PIT-8C z bliska

Deklaracja PIT 8C zawiera informację wystawianą przez płatnika o uzyskiwanych przez podatnika w roku podatkowym środkach finansowych pochodzących m.in. z wypłaconych stypendiów, przychodach z innych źródeł oraz niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych.

Płatnik może przekazać formularz zarówno za pomocą środków komunikacji elektronicznej, jak i w formie tradycyjnej, papierowej, ale wówczas termin złożenia PIT-38 ulegnie skróceniu o miesiąc – będzie trzeba informację przekazać do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym.

Dodatkowo papierową formę wybrać mogą tylko ci płatnicy, którzy pełnią tę rolę w stosunku do nie więcej niż pięciu podatników, zatem w praktyce większość biur maklerskich oraz podmiotów wypłacających świadczenia kapitałowe będzie zobowiązana składać PIT-8C elektronicznie. Przez tę formę rozumiemy złożenie poprzez:

 1. przesłanie jej i opatrzenie bezpiecznym podpisem elektronicznym (e-podpisem),
 2. przesłanie jej i opatrzenie zestawem danych autoryzujących (dotyczy wyłącznie płatników będących osobami fizycznymi – co do zasady zatem przedsiębiorcami),

Żaden z podmiotów nie ma obowiązku przekazywania egzemplarza informacji do podatnika w formie elektronicznej.

Forma złożenia PIT-38

Formularz wypełnia płatnik za poprzedni rok podatkowy. Składa się go w terminie

1. wcześniejszym - do końca stycznia następującego po roku podatkowym w przypadku, gdy deklaracja składa się do urzędu skarbowego w formie pisemnej.

2. późniejszym, wydłużonym - do końca lutego następującego po roku podatkowym, w przypadku przedstawiania informacji podatnikowi, oraz składania do urzędu skarbowego za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Termin na przekazanie podatnikowi egzemplarza PIT-38 nie jest skracany – zawsze jest to koniec lutego roku następującego po roku podatkowym. Nie ma znaczenia, czy płatnik przekaże go elektronicznie, czy też w formie papierowej. 

Część A– miejsce i cel składania formularza.

W pozycji 5 informacji płatnik powinien wskazać właściwy ze względu na siedzibę podatnika Urząd Skarbowy. Siedzibą podatnika jest miejscowość miejsca zamieszkania. W przypadku osób nie będących rezydentami podatkowymi wskazuje się urząd skarbowy, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych wykonuje swoje zadania.

W pozycji 6 informacji oznacza się, czy służy ona złożeniu rozliczenia, czy też jest korektą informacji. Korekty może dokonać wyłącznie płatnik.

Część Bdane identyfikacyjne płatnika.

W pozycjach 7-8 podaje się dane wskazane w KRS lub CEiDG-1. Z tym że osoba fizyczna, która prowadzi działalność gospodarczą, podaje wyłącznie swoje imię (pierwsze) i nazwisko oraz datę urodzenia, nawet jeśli firma (nazwa działalności) obejmuje dodatkowe fantazyjne elementy. W informacji podaje się te dane, które są aktualne na dzień jej sporządzenia. 

Część Cdane identyfikacyjne podatnika.

Pozycje w części C służą zidentyfikowaniu podatnika (osoby, na rzecz której dokonuje się wypłat). Identyfikatorem podatkowym jest NIP lub - w przypadku osób fizycznych, które działalności gospodarczej nie prowadzą - PESEL. Dane adresowe podatnika powinny być wskazane zgodnie ze stanem na dzień 31 grudnia rozliczanego roku. O właściwości urzędu skarbowego decyduje bowiem miejsce zamieszkania podatnika w ostatnim dniu roku, nawet jeśli wcześniej w ciągu roku podatkowego przeprowadzał się i zmieniał miejsce zamieszkania.

Część D – związana jest uzyskiwaniem przychodów z innych źródeł. W przypadku inwestorów giełdowych co do zasady ta część PIT-8C nie będzie wypełniana przez biura maklerskie.

Podmioty, które dokonują wypłaty należności lub świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1 z wyjątkiem dochodów (przychodów) wymienionych w art. 21, art. 52, art. 52a i art. 52c  - zwolnionych z podatku oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku, od których nie są obowiązane pobierać zaliczki na podatek lub zryczałtowanego podatku dochodowego, są obowiązane sporządzić informację według ustalonego wzoru o wysokości przychodów i przesłać ją podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu. W przypadku wypłat tego rodzaju podatnik sam musi ustalić i zapłacić należny podatek.

Część E – służy wykazaniu niektórych stypendiów wypłacanych przez płatników. W przypadku inwestorów giełdowych co do zasady ta część PIT-8C nie będzie wypełniana przez biura maklerskie.

W części E informacji PIT-8C służy płatnikom do wykazania wartości:

 • stypendiów dla uczniów i studentów, których wysokość i zasady udzielania zostały określone w uchwale organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego, oraz
 • stypendiów dla uczniów i studentów przyznane przez organizacje, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego, na podstawie regulaminów zatwierdzonych przez organy statutowe udostępnianych do publicznej wiadomości za pomocą Internetu, środków masowego przekazu lub wykładanych (wywieszanych) dla zainteresowanych w pomieszczeniach ogólnie dostępnych

Część F – służy wykazaniu przychodów z kapitałów pieniężnych. Jest najważniejszą częścią PIT-8C dla inwestora giełdowego. Biura maklerskie wypełniać będą przede wszystkim:

 • poz. 35 i 36 – z tytułu przychodów z odpłatnego zbycia papierów wartościowych,
 • poz. 37 i 38 – z tytułu przychodów z realizacji praw z papierów wartościowych,
 • poz. 39 i 40 – z tytułu przychodów z odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych i realizacji praw z nich wynikających.

W przypadku transakcji innego rodzaju (pozagiełdowych) możliwe jest również otrzymanie PIT-8C, w której wykazane będą przychody i koszty w:

 • poz. 41 i 42 – z tytułu odpłatnego zbycia udziałów i akcji w spółkach, nie będących papierami wartościowymi (obrót pozagiełdowy),
 • poz. 43 i 44 – z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółkach lub wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny (aport) w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jej zorganizowana część.

Łączne wartości tych kwot (poz. 45-48) stanowią podstawę wypełnienia PIT-38.

Część G – służy wykazaniu innych przychodów z papierów wartościowych. Wypełnia się ją przychodami z odpłatnego zbycia papierów wartościowych i realizacji praw z nich wynikających, tylko co do których płatnik sporządzający PIT-8C nie jest w stanie określić, czy podlegają opodatkowaniu, czy nie podlegają opodatkowaniu na podstawie art. 19 ustawy z dnia 12 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 202, poz. 1956, z późn. zm.). Opodatkowanie nie będzie miało miejsca w przypadku dochodów (poniesionych strat) uzyskanych po dniu 31 grudnia 2003 r.:

 • z odpłatnego zbycia nabytych przed dniem 1 stycznia 2003 r. obligacji Skarbu Państwa wyemitowanych po dniu 1 stycznia 1989 r. oraz obligacji wyemitowanych przez jednostki samorządu terytorialnego po dniu 1 stycznia 1997 r.;
 • z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, o których mowa w art. 52 pkt 1 lit. b ustawy wymienionej w art. 1, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2004 r., pod warunkiem że papiery te zostały nabyte przed dniem 1 stycznia 2004 r.;
 • z realizacji praw wynikających z papierów wartościowych, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 49, poz. 447 i Nr 240, poz. 2055 oraz z 2003 r. Nr 50, poz. 424, Nr 84, poz. 774, Nr 124, poz. 1151 i Nr 170, poz. 1651), nabytych przed dniem 1 stycznia 2004 r.

Część Hpodpis osoby upoważnionej do sporządzenia informacji

Tę część wypełniają te osoby które nie są płatnikami, a które wypełniły część D, F lub G informacji.

Część I – podpis płatnika lub osoby wyznaczonej do obliczenia i pobrania podatku / pełnomocnika płatnika.

Tę część wypełniają płatnicy stypendiów, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 40b ustawy, którzy wypełnili część E informacji. Względnie także pełnomocnik płatnika bądź też osoba wyznaczona do obliczania i pobrania podatku. 

Adwokat Łukasz Wieszczeczyński, www.adwokaci-twz.pl

Źródło:

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
WIG -0,61% 55 994,68
2019-12-06 17:15:02
WIG20 -0,91% 2 073,11
2019-12-06 17:15:00
WIG30 -0,49% 2 380,65
2019-12-06 17:15:00
MWIG40 0,32% 3 829,04
2019-12-06 17:15:01
DAX 0,86% 13 166,58
2019-12-06 17:37:00
NASDAQ 1,00% 8 656,53
2019-12-06 22:03:00
SP500 0,91% 3 145,91
2019-12-06 22:08:00

Znajdź profil

Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.