadzenia przetargu lub aukcji, w przypadku gdy:
1) przedmiotem umowy są akcje/udziały lub inne składniki finansowego majątku trwałego albo licencje, patenty lub inne prawa własności przemysłowej albo know-how, jeżeli warunki i odmienny niż przetarg lub aukcja tryb sprzedaży określają szczegółowe zasady zbywania składników aktywów trwałych, zatwierdzone przez Radę Nadzorczą;
2) zbycie następuje w postępowaniu likwidacyjnym na zasadach określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia z zachowaniem odrębnych przepisów;
3) przedmiotem zbycia są lokale mieszkalne stanowiące własność spółki, a sprzedaż następuje, za cenę nie niższą niż 50% ich wartości rynkowej, na rzecz najemcy lub stale z nim zamieszkującej osoby bliskiej w rozumieniu art. 4 pkt 13 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami; cenę określa się z uwzględnieniem, że przedmiotem sprzedaży są lokale zajęte; wartość ulepszeń dokonanych przez najemcę zalicza się na poczet ceny lokalu;
4) w innych uzasadnionych przypadkach za zgodą Rady Nadzorczej;
5) zbycie następuje na rzecz spółek zależnych;
6) przedmiotem zbycia są prawa do emisji CO2 oraz ich ekwiwalenty.

3
Szczegółowe zasady zbywania składników aktywów trwałych, o których mowa w ust. 1 oraz zasady określone w ust. 2 pkt 1 przygotowuje Zarząd i zatwierdza Rada Nadzorcza.”

10. Dodano § 11 o następującym brzmieniu:

㤠11
Zarząd zobowiązany jest do podjęcia działań mających na celu wprowadzenie do statutów/umów spółek, wobec których Spółka jest przedsiębiorcą dominującym w rozumieniu art. 4 pkt. 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, zasad wymienionych w art. 17 ust. 1-4, 6 i 6a z uwzględnieniem art. 17 ust. 5, art. 18 ust. 1, art. 19 ust. 1-3 i 5, art. 22 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz obowiązku niezwłocznego odwołania członka organu nadzorczego spółki, który nie spełnia wymogów określonych w statucie/umowie.”

11. Dodano § 12 o następującym brzmieniu:

㤠12
Czas trwania i rok obrotowy Spółki

1
Czas trwania Spółki jest nieokreślony.

2
Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.”Na podstawie powyższych zmian ustalono tekst jednolity Statutu, który stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Patrz także: raport bieżący nr 26/2019 z 14 czerwca 2019 roku.
Załączniki
Plik Opis
2019_08_28_PKN_ORLEN_Jednolity_tekst_Statutu.pdf2019_08_28_PKN_ORLEN_Jednolity_tekst_Statutu.pdf PKN ORLEN S.A. - jednolity tekst Statutu-wer.polska
2019_08_28_PKN_ORLEN_Unified_Articles_of_Association.pdf2019_08_28_PKN_ORLEN_Unified_Articles_of_Association.pdf PKN ORLEN S.A. - jednolity tekst Statutu-wer.angielska

MESSAGE (ENGLISH VERSION)
Registration of changes of PKN ORLEN Articles of AssociationRegulatory announcement 35/2019 dated 28 August 2019PKN ORLEN S.A. Management Board ("Company") hereby informs that on the basis of the Central Information Office of the National Court Register data it has been informed today that on 28 August 2019 changes to the Articles of Association of PKN ORLEN (“Articles of Association”), approved by the Company Ordinary General Meeting, were registered by the District Court in Warsaw, XIV Commercial Department of the National Court Register.According to the PKN ORLEN Ordinary General Meeting resolutions no: 46/2019, 48/2019, 49/2019, 50/2019, 51/2019, 52/2019, 53/2019, 54/2019, 55/2019, 56/2019, 57/2019 dated 14 June 2019 the court registered following changes to the Company’s Articles of Association:1. The existing § 8 item 1 of the Company’s Articles of Association, is changed as follows:“1The Supervisory Board shall consist of six to ten members, including the Chairman.”2. The existing Art. 8.2 is amended to read as follows:“2The Supervisory Board shall be appointed and removed in the following manner: 1) The State Treasury, represented by the entity authorised to exercise the rights attached to the shares held by the State Treasury, shall have the right to appoint and remove one member of the Supervisory Board;2) Other members of the Supervisory Board, including all the members referred to in Art. 8.5 below, shall be appointed and removed by the General Meeting;The State Treasury’s right to appoint a Supervisory Board member shall expire upon disposal of all Company shares held by the State Treasury.” 3. In Art. 8.9, item 5 is added reading as follows:"Members of the Supervisory Board may vote on resolutions of the Supervisory Board by casting their votes in writing through another member of the Supervisory Board. Matters placed on the agenda during the Supervisory Board meeting may not be voted on in writing through another member of the Supervisory Board." 4. The existing Art. 8.11 is amended to read as follows:“11The Supervisory Board shall exercise ongoing supervision over the Company’s activities.The powers and responsibilities of the Supervisory Board shall also include:1. subject to Art. 9.1.3, appointing and removing the President, Vice Presidents and other members of the Management Board;2. representing the Company in agreements and contracts concluded with Management Board members, including with respect to the terms and conditions of their employment;3. suspending, for a good reason, any or all Management Board members from their duties, as well as delegating its member(s) to temporarily stand in for Management Board members who are unable to perform their duties;4. approving the Rules of Procedure for the Management Board;5. appointing an audit firm to audit or review the financial statements of the Company and the consolidated financial statements of the Group;6. assessing the Company’s financial statements in terms of their consistency with the accounting records and documents, as well as with the facts, assessing the Directors’ Report on the Company’s operations and the Management Board’s proposals concerning allocation of profit or coverage of loss, and presenting written annual reports on the findings of such assessments to the General Meeting;6a. assessing the Group’s financial statements and the Directors’ Report on the Group’s operations, and presenting written annual reports on the findings of such assessments to the General Meeting;7. providing opinions on all matters to be submitted by the Management Board for consideration to the Annual or Extraordinary General Meeting;8. granting consent for members of the Management Board to serve, and receive remuneration for serving, on supervisory or management bodies of other entities;9. granting consent for the implementation of an investment project and for assuming related liabilities if these involve expenditure or charges exceeding the equivalent of a half of the Company’s share capital;10. defining the scope, required level of detail, and submission dates of annual and long-term budgets as well as Company growth strategies prepared by the Management Board;11. approving the Company growth strategies and long-term budgets;12. providing opinions on annual budgets;13. at the Management Board’s request, granting consent to any disposal of property, or perpetual usufruct rights or interest in property, whose net carrying amount does not exceed one-twentieth of the Company’s share capital;14. at the Management Board’s request, granting consent to the acquisition of property, or perpetual usufruct rights or interest in property, whose value at net acquisition price exceeds one-fortieth of the Company’s share capital;15. approving the report on entertainment expenses, legal expenses, marketing expenses, public relations and communication expenses, and management consultancy fees; the scope of the report is defined by the Supervisory Board, with due regard for the need not to disclose secrets protected by law, in particular those specified in Art. 428 of the Commercial Companies Code;16. approving the report on application of best practices referred to in Art. 7.3 of the Act on State Property Management of December 16th 2016 to the extent applicable to the Company; the scope of the report must be defined with due regard for the need not to disclose secrets protected by law, in particular those specified in Art. 428 of the Commercial Companies Code;17. granting consent to the acquisition by the Company of Company shares with a view to preventing serious damage referred to in Art. 362.1.1 of the Commercial Companies Code, imminently threatening the Company;18. appointment of acting President of the Management Board as referred to in Art. 9.3.3 if the President of the Management Board has been suspended from duties or his or her mandate has expired before the end of term;19. approval of the detailed rules and procedure for disposing of non-current assets.”5. The existing Art. 8.12 is amended to read as follows:“12The Management Board shall seek consent from the Supervisory Board for the following actions:1. Subject to Art. 7.7.7, Art. 7.7.8 and Art. 8.11.13, disposal of non-current assets within the meaning of the Accounting Act of September 29th 1994, classified as intangible assets, property, plant and equipment or long-term investments, including their contribution to a company or cooperative, if the market value of such assets exceeds PLN 100,000,000 or 5% of total assets within the meaning of the Accounting Act of September 29th 1994, as determined on the basis of the most recent approved financial statements, as well as granting another entity the right to use such assets for a period longer than 180 days in a calendar year, on the basis of a legal transaction, if the market value of the assets covered by such legal transaction exceeds PLN 100,000,000 or 5% of total assets, with the proviso that if the right to use the assets is granted under:a) lease or rental agreements or other agreements for granting another entity the right to use an asset for consideration − the market value of the asset is understood as the amount of consideration for:- one year − if the right to use the asset is granted under an agreement concluded for an indefinite term;- the entire term of the agreement − if the right to use the asset is granted under a fixed-term agreement;b) lending agreements or other agreements for granting another entity the right to use an asset free of charge − the market value of the asset is understood as the amount of consideration which would be receivable if a lease or rental agreement were concluded, for:- one year − if the right to use the asset is granted under an agreement concluded for an indefinite term;- the entire term of the agreement − if the right to use the asset is granted under a fixed-term agreement;2. Subject to Art. 8.11.14, acquisition of non-current assets within the meaning of the Accounting Act of September 29th 1994 with a value exceeding PLN 100,000,000 or 5% of total assets within the meaning of the Accounting Act of September 29th 1994, as determined on the basis of the most recent approved financial statements;3. Subject to Art. 8.12.5, granting consent to the acquisition, subscription for or disposal of shares in companies, and to the Company’s participation in other entities; the Supervisory Board may define the maximum amounts, terms and procedure to be applied by the Management Board to perform those actions without the Supervisory Board’s consent, with the proviso that the following shall require the Supervisory Board’s consent:a) acquisition of or subscription for shares in another company where the value of such shares exceeds:- PLN 100,000,000 or - 10% of total assets within the meaning of the Accounting Act of September 29th 1994, as determined based on the most recent approved financial statements;b) disposal of shares in another company where the market value of such shares exceeds:- PLN 100,000,000, or- 10% of total assets within the meaning of the Accounting Act of September 29th 1994, as determined based on the most recent approved financial statements;”;4. Establishment of a division abroad;5. Disposal or encumbrance of shares in the following companies: Naftoport Sp. z o.o., Inowrocławskie Kopalnie Soli S.A., and the company to be established to handle the transport of liquid fuels via pipelines;6. Assumption of any other liability whose value, under a single legal transaction or a series of related legal transactions executed in one financial year, exceeds the equivalent of one-fifth of the share capital, excluding:a) any actions taken in the ordinary course of business, in particular any actions related to trade in Fuels and Energy;b) any actions that received a favourable opinion of the Supervisory Board in annual budgets;c) any actions requiring the consent of the General Meeting;d) any actions undertaken in connection with the implementation of an investment project consented to by the Supervisory Board pursuant to Art. 8.11.9 above, up to an amount representing 110% of the budgeted cost of such investment project;e) any actions related to the implementation of an investment project and assumption of the related liabilities, if the resulting expenditure or charges do not exceed the threshold specified in Art. 8.11.9 above;7. Equity investments and investments in property, plant and equipment carried out by the Company on foreign markets, whose value exceeds one-twentieth of the Company’s share capital;8. Exercise by the Company of its voting rights at general meetings of Subsidiaries or other companies, if the value of shares held by the Company, measured at acquisition or subscription price, exceeds one-fifth of the Company’s share capital, where the vote relates to:- merger with another company or transformation;- sale or lease of the business or its encumbrance with usufruct rights; - amendments to the articles of association;- conclusion of a parent/subsidiary agreement within the meaning of Art. 7 of the Commercial Companies Code;- dissolution of the Company;9. Conclusion of an agreement for legal services, marketing services, public relations and communication services, and management consultancy services, if the total expected fees for providing services under such agreement or under other agreements concluded with the same entity exceed PLN 500,000.00, VAT exclusive, per year;10. Amendments to agreements for legal services, marketing services, public relations and communication services, and management consultancy services which increase the amount of fees above the amount specified in item 9;11. Conclusion of an agreement for legal services, marketing services, public relations and communication services, and management consultancy services in which the maximum amount of fees is not specified;12. Conclusion of a donation agreement or any other agreement having a similar effect, with a value exceeding PLN 20,000 or 0.1% of total assets within the meaning of the Accounting Act of September 29th 1994, as determined on the basis of the most recent approved financial statements;13. Conclusion of a debt cancellation agreement or any other agreement having a similar effect, with a value exceeding PLN 50,000 or 0.1% of total assets within the meaning of the Accounting Act of September 29th 1994, as determined on the basis of the most recent approved financial statements;14. Payment of interim dividend.”.6. The existing Art. 8.13 is amended to read as follows:“13As long as the State Treasury is entitled to appoint a member of the Supervisory Board, to pass a resolution to approve any of the actions referred to in Art. 8.12.5 above shall require that the Supervisory Board member appointed by the State Treasury vote in favour of such resolution.”7. The existing Art. 9.1 is amended to read as follows:“11. The Management Board shall consist of five to nine members, including the President, Vice Presidents and other members of the Management Board.2. Subject to Art. 9.1.3, Management Board members shall be appointed and removed by the Supervisory Board. A member of the Management Board shall be appointed following a recruitment process performed to verify and evaluate qualifications of candidates and to select the best candidate for a Management Board member. When initiating a recruitment process for the position of a Management Board member, the Supervisory Board shall determine the detailed terms and procedure of recruitment, the place and deadline for accepting applications, the place and time of the interview, the matters to be covered during the interview, as well as the criteria to be met by and method of evaluating a candidate.3. One member of the Management Board shall be appointed and removed by the entity authorised to exercise the rights attached to the shares held by the State Treasury, as long as the State Treasury holds at least one share in the Company.4. A Management Board candidate is required to meet all of the following criteria:1) he/she has a university degree obtained in Poland or a university degree obtained abroad and recognised in Poland under separate legislation;2) he/she has at least five years of employment under a contract of employment, election or appointment, an employment contract for cooperative members, other agreement for the provision of services, or as a business owner;3) he/she has at least three years of experience serving in managerial or independent positions or as a business owner;4) he/she meets requirements stipulated in separate legal regulations – other than the requirements listed in items 1−3 above; in particular, he/she is not in breach of any limitations or prohibitions on serving on the management bodies of commercial-law companies.5. A Management Board candidate may not be a person who meets at least one of the following criteria:1) he/she works at the office of a member of the lower or upper house of the Polish Parliament (Sejm or Senate) or of a member of the European Parliament as an assistant or under an employment, temporary employment or similar contract;2) he/she is a member of a political party’s body representing the party before third parties and authorised to assume obligations;3) he/she works for a political party under an employment, temporary employment or similar contract;4) he/she holds an elected position in a trade union operating at the Company or any Group company;5) his/her social activities or profession give rise to a conflict with the interests of the Company.” 8. The following Art. 9.11 is added to Article 9:“11The Management Board shall prepare and submit to the General Meeting and the Supervisory Board, along with the Directors’ Report on the Company’s operations in the previous financial year, a report on entertainment expenses, legal costs, marketing costs, public relations and communication expenses, and management consultancy fees, as well as a report on application of best practices referred to in Art. 7.3 of the Act on State Property Management of December 16th 2016 to the extent they are applicable to the Company. The reports should be prepared with due regard for the need not to disclose secrets protected by law, in particular those specified in Art. 428 of the Commercial Companies Code.”.9. The existing Art. 10 is amended to read as follows:“Article 10Rules for disposal of non-current assets1Non-current assets within the meaning the Accounting Act of September 29th 1994 with a market value exceeding 0.1% of total assets as determined on the basis of the most recent approved financial statements shall be disposed of by the Company by way of a tender or auction unless the market value of assets to be disposed of is below PLN 20,000.2The Company may dispose of non-current assets without carrying out a tender or auction if:1) the agreement provides for the disposal of shares or other non-current financial assets, or licences, patents or other industrial property rights or know-how, and the terms of the disposal and the sale procedure other than tender or auction are defined in detailed rules for the disposal of non-current assets, approved by the Supervisory Board;2) the disposal is effected by way of liquidation proceedings, on the terms specified in a General Meeting resolution in compliance with separate laws;3) the assets to be disposed of are residential units owned by the Company, and they are to be sold for a price equal to or higher than 50% of their market value to the tenant or a close person permanently cohabiting with the tenant, as defined in Art. 4.13 of the Property Management Act of August 21st 1997; the price is determined taking into account the fact that the residential units to be sold are occupied; the value of any improvements made by the tenant is reflected in the price of the unit;4) in any other justified cases with the consent of the Supervisory Board;5) the disposal is made to a subsidiary;6) the assets to be disposed of are CO2 emission allowances or their equivalents.3Detailed rules for the disposal of non-current assets as referred to in Section 10.1 and the rules specified in Section 10.2.1. shall be prepared by the Management Board and approved by the Supervisory Board.”10. Article 11 is added, reading as follows:“Article 11The Management Board shall take steps with a view to introducing into the Articles of Association of companies with respect to which the Company is the parent within the meaning of Art. 4.3 of the Act on Competition and Consumer Protection of February 16th 2007, the principles set out in Art. 17.1-4, Art. 17.6 and Art. 17.6a, taking into consideration the provisions of Art. 17.5, Art. 18.1, Art. 19.1-3, Art. 19.5 and Art. 22, of the Act on State Property Management of December 16th 2016 as well as the obligation to immediately remove any member of such company’s supervisory body who does not meet the requirements set out in the Articles of Association.” 11. Article 12 is added, reading as follows:“Article 12Company duration and financial year1The Company’s duration shall be indefinite.2The Company’s financial year shall be the calendar year.”On the basis of the abovementioned changes the unified text of the Articles of Association has been established and is attached hereto regulatory announcement.See also: regulatory announcement no 26/2019 dated 14 June 2019.

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-08-28 Daniel Obajtek Prezes Zarządu
2019-08-28 Iwona Waksmundzka-Olejniczak Dyrektor Wykonawczy ds. Strategii i Relacji Inwestorskich
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.