REKLAMA
PIT 2023

PEPEES: wyniki finansowe

2023-11-24 06:52
publikacja
2023-11-24 06:52
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
PEPEES-QSr_3__2023-Skonsolidowany_raport_kwartalny-sig-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30
I. Przychody ze sprzedaży ogółem za 3 kwartały 175 888 189 605 38 426 40 445
II. Zysk lub strata netto przypadająca akcjonariuszom Spółki Domimującej za 3 kwartały 5 940 8 783 1 298 1 873
III. Całkowite dochocy netto przypadające akcjonariuszom Spółki Dominującej 5 894 8 806 1 288 1 878
IV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej za 3 kwartały 68 223 60 772 14 905 12 963
V. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej za 3 kwartały (28 553) (9 460) (6 238) (2 018)
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej za 3 kwartały (87 389) (79 922) (19 092) (17 048)
VII. Przepływy pieniężne netto za 3 kwartały, razem (47 719) (28 610) (10 425) (6 103)
VIII. Aktywa razem na dzień 30.09.2023 r. i 31.12.2022 r. 302 388 376 014 65 232 80 175
IX. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom spółki na dzień 30.09.2023 r. i 31.12.2022 r. 179 045 183 219 38 624 39 067
X. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą za 3 kwartały, razem 0,06 0,09 0,01 0,02
XI. Wartość księgowa na jedną akcję na dzień 30.09.2023 r. i 31.12.2022 r. 1,88 1,93 0,41 0,41


Dane zaprezentowane w wierszach: VIII, IX i XI, w kolumnach „2023 r.” i
„2022 r.” dotyczą stanu na dzień 30 września 2023 roku i 31 grudnia 2022
roku.


Do przeliczenia wybranych danych finansowych na euro zastosowano
następujące kursy ogłoszone przez Narodowy Bank Polski:


- wybrane pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 30.09.2023
r. według średniego kursu obowiązującego na dzień bilansowy 1 EUR=
4,6356 PLN,


- wybrane pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2022
r. według średniego kursu obowiązującego na dzień bilansowy 1 EUR=
4,6899 PLN,


- wybrane pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania
z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2023 r.-30.09.2023 r. według
kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych
przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca 2023 roku - 1
EUR= 4,5773 PLN,


- wybrane pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania
z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2022 r.-30.09.2022 r. według
kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych
przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca 2022 roku - 1
EUR= 4,6880 PLN.


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
PEPEES-QSr_3_ 2023-Skonsolidowany_raport_kwartalny-sig-sig.pdfPEPEES-QSr_3_ 2023-Skonsolidowany_raport_kwartalny-sig-sig.pdf Rozszerzony skonsolidowany raport za 3 kwartały 2023 r.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-11-24 Wojciech Faszczewski Prezes Zarządu
2023-11-24 Tomasz Rogala Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Najtańsze konta firmowe dla oszczędzających z premią

Najtańsze konta firmowe dla oszczędzających z premią

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki