REKLAMA

PHARMENA S.A.: wyniki finansowe

2020-11-23 17:08
publikacja
2020-11-23 17:08
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Pharmena_Raport_za_III_kwartal_2020_signed.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30
I. Przychody ze sprzedaży 7 384 8 704 1 663 2 020
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (3 306) (7 900) (745) (1 834)
III. Zysk (strata) brutto (3 495) (8 130) (787) (1 887)
IV. Zysk (strata) netto (3 483) (7 178) (784) (1 666)
V. Zysk (strata) netto akcjonariuszy Spółki Dominującej Grupy (3 422) (7 073) (771) (1 642)
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (1 689) (12 344) (380) (2 865)
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (83) (262) (19) (61)
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 1 682 14 100 379 3 273
IX. Przepływy pieniężne netto, razem (90) 1 494 (20) 347
X. Średnioważona liczba akcji (szt.) 10 984 758 9 685 372 10 984 758 9 685 372
XI. Średnioważona rozwodniona liczba akcji (szt.) 10 984 758 9 685 372 10 984 758 9 685 372
XII. Zysk (strata) podstawowy netto na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) (0,07) (0,10) (0,02) (0,02)
XIII. Zysk (strata) rozwodniony netto na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) (0,07) (0,10) (0,02) (0,02)
XIV. Aktywa obrotowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 8 345 8 252 1 843 1 938
XV. Aktywa trwałe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 3 334 3 488 737 819
XVI. Aktywa razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 11 679 11 740 2 580 2 757
XVII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 9 957 6 508 2 200 1 528
XVIII. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 179 236 40 55
XIX. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom Spółki Dominującej (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 1 746 5 138 386 1 207
XX. Udziały niekontrolujące (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) (203) (142) (45) (33)
XXI. Liczba akcji (szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 10 984 758 10 984 758 10 984 758 10 984 758
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Pharmena_Raport za III kwartał 2020_signed.pdfPharmena_Raport za III kwartał 2020_signed.pdf Pharmena_Raport za III kwartał 2020_signed

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-11-23 Konrad Palka Prezes Zarządu
2020-11-23 Marzena Wieczorkowska Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz Konto w aplikacji mobilnej GOmobile.

Otwórz Konto w aplikacji mobilnej GOmobile.

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki