REKLAMA

PEKABEX: wyniki finansowe

2022-05-26 19:05
publikacja
2022-05-26 19:05
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
GK_PEKABEX_2022.Q1_Skrocone_skonsolidowane_rozszerzone_sprawozdanie_finansowe.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31
GRUPA KAPITAŁOWA
POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA
PEKABEX SPÓŁKA AKCYJNA
Sprawozdanie z wyniku
I. Przychody ze sprzedaży 412 452 246 164 88 753 53 777
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 20 059 19 082 4 316 4 169
III. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 16 627 17 354 3 578 3 791
IV. Zysk (strata) netto 12 628 14 150 2 717 3 091
V. Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego 12 667 14 585 2 726 3 186
VI. Zysk na akcję (PLN) 1 1 0 0
VII. Rozwodniony zysk na akcję (PLN) 1 1 0 0
VIII. Średni kurs PLN / EUR w okresie X X 4,6472 4,5775
Sprawozdanie z przepływów pieniężnych
IX. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej (98 435) (1 046) (21 182) (228)
X. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (6 101) (5 662) (1 313) (1 237)
XI. Środki pieniężne netto z działalności finansowej 68 401 (8 879) 14 719 (1 940)
XII. Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (36 135) (15 587) (7 776) (3 405)
XIII. Średni kurs PLN / EUR w okresie X X 4,6472 4,5775
Sprawozdanie z sytuacji finansowej
XIV. Aktywa 1 355 428 971 853 291 333 208 539
XV. Zobowiązania długoterminowe 207 872 188 952 44 680 40 545
XVI. Zobowiązania krótkoterminowe 720 795 405 356 154 926 86 981
XVII. Kapitał własny 426 761 377 546 91 727 81 013
XVIII. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 395 667 361 095 85 044 77 483
XIX. Kurs PLN / EUR na koniec okresu X X 4,6525 4,6603
Poznańska Korporacja Budowlana Pekabex S.A.
Sprawozdanie z wyniku
XX. Przychody ze sprzedaży 4 686 4 011 1 008 877
XXI. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 913 2 229 627 488
XXII. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 2 712 2 018 584 441
XXIII. Zysk (strata) netto 2 206 1 631 475 357
XXIV. Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego 2 206 1 631 475 357
XXV. Zysk na akcję (PLN) 0,09 0,07 0,02 0,01
XXVI. Rozwodniony zysk na akcję (PLN) 0,09 0,07 0,02 0,01
XXVII. Średni kurs PLN / EUR w okresie X X 4,6472 4,5721
Sprawozdanie z przepływów pieniężnych
XXVIII. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 492 248 106 54
XXIX. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (10 089) (1 364) (2 171) (298)
XXX. Środki pieniężne netto z działalności finansowej (1 760) (1 040) (379) (228)
XXXI. Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (11 357) (2 157) (2 444) (472)
XXXII. Średni kurs PLN / EUR w okresie X X 4,6472 4,5721
Sprawozdanie z sytuacji finansowej
XXXIII. Aktywa 282 253 224 013 60 667 48 353
XXXIV. Zobowiązania długoterminowe 75 998 48 718 16 335 10 516
XXXV. Zobowiązania krótkoterminowe 38 624 18 052 8 302 3 896
XXXVI. Kapitał własny 167 632 157 244 36 031 33 941
XXXVII. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 167 632 157 244 36 031 33 941
XXXVIII. Kurs PLN / EUR na koniec okresu X X 4,6525 4,6329
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
GK PEKABEX 2022.Q1_Skrócone skonsolidowane rozszerzone sprawozdanie finansowe.pdfGK PEKABEX 2022.Q1_Skrócone skonsolidowane rozszerzone sprawozdanie finansowe.pdf GK PEKABEX 2022.Q1_Skrócone skonsolidowane rozszerzone sprawozdanie finansowe

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-05-26 Przemysław Borek Wiceprezes Zarządu Przemysław Borek
2022-05-26 Beata Żaczek Wiceprezes Zarządu Beata Żaczek
2022-05-26 Tomasz Seremet Wiceprezes Zarządu Tomasz Seremet
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki