REKLAMA
ZAGŁOSUJ

PFLEIDERER GROUP SA: Delegowanie przewodniczącego Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności prezesa Zarządu Spółki

2019-09-10 15:59
publikacja
2019-09-10 15:59
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 37 / 2019
Data sporządzenia: 2019-09-10
Skrócona nazwa emitenta
PFLEIDERER GROUP SA
Temat
Delegowanie przewodniczącego Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności prezesa Zarządu Spółki
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki Pfleiderer Group S.A. („Spółka”), informuje, że Rada Nadzorcza Spółki w dniu 10 września 2019 r. podjęła uchwałę o delegowaniu pana Zbigniewa Prokopowicza, przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, do czasowego pełnienia obowiązków prezesa Zarządu Spółki. Pan Zbigniew Prokopowicz został delegowany do Zarządu na czas od dnia 11 września 2019 r. do chwili powołania przez Radę Nadzorczą nowego prezesa Zarządu Spółki, ale nie dłużej niż do dnia 11 grudnia 2019 r.
Pan Zbigniew Prokopowicz jest absolwentem Uniwersytetu Paris Dauphine oraz MBA na Instytucie Nauk Politycznych w Paryżu. Studiował również na Wydziale Handlu Zagranicznego SGPiS w Warszawie. W latach 2008-2016 pełnił funkcję prezesa zarządu Polenergia SA. Od 2004 do 2008 roku zajmował stanowisko przewodniczącego rady nadzorczej Polenergia SA. W latach 2004-2007 pełnił funkcję przewodniczącego rady nadzorczej firmy Opoczno SA. W latach 2005-2008 sprawował funkcję przewodniczącego rady nadzorczej DGS SA i prezesa zarządu tej spółki. Zarządzał przedsiębiorstwami z różnych gałęzi przemysłu, w tym motoryzacyjnego, papierniczego, opakowań oraz energetycznego. Przed dołączeniem do Polenergii SA był Prezesem Mondi Packaging (Anglo American Plc) w Polsce i Wielkiej Brytanii.
Pan Zbigniew Prokopowicz nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Spółki. Nie jest wspólnikiem w żadnej spółce cywilnej, spółce osobowej, ani członkiem organu spółki kapitałowej lub innego podmiotu prawnego, który prowadziłby działalność konkurencyjną w stosunku do Spółki. Pan Zbigniew Prokopowicz nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.
Podstawa prawna: § 5 pkt 5) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Subject: Delegating the chairman of the Supervisory Board to temporarily
perform the duties of the president of the Management Board of the
Company


Current report No. 37/2019


The Management Board of Pfleiderer Group S.A. (the “Company”) announces
that on 10 September 2019, the Company’s Supervisory Board adopted a
resolution authorising the delegation of Mr Zbigniew Prokopowicz,
chairman of the Company’s Supervisory Board, to temporarily perform the
duties of the president of the Management Board of the Company. Mr
Prokopowicz was delegated to the Management Board for a period starting
from 11 September 2019 until the moment of the appointment by the
Company’s Supervisory Board of a new president of the Management Board,
but not longer than until 11 December 2019.


Mr Prokopowicz is a graduate of Paris-Dauphine University and an MBA
graduate of Paris Institute of Political Studies. He also studied at the
Main School of Planning and Statistics (at present the Warsaw School of
Economics). From 2008 to 2016 Mr Prokopowicz was the president of the
management board of Polenergia SA. In the years 2004–2008 he held the
position of chairman of the supervisory board of Polenergia SA. From
2004 to 2007 he performed the function of chairman of the supervisory
board of Opoczno SA. And in the period 2005–2008 he was the chairman of
the supervisory board of DGS S.A. and the president of its management
board. He has managed companies in a variety of industries, e.g.
automotive, paper, packaging and energy. Prior to joining Polenergia SA,
he was the president of the management board of Mondi Packaging (Anglo
American Plc) in Poland as well as in Great Britain.


Mr Zbigniew Prokopowicz is not engaged in any activities competitive to
the business of the Company. He is not a partner in any partnership
under civil law or other type of partnership, or a member of a governing
body of a commercial company or any other legal entity which conducts
activities competitive to the Company’s business. Mr Prokopowicz has not
been entered in the Register of Insolvent Debtors maintained pursuant to
the National Court Register Act.


Legal basis: § 5 Item 5) of the Regulation issued by the Finance
Minister on 29 March 2018 on Current and Periodic Information
Transmitted by Securities Issuers and the Conditions for Recognising the
Information Required by the Regulations of a Non-Member State as
Equivalent.


10.09.2019


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-09-10 NICO REINER CZŁONEK ZARZĄDU
2019-09-10 KRZYSZTOF NOWAK PROKURENT
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Pożyczka gotówkowa w PKO Banku Polskim RRSO 7,45%

Pożyczka gotówkowa w PKO Banku Polskim RRSO 7,45%

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki