REKLAMA

PGO S.A.: Aneks do umowy kredytowej Emitenta oraz spółki zależnej

2021-04-13 14:48
publikacja
2021-04-13 14:48
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 16 / 2021
Data sporządzenia: 2021-04-13
Skrócona nazwa emitenta
PGO S.A.
Temat
Aneks do umowy kredytowej Emitenta oraz spółki zależnej
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki PGO S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 13.04.2021 r., Emitent oraz spółka zależna Emitenta – Odlewnia Żeliwa „ŚREM” Sp. z o.o. (łącznie: Kredytobiorcy) podpisał z BNP Paribas Polska S.A. (Bank) aneks do umowy o limit wierzytelności z dnia 19.12.2012 r. Na podstawie zawartego aneksu strony przyjęły tekst jednolity umowy o limit wierzytelności obejmujący wszystkie wprowadzone do umowy zmiany.
W wyniku zawartego aneksu Bank udzielił Kredytobiorcom limitu wierzytelności z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności Kredytobiorców w wysokości 58.000 tys. PLN, z ostatecznym dniem spłaty limitu na 29.11.2024 r., przy czym ostatni dzień spłaty kredytu w rachunku bieżącym został ustalony na 30.11.2022 r., a gwarancji bankowych na 29.11.2024 r. Limit wierzytelności może być wykorzystany w PLN, EUR lub USD oraz w postaci gwarancji bankowych. Od kwoty wykorzystanego kredytu naliczane będą w skali roku odsetki według stawki WIBOR lub EURIBOR dla jednomiesięcznych depozytów międzybankowych powiększonej o marżę Banku.
Zabezpieczenie spłaty kredytu stanowią:
- pełnomocnictwo do dysponowania rachunkami bankowymi Kredytobiorców w Banku,
- weksle in blanco wraz z deklaracjami wekslowymi wystawione przez Kredytobiorców,
- hipoteka łączna bez innych wpisów mających pierwszeństwo wobec wpisów na rzecz Banku, do kwoty 60.000 tys. PLN na nieruchomości będącej w użytkowaniu wieczystym spółki PGO Spółka Akcyjna Estate Spółka Komandytowo-Akcyjna, położonej w miejscowości Śrem, wraz z cesją wierzytelności z umowy ubezpieczenia,
- hipoteka, bez innych wpisów mających pierwszeństwo wobec wpisów na rzecz Banku, do kwoty 9.000 tys. PLN na nieruchomości położonej w Gorlicach będącej w użytkowaniu wieczystym Kredytobiorcy, wraz z cesją wierzytelności z umowy ubezpieczenia,
- cesja należności od dłużników PGO S.A.,
- zastaw rejestrowy na środkach obrotowych do kwoty 12.000 tys. PLN, wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE, 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-13 Łukasz Petrus Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki