REKLAMA

PEPEES: wyniki finansowe

2021-04-28 07:30
publikacja
2021-04-28 07:30
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU


Spis załączników:
PEPEES_List_Prezesa_Grupy_Kapitalowej_2020.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
pepees_2020-12-31.zip  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
pepees_2020-12-31.zip.XAdES  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
PEPEES_Sprawozdanie_z_dzialalnosci_2020.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
PEPEES_Sprawozdanie_z_dzialalnosci_2020.xhtml.XAdES  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Ocena_RN_dot._sprawozdan_GK_2020.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_z_badania_GK_PEPEES_2020.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_z_badania_GK_PEPEES_2020.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_RN_dot._KA_GK_2020.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_RN_dot._wyboru_firmy_audytorskiej_2020.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2020 2019 2020 2019
I. Przychody ze sprzedaży ogółem 204 079,00 231 981,00 45 613,00 53 927,00
II. Zysk lub strata netto przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej 6 313,00 24 091,00 1 411,00 5 600,00
III. Całkowite dochody netto przypadające akcjonariuszom Jednostki Dominującej 6 270,00 24 052,00 1 401,00 5 591,00
IV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -118,00 36 688,00 -26,00 8 529,00
V. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -5 165,00 -25 533,00 -1 154,00 -5 935,00
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -18 405,00 -8 808,00 -4 114,00 -2 048,00
VII. Przepływy pieniężne netto -23 688,00 2 347,00 -5 294,00 546,00
VIII. Aktywa razem 364 838,00 363 622,00 79 058,00 85 387,00
IX. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej 173 769,00 178 773,00 37 655,00 41 980,00
X. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą w zł/EUR 0,06 0,25 0,01 0,06
XI. Całkowite dochody netto na jedną akcję w zł/EUR 0,06 0,25 0,01 0,06
XII. Wartość księgowa na jedną akcję w zł/EUR 1,83 1,88 0,40 0,44
Do przeliczenia wybranych danych finansowych na EUR zastosowano następujące kursy ogłoszone przez Narodowy Bank Polski:
- wybrane pozycje skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2020 r. według średniego kursu obowiązującego na dzień bilansowy 1 EUR = 4,6148 PLN,
- wybrane pozycje skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2019 r. według średniego kursu obowiązującego na dzień bilansowy 1 EUR = 4,2585 PLN,
- wybrane pozycje skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów oraz skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca 2020 roku - 1 EUR = 4,4742 PLN,
- wybrane pozycje skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów oraz skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca 2019 roku - 1 EUR = 4,3018 PLN.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
PEPEES_List_Prezesa_Grupy_Kapitalowej_2020.xhtmlPEPEES_List_Prezesa_Grupy_Kapitalowej_2020.xhtml List Prezesa do Akcjonariuszy
pepees_2020-12-31.zippepees_2020-12-31.zip Skonsolidowane sprawozdanie finansowe
pepees_2020-12-31.zip.XAdESpepees_2020-12-31.zip.XAdES Skonsolidowane sprawozdanie finansowe.xades
PEPEES_Sprawozdanie_z_dzialalnosci_2020.xhtmlPEPEES_Sprawozdanie_z_dzialalnosci_2020.xhtml Sprawozdanie z działaności GK
PEPEES_Sprawozdanie_z_dzialalnosci_2020.xhtml.XAdESPEPEES_Sprawozdanie_z_dzialalnosci_2020.xhtml.XAdES Sprawozdanie z działalności GK.xades
Ocena_RN_dot._sprawozdan_GK_2020.xhtmlOcena_RN_dot._sprawozdan_GK_2020.xhtml Ocena RN dotycząca sprawozdania
Sprawozdanie_z_badania_GK_PEPEES_2020.xhtmlSprawozdanie_z_badania_GK_PEPEES_2020.xhtml Sprawozdanie z badania
Sprawozdanie_z_badania_GK_PEPEES_2020.xhtml.xadesSprawozdanie_z_badania_GK_PEPEES_2020.xhtml.xades Sprawozdanie z badania.xades
Oswiadczenie_RN_dot._KA_GK_2020.xhtmlOswiadczenie_RN_dot._KA_GK_2020.xhtml Oświadczenia RN dotyczące Komitetu Audytu
Oswiadczenie_RN_dot._wyboru_firmy_audytorskiej_2020.xhtmlOswiadczenie_RN_dot._wyboru_firmy_audytorskiej_2020.xhtml Oświadczenie RN dotyczące wyboru firmy audytorskiej
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Załóż eKonto w promocji i zyskaj 150 zł od Bankier.pl + do 300 zł od mBanku + do 300 zł w programie poleceń

Załóż eKonto w promocji i zyskaj 150 zł od Bankier.pl + do 300 zł od mBanku + do 300 zł w programie poleceń

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki